Program prijediplomskog studija

Šifra predmeta: K1125/ 241085

ECTS: 6

Nositelj:
doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta:

 1. Kemija – znanstvena disciplina; fundamentalne definicije, osnovni pojmovi, mjerne jedinice. Podjela i svojstva tvari (fizikalna i kemijska); Fizikalne i kemijske promjene tvari, agregacijska stanja.
 2. Elementi, spojevi i smjese atomski pristup, Atom – kroz povijest; danas. Atomski broj, maseni broj i atomski simbol. PSE – kroz povijest; danas.
 3. Stehiometrija kemijskih formula, jednadžbe kemijskih reakcija. Brojnost i množina tvari, pripadne zakonitosti; Određivanje formula nepoznatih spojeva (empirijska i molekulska formula).
 4. Spojevi – uvod u kemijske veze. Elektronegativnost i polarnost veza. Uvod u metalnu vezu. Lewisovi simboli i pravilo okteta. Ionska i kovalentna veza.
 5. Klase kemijskih reakcija, koncentracija otopine i uloga vode kao otapala, taložne reakcije, kiselo-bazne reakcije, redoks-reakcije
 6. Plinski zakoni i njihovi eksperimentalni temelji
 7. Oblici energije i njihova pretvorba; Termokemija: protok energije i kemijska promjena
 8. Kvantna teorija i atomska struktura. Atomski emisijski spektri. Bohrov model atoma. Osnove kvantne mehanike, valna funkcija.
 9. Elektronska konfiguracija i kemijska periodičnost
 10. Oblici molekula, Uvod u teoriju odbijanja elektronskih parova valentne ljuske
 11. Teorije kovalentnog vezivanja. Teorija valentne veze (VB) i Orbitalna hibridizacija.

Ishodi:

 1. Valorizirati osnovne kemijske pojmove
 2. Analizirati osnovne pojmove o građi atoma i PSE
 3. Kritički procjeniti vrstu molekula/formulskih jedinki te njihove potencijalne reakcije
 4. Utvrditi osnovne pojmove i načela koji obuhvaćaju područje termokemije, energije i plinova
 5. Procjeniti kemijsku vezu i točnost strukture kemijskog spoja.
 6. Primijeniti teorijska znanja u rješavanju stehiometrijskih zadataka i izvođenju laboratorijskih vježbi

Literatura:

S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change 9th, McGraw-Hill Education, New York, 2021

Chang, J. Overby, General Chemistry: the Essential Concepts, 6. izd., McGraw-Hill, Inc., New York, 2011.

Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.

M. Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga, Zagreb, 2008.

Dopunska literatura: S. Silberberg, Chemistry: The Molecular Nature of Matter and Change – prethodna izdanja

R. Chang, J. Overby, General Chemistry: the Essential Concepts – prethodna izdanja

Šifra predmeta: K1102/ 78678

ECTS: 4

Nositelj:
doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Izvođač dijela nastave: Nikolina Filipović, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:
Uvod: Uvodno predavanje: mjere sigurnosti pri radu i pružanje prve pomoći. Laboratorijski pribor i posuđe. Svojstva plamena plinskog plamenika i obrada stakla.  Mjerenje mase i gustoće uzoraka. Priređivanje otopina. Dekantiranje i filtriranje. Prekristalizacija. Frakcijska kristalizacija. Sublimacija. Destilacija. Destilacija vode pri sniženom tlaku. Ionski izmjenjivači i  deionizacija vode. Određivanje temperature vrenja. Određivanje temperature taljenja. Volumetrijska analiza. Određivanje ekvivalentne jedinke metala. Određivanje molarne mase lakoisparljive tvari Dumas-ovom metodom. Određivanje molarne mase CO2.

Ishodi:

 1. Organizirati rad u kemijskom laboratoriju. 
 2. Utvrditi osnovne kemijske pojmove i metode.
 3. Integrirati usvojene metode u svim područjima kemije.
 4. Prosuditi određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih karakteristika tvari.
 5. Predvidjeti potrebnu aparaturu za pravilno izvođenje eksperimenata i točno očitanje rezultata.
 6. Primijeniti osnovna pravila za siguran rad u laboratoriju.

Literatura: 

 1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, Školska knjiga Zagreb, 2001.
 2. I. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I i II. Dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga, Zagreb, 2008.
 4. M. Silberberg, Chemistry, 3. izd., McGraw-Hill, Inc., New York, 2003.

Dopunska literatura:

1. F. Plavšić, A. Wolf-Čoporda, Z. Lovrić, D. Čepelak, Siguran rad s kemikalijama, O-tisak Zagreb, 2006.

Šifra predmeta: K1124/ 79051

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Anamarija Stanković

Nastava ukupno: 30P

Sadržaj predmeta:

Kemija u doba egipatske i grčke civilizacije. Spoj egipatske tehnologije i grčke filozofije u doba helenizma u aleksandrijskom znanstvenom krugu. Razvitak protokemije do arapskih osvajanja. Kineska, Indijska i Arapska alkemija. Europska alkemija. Iatrokemija i mineraloška kemija (praktična alkemija). Kemija u osvit novovjekovlja. Flogistonska teorija i revolucija u kemiji. Atomi, molekule, simboli, mase i kemijski zakoni. Periodni sustav elemenata. Počeci i razvitak organske i fizikalne kemije. Kratki razvitak hrvatske kemije: alkemičari, flogistonisti, utemeljenje Sveučilišta i hrvatski nobelovci.

Ishodi:

 1. Ustanoviti najvažnije pristupe u razvitku kemije (epistemološki, gnoseološki i sociološki) u određenoj civilizacijskoj sredini.
 2. Komentirati doprinose kemije u razvitku europske civilizacije.
 3. Procjeniti određenu paradigmu u znanstvenoj zajednici, prepoznati razloge napuštanja te paradigme i značajke znanstvenih revolucija.
 4. Razlikovati kreativno povezivanje eksperimentalnih rezultata sve do specifičnog otkrića na primjerima iz povijesti kemije.
 5. Preispitati važnost geneze istraživanja u postizanju određenog rezultata u kemiji.
 6. Usporediti razinu određene znanstvene sredine sa znanstvenim doprinosom u toj sredini (hrvatski kemičari i nobelovci).

Literatura:

PAUŠEK-BAŽDAR, Povijest kemije (skripta), Zagreb, 2002.

PAUŠEK-BAŽDAR, Flogistonska teorija u Hrvata, HAZU, Zagreb, 1994.

PAUŠEK-BAŽDAR, Paracelsus, Filozofija renesanse, sv. 3, ŠK, Zagreb, 1996

BURCKHARDT, Alkemija (prijevod E. Kukavica), Lingua Patria, Sarajevo, 2005.

BRONOWSKI, Porijeklo znanja i imaginacije (prijevod), Stvarnost, Zagreb, 1978

D. GRDENIĆ, Povijest kemije, ŠK i Novi Liber, Zagreb, 2001

Dopunska literatura:

BAIGENT, R. LEIGH, Eliksir i kamen (prijevod), Stari grad, Zagreb, 2000.

ELIADE, Kovači i alkemičari (prijevod), Zora, Zagreb, 1983.

EVOLA, Hermetička tradicija i Kraljevsko umijeće (prijevod), Fabula nova, Zagreb, 2008.

R. PARTINGTON, A History of Chemistry, 4. vol., II. izdanje New York, 1996.

RABINOVIč, Alkemija kao fenomen srednjovjekovne kulture (prijevod), Beograd, 1989.

R. TATON (ed.), Histoire Générale des Sciences, II. izdanje, Pariz, 1998

Šifra predmeta: K1201/ 78683

ECTS: 6

Nositelj: doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić

Izvođač dijela nastave: dr. sc. Matea Ugrica, viši asistent

Nastava ukupno: 45P + 30S

Sadržaj predmeta: 

Uvod: Skupovi. Prirodni i cijeli brojevi. Princip matematičke indukcije. Racionalni i realni brojevi. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi.

Funkcije: Pojam, načini zadavanja i neka svojstva funkcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Pojam i konvergencija niza. Neki specijalni nizovi. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost funkcije.

Diferencijalni račun:  Fizikalno i geometrijsko značenje derivacije. Pravila deriviranja. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene diferencijalnog računa (tangenta i normala, monotonost, lokalni ekstremi, konveksnost, točke infleksije, zakrivljenost). Parcijalne derivacije. Lokalni ekstremi funkcija više varijabli.

Ishodi: 

 1. Integrirati znanja o skupovima  brojeva.
 2. Verificirati tvrdnje vezane za skup prirodnih brojeva.
 3. Identificirati elementarne funkcije u problemu i primijeniti njihova svojstva.
 4. Zaključiti u kojim primjenama se javljaju nizovi i primijeniti znanje o njihovoj konvergenciji.
 5. Odabrati prikladnu matematičku metodu za rješavanje problema u kojima se primjenjuje diferencijalni račun.
 6. Ustanoviti i riješiti probleme u kojima se javljaju ekstremi  funkcija više varijabli

Literatura:

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Prehrambeno tehnološki fakultet, Odjel za matematiku, Osijek 2000.
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na     tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

Dopunska literatura:

 1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994.
 2. J. Pečarić i dr., Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
 4. V. Devide i dr., Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

Šifra predmeta: K1207/ 79057

ECTS: 3

Nositelj: mr.sc. Silvija Galić, viši predavač

Nastava ukupno: 45V

Sadržaj predmeta:

Na vježbama se najprije provjeravaju znanje i vještine studenata kako bi se obučavanje prilagodilo njihovim potrebama i vještinama. Posebno se provjerava stupanj vještina za rad s osnovnim aplikacijama MS Office-a: Word, Excel, PowerPoint, određuju grupe i studente dalje priprema za rad u mrežnome okruženju.

Poseban naglasak stavlja se na izradi tablica za istraživanja vezana uz struku. Studenti vježbaju koristiti mrežne službe, upoznaju se s logikom pretraživača. U sklopu ovog predmeta nužno se uvode novi sadržaji kako se mijenjaju/unapređuju dostupni alati i aplikacije.

Ishodi:

 1. Utvrditi temeljne pojmove informacijske tehnologije.
 2. Kreirati datoteke.
 3. Razlikovati vrste računalnih mreža.
 4. Osmisliti i izraditi tekstualne materijale koristeći tekstualni editor.
 5. Osmisliti tablične
 6. Utvrditi prezentacijsku tehniku.

Literatura:

Grupa autora: ECDL, osnovni program, Pro-mil, Varaždin, 2005.

Dopunska literatura:

 1. Ljiljana Milijaš: PC- škola 2000, Promil, Varaždin 2000.

2. D. Grundler, D. Franulović-Šarić, T. Rolich: Primijenjeno Računarstvo, Graphis,  Zagreb 2000.

Šifra predmeta: K1206/ 79056

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Brunislav Matasović

Nastava ukupno: 30P+30S

Sadržaj predmeta: 

Znanost o informacijama. Uvod u znanstveni rad. Metode i tehnike znanstvenog rada. Dokumenti. Povijest pisanih dokumenata. Proces pohranjivanja i upotrebe dokumenata. Znanstvene informacije. Konvencionalne i nekonvencionalne publikacije. Izvori informacija. Primarne, sekundarne i tercijarne publikacije. Rangiranje casopisa. Informacijske ustanove i službe CARNet, INTERNET. MULTIMEDIJ, višekomponentna kreativna pismenost. Strukovna društva. Znanost na tlu Hrvatske od Srednjeg vijeka do danas. Znanost o informacijama. Elektronički izvori informacija, baze podataka, web poslužioci u kemiji

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovna obilježja znanosti i znanstvenoistraživačkog rada.
 2. Valorizirati metodologiju i metode znanstvenoistraživačkog rada.
 3. Prezentirati nove oblike informacijskih izvora, informacijske servise i baze podataka, posebno u kemiji.
 4. Pripremiti stručni i znanstveni rukopis.

Literatura:

 1. Kniewald, J.: Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb, 1993.
 2. Težak, Đurđica: Pretraživanje informacija na internetu, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.
 3. Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja, Ekonomski fakultet,  Osijek, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Marušić, M.: i dr. Uvod u znanstveni rad u medicini, Medicinska naklada, Zagreb 1996.
 2. Silobrčić, V.: Kako sastaviti i objaviti znanstveno djelo, 2.izd., Jumena, Zagreb, 1989.
 3. Žugaj, M.: Osnove znanstvenog i stručnog rada, «Zagreb», Samobor, 1989.
 4. Zelenika, R.: Znanost o znanosti, Ekonomski fakultet, Rijeka, 2004.

Šifra predmeta: K1210/ 79509

ECTS: 1

Nositelj: Mario Oršolić mag. cin., predavač

Nastava ukupno: 30V

Sadržaj predmeta:

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
 2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
 3. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
 4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
 5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.

Šifra predmeta: K1208/ 79511

ECTS: 2

Nositelj: mr.sc. Lahorka Budić, viši predavač

Nastava ukupno: 30P

Sadržaj predmeta:

Uvod u kemiju; kemijske promjene; otopine; kiseline i lužine; oprema u laboratoriju; plamenik;

Ishodi:

 1. Interpretirati jednostavniji stručni tekst te njegove ključne informacije 
 2. Primijeniti različite tehnike čitanja za provjeru informacija iz teksta
 3. Integrirati i primijeniti znanja iz struke i jezika u razumijevanju teksta
 4. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu
 5. Povezati stečena znanja o strukturi teksta u izradi seminarskog rada

Literatura:

Lidija Obad, English for Students of Food Technology I; PTF Osijek, 2012.

Dopunska literatura:

Bujas, Englesko-hrvatski rječnik, Globus, 1999.

Šifra predmeta: K1126/ 241086

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta: 

1. Međumolekulske interakcije. Svojstva tekućeg i krutog stanja. Fazni prijelazi. Fazna ravnoteža 2.Otopine. Vrste otopina. Energijske promjene pri otapanju. Koligativna svojstva otopina. 3. Kemijska  kinetika. Brzina kemijske reakcije. Utjecaj raznih  čimbenika na brzinu reakcije. 4. Kemijska ravnoteža. Ravnoteže u homogenim i heterogenim sustavima. Konstanta kemijske ravnoteže. La Chȃtelierovo načelo. 5. Ravnoteže u otopinama elektrolita. Kiselo-bazna ravnoteža. Definicije kiselina i baza. Puferske otopine. Kiselo bazne titracije. 6.Termodinamika. Hessov stavak. Drugi zakon termodinamike. Entropija, slobodna energija i rad. Slobodna energija, ravnoteža, smjer reakcije. Treći zakon termodinamike. Pretvorba energije u živim organizmima. 7. Elektrokemija. Redoks reakcije, galvanski članci i elektrodni potencijal. Elektroliza. Faradayevi zakoni. Elektrokemijski izvori električne struje. Nernstova jednadžba 8. Uvod u kemiju kompleksnih spojeva. 9. Nuklearne reakcije.

Ishodi:

 1. Primijeniti stehiometriju i kemijski račun  u rješavanju zadataka
 2. Argumentirati  međumolekulske interakcije
 3. Utvrditi osnovne pojmove kinetike, elektrokemije i termodinamike
 4. Utvrditi osnovne teorije i koncepte kiselina i baza u reakcijskim sustavima kao što su puferske otopine i reakcije neutralizacije
 5. Komentirati  strukturu kompleksnih spojeva
 6. Utvrditi osnovne pojmove u radio i nuklearnoj kemiji

Literatura:

 1. M.Silberberg, Chemistry, 3nd ed., McGraw-Hill, New York, 6.izd. , McGraw-Hill, Inc., New York, 2011.
 2. I.Filipović, S Lipanović, Opća i anorganska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1997.
 3. P.W.Atkins, M.J.Clugston. Načela fizikalne kemije.Zagreb, Školska knjiga 1996.
 4.  M.Sikirica: Stehiometrija, Školska knjiga , Zagreb, 1987.

Dopunska literatura:

 1. R.Chang, J.Overby, General Chemistry:the Essential Concepts, 6 izd., McGraw-Hill, inc., , New York, 2011.

Šifra predmeta: K1103/ 78679

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Izvođač dijela nastave: Milenko Korica, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Preparacija klora. Preparacija KClO3.Preparacija HCl. Preparacija kisika. Preparacija sumporova (IV) oksida. Preparacija dušikova (II) oksida. Preparacija dušikova (IV) oksida. Preparacija amonijaka. Preparacija kromove stipse. Preparacija tetraaminbakrova (II) sulfata monohidrata. Preparacija željezova (II) sulfata heptahidrata. Preparacija olovova (II) klorida. Preparacija cinkova fosfata tetrahidrata. Ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji. Ovisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi. Utjecaj zajedničkog iona na ravnotežu u otopini. Hidroliza. Utjecaj zajedničkog iona na topljivost NaCl-a. Produkt topljivosti. Određivanje molarne mase krioskopskom metodom. Priprema galvanskog članka. Elektroliza s netopljivom anodom. Elektroliza s topljivom  anodom. Faradayevi zakoni elektrolize. Seminarska vježba.

Ishodi:

 1. Razlikovati osnovne kemijske procese, primjerice hidrolizu, solvataciju, neutralizaciju.
 2. Usporediti različite načine preparacije plinova, anorganskih soli i kompleksnih spojeva.
 3. Integrirati naučene  kemijske reakcije u druga područja kemije.
 4. Identificirati i okarakterizirati dobivene produkate.
 5. Utvrditi kemijske reakcije koje se odvijaju pri dobivanju plinova, anorganskih soli i kompleksnih spojeva.
 6. Integrirati naučene postupke: slaganje aparature i pravilno izvođenje pokusa  uz potrebne mjere opreza.

Literatura:

 1. M.Sikirica, B.Korpar Čolig, Praktikum iz opće kemije, Školska knjiga Zagreb 2001.
 2. I.Filipović, S.Lipanović, Opća i anorganska kemija, I i II dio. Školska knjiga, Zagreb,1955.
 3. M.Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga Zagreb, 2008.
 4. M. Silberberg, Chemistry, 3.izd. Mc Graw-Hill, Inc., New York, 2003.

Dopunska literatura:

P.W. Atkins i M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb 1989.

Šifra predmeta: K1104/ 79030

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta: 

Uvod u analitičku kemiju; Uzimanje uzoraka; Obrada analitičkih podataka; Ravnoteža u otopinama elektrolita; Teorije kiselina i baza; Aktivitet i koncentracija; Ravnoteža kiselina i baza; Puferi; Hidroliza; Titrimetrija; Kiselo-bazne titracije; Kompleksometrijske titracije; Taložne titracije; Oksidacijsko-redukcijske titracije

Ishodi:

 1. Utvrditi značaj i ulogu analitičke kemije. 
 2. Argumentirati vrste kemijskih reakcija i kemijske ravnoteže.
 3. Odabrati najpogodniji način rješavanja računskih problema vezanih uz gradivo.
 4. Usporediti kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
 5. Utvrditi principe volumetrije s primjerima praktične primjene i analitičkih izračunavanja.
 6. Utvrditi greške u kvantitativnoj analizi, uključujući i osnove statističke obrade analitičkih rezultata

Literatura:

D.A. Skoog, D.M. West i F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb,1999.

Nj. Radić, L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju, Školska knjiga, Zagreb,2016.

Dopunska literatura:

Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb , 2003.

Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, FKIT, Zagreb, 2003.

Šifra predmeta: K1202/ 245786

ECTS: 6

Nositelj: doc.dr.sc. Ivana Kuzmanović Ivičić

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta:

Integralni račun: Pojam i svojstva određenog integrala. Teorem srednje vrijednosti za integral neprekidne funkcije. Newton – Leibnizova formula. Neodređeni integral. Metode integracije (parcijalna integracija, integracija supstitucijom). Tehnika integriranja. Primjene određenog integrala (duljina luka krivulje, površina pseudotrapeza, volumen rotacionog tijela, primjene u tehnici).  Nepravi integrali.

Obične diferencijalne jednadžbe: Opće i partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe. Obične diferencijalne jednadžbe prvog reda (separacija varijabli, homogena, linearna). Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima

Linarna algebra: Vektori u prostoru. Operacije s vektorima. Vektorski prostor. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Projekcija vektora. Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Matrice. Operacije s matricama. Rang matrice. Regularne matrice. Determinante.  Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Gauss – Jordanova metoda. Diskusija rješenja sustava linearnih jednadžbi. Kramerova metoda.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne integralnog računa i teorije diferencijalnih jednadžbi.
 2. Samostalno primjenjivati tehniku integralnog računa.
 3. Usporediti i primijenjivati različite tehnike rješevanja differencijalnih jednadžbi.
 4. Valorizirati osnove linearne algebre.
 5. Argumentirano donositi samostalne zaključke.
 6. Razviti potrebna predznanja za primjenu stečenih znanja u drugim kolegijima.

Literatura:

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Prehrambeno tehnološki fakultet, Odjel za matematiku, Osijek 2000.
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na     tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

Dopunska literatura:

 1. M. Crnjac, D. Jukić, R. Scitovski, Matematika, Osijek, 1994.
 2. J. Pečarić i dr., Matematika za tehnološke fakultete, Zagreb, 1994.
 3. S. Kurepa, Matematička analiza 1 i 2, Tehnička knjiga, Zagreb, 1972.
 4. V. Devide i dr., Riješeni zadaci iz više matematike, Školska knjiga, Zagreb, 1979.

 

Šifra predmeta: K1203/ 79519

ECTS: 6

Nositelj: prof.dr.sc. Igor Đerđ

Izvođač dijela nastave:

Dalibor Tatar, asistent

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta: 

Uvod u fiziku (Fizikalne veličine, jedinice i dimenzije fizikalnih veličina, SI sustav, Dimenzijska analiza, prefiksi u SI sustavu, Grčki alfabet). Gibanje, brzina (srednja i trenutna brzina), akceleracija, jednoliko i jednoliko ubrzano gibanje po pravcu, slobodni pad. Složena gibanja (kosi, horizontalni i vertikalni hitac). Kinematika kružnog gibanja materijalne točke (centripetalno ubrzanje, kutna brzina i kutno ubrzanje). Newtonovi zakoni. Troma i teška masa.  Težina i sila teže. Sila trenja. Impuls i količina gibanja. Zakon o očuvanju količine gibanja. Dinamika kružnog gibanja materijalne točke. Centripetalna sila. Galileijev princip relativnosti. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Centrifugalna sila. Rad (matematička definicija rada). Snaga. Energija. Oblici mehaničke energije (kinetička, gravitacijska potencijalna i elastična potencijalna). Zakon o očuvanju mehaničke energije. Sraz (elastični i neelastični). Rotacija krutog tijela oko čvrste osi. Moment sile. Newtonov zakon za rotaciju. Moment tromosti. Teorem o paralelnim osima. Momenti tromosti nekih tijela (štap, valjak, disk (prsten), kugla). Moment količine gibanja. Zakon o očuvanju momenta količine gibanja. Newtonov zakon gravitacije. Određivanje univerzalne gravitacijske konstante. Keplerovi zakoni. Gravitacijsko polje (teška i troma masa, gravitacijska potencijalna energija). Razlika gravitacijske sile i sile teže. Kozmičke brzine. Statika fluida (tlak, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, Torricellijev pokus, tlakomjeri). Uzgon, Arhimedov zakon. Dinamika fluida (jednadžba strujanja idealnog fluida – Bernoullijeva jednadžba, Torricellijev teorem, Venturijeva i Pitotova cijev). Harmonijsko titranje (elastična sila, harmonijski oscilator, grafički prikaz harmonijskog titranja, prigušeno titranje). Njihalo (matematičko njihalo, fizikalno njihalo, reducirana duljina fizikalnog njihala – središte titranja). Prisilno titranje i rezonancija. Valno gibanje (transverzalni i longitudinalni poremećaji, brzine širenja transverzalnih i longitudinalnih valova). Pojave pri rasprostiranju valova (interferencija, refleksija i transmisija valova). Huygensov princip. Valna jednadžba (izvod valne jednadžbe za transverzalni i val). Stojni valovi. Zvučne pojave (priroda zvuka, jakost zvuka, ultrazvuk). Dopplerov efekt. Temperatura, termometri, temperaturne skale, toplinsko rastezanje tvari (čvrsta tijela i tekućine). Količina topline i specifični toplinski kapacitet, mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta čvrstih tijela i tekućina (Richmannovo pravilo). Toplinska svojstva plinova, plinski zakoni (Boyle-Mariotteov, Charlesov i Gay-Lussacov zakon), jednadžba stanja idealnog plina, Avogadrov zakon. Toplina i unutarnja energija. Prenošenje topline, vođenje topline, prenošenje konvekcijom, zračenje topline (Stefan-Boltzmannov zakon zračenja). Molekularna kinetička teorija idealnog plina, temperatura plina. Specifični toplinski kapaciteti u svjetlu molekularno-kinetičke teorije plinova. Izmjena topline i rada (rad pri promjeni stanja plina. izoterme i adijabate, Poissonova jednadžba). Kružni procesi (reverzibilni i ireverzibilni procesi, Carnotov kružni proces, stupanj iskorištenja). Zakoni termodinamike (I., II. i III. zakon termodinamike). Entropija (promjena entropije u zatvorenom sustavu, entropija i statistička zakonitost).

Ishodi:

 1. Integrirati osnovne fizikalne veličine u mehanici.
 2. Usporediti uvjete primjenjivosti najvažnijih zakonitosti u mehanici.
 3. Utvrditi osnovne zakonitosti na rješavanje jednostavnih konceptualnih i numeričkih problema u mehanici i termodinamici;
 4. Prezentirati principe rada pojedinih mjernih instrumenata.
 5. Utvrditi matematičke izraze za pojedine izvedene fizikalne veličine.
 6. Ustanoviti pojedine izvedene fizikalne zakone iz osnovnih zakona i principa.
 7. Vrednovati značaj i primjenu osnovnih fizikalnih zakonitosti u mehanici i termodinamici u predmetima i uređajima kojima se služimo u svakodnevnom životu te analizirati osnovne principe rada na kojima ti uređaji funkcioniraju.

Literatura:

 1. Cindro, Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 2. Kulišić i sur., Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 3. Henč-Bartolić i sur., Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 4. E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

Dopunska literatura:

 1. Planinić, Osnove fizike I. – Mehanika, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. Paić, Osnove fizike I. dio – Gibanja-Sile-Valovi, SNL, Zagreb, 1978.
 3. Paić, Toplina i termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 4. G. Dimić i M. Mitrinović, Zbirka zadataka iz fizike, Naša knjiga, Beograd, 1998.

Šifra predmeta: K1211/ 79501

ECTS: 1

Nositelj: Mario Oršolić, mag. cin., predavač

Nastava ukupno: 30V

Sadržaj predmeta:

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
 2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
 3. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
 4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
 5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.

Šifra predmeta: K1209/ 79512

ECTS: 2

Nositelj: mr.sc. Lahorka Budić, viši predavač

Nastava ukupno: 30P

Sadržaj predmeta:

Opasnosti u laboratoriju;  zaštitna oprema; priroda organske kemije; razlika organske i anorganske kemije; biokemija; ekologija

Ishodi:

 1. Analizirati jednostavniji stručni tekst i interpretirati ključne informacije. 
 2. Utvrditi različite tehnike čitanja u pronalaženju informacija.
 3. Povezati stečena znanja u izradi seminarskog rada.
 4. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.
 5. Integrirati znanje iz struke i jezika u razumijevanju stručnog diskursa.

Literatura:

Lidija Obad, English for Students of Food Technology I; PTF Osijek, 2012.

Dopunska literatura:

Bujas, Englesko-hrvatski rječnik, Globus, 1999.

Šifra predmeta: K1127/ 245791 

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30P+30S

Sadržaj predmeta:

Uvod u anorgansku kemiju – podrijetlo elemenata, zastupljenost elemenata u prirodi, klasifikacija. Kemija elemenata glavnih skupina (kemijska i fizikalna svojstva pojedinog elementa, njegovo dobivanje i spojevi te svojstva spojeva sa stanovišta strukture i prirode kemijske veze): vodik, alkalijski i zemnoalkalijski elementi, bor i elementi 13. skupine, ugljik i elementi 14. skupine, dušik i elementi 15. skupine, kisik i elementi 16. skupine, halogeni elementi i plemeniti plinovi. Kemija prijelaznih elemenata. U okviru seminara utvrđuje se gradivo predavanja kroz rješavanje zadataka.

Ishodi:

 1. Integrirati znanja o atomskoj građi između elemenata glavnih skupina te osobitosti
 2. Usporediti kemijska i fizikalna svojstva prvog elementa skupine u odnosu na preostale elemente.
 3. Predvidjeti metode dobivanja elemenata i spojeva s- i p- bloka.
 4. Ustanoviti sličnosti i razlike u strukturama i svojstvima hidrida, oksida, karbida, borida i halogenida elemenata.
 5. Procijeniti tipove veza i međumolekulskih interakcija u anorganskim spojevima.
 6. Komentirati imena spojeva u skladu s anorganskom nomenklaturom.
 7. Primijeniti kemijski račun u rješavanju problemskih zadataka.

Literatura:

 1. F.A. Cotton, G. Wilkinson and P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd.,

John Wiley & Sons, New York, 1995.

 1. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, 9. izd., Školska knjiga,

Zagreb, 1995.

 1. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2005.
 2. Rayner-Canham, T. Overton, Descriptive Inorganic Chemistry, Freeman & Co.,New York, 2006.

Dopunska literatura:

 1. F.A. Cotton and G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, 6. izd., John

Wiley & Sons, New York, 1999.

 1. D.F. Shriver, P.W. Atkinson, Inorganic Chemistry, 4. izd., Oxford University Press, Oxford, 2006.
 2. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 4. izd., Pearson Edu., Edinburgh, 2012.

Šifra predmeta: K1105/ 79031

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Nastava ukupno: 45P+15S

Sadržaj predmeta:

Separacijske tehnike: uvod u analitičke separacije (taloženje, destilacija, ekstrakcija, ionska izmjena),plinska kromatografija, tekućinska kromatografija visokog učinka (HPLC).

Spektrokemijske metode: uvod u spektrokemijske metode, instrumentacija za optičku spektrometriju, molekularna apsorpcijska spektrometrija (spektroskopija u UV i VIS području, IR spektroskopija),atomska spektroskopija.

Elektrokemijske metode: uvod u elektrokemiju, potenciometrija, amperometrija, voltametrija.

Ishodi:

 1. Usporediti principe instrumentalnih metoda koje se koriste pri analizi različitih uzoraka.
 2. Odabrati instrumentalnu metodu pogodnu za analizu različitih uzoraka.
 3. Utvrditi koje instrumentalne metode se najčešće koriste pri analizi različitih uzoraka.
 4. Potvrditi usvojene koncepte na rješavanje računskih zadataka.

Literatura:

D.A. Skoog, D.M. West i F.J. Holler,Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb,1999.

Dopunska literatura:

D.A. Skoog, F.J. Holler, A. Nieman:Principles of Instrumental Analysis,5th Edition, Saunders College Publishing, New York,1998.

Šifra predmeta: K1106/ 79032

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Izvođač dijela nastave: doc. dr.sc. Mateja Budetić

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

 1. Kvalitativna analiza kationa I. i II. skupine pojedinačno;
 2. Kvalitativna analiza kationa I. i II. skupine u smjesi;
 3. Kvalitativna analiza kationa III. i IV. skupine pojedinačno;
 4. Kvalitativna analiza kationa V. i VI. skupine pojedinačno; 
 5. Kvalitativna analiza kationa I. – VI. skupine u smjesi;
 6. Kvalitativna analiza aniona I. – III. skupine pojedinačno;
 7. Kvalitativna analiza aniona IV. i V. skupine pojedinačno;
 8. Kvalitativna analiza čvrstih anorganskih soli;
 9. Kvalitativna elementarna organska analiza

Ishodi:

 1. Usporediti kvalitativne i kvantitativne metode kemijske analize. 
 2. Argumentirati metode kvalitativne kemijske analize.
 3. Odabrati primjenjive klasične metode kvalitativne kemijske analize.
 4. Odabrati opciju sistematske kvalitativne analize za dokazivanje kationa i/ili aniona prisutnih u uzorku, pojedinačno i u smjesi.
 5. Preporučiti uspješnu kvalitativnu analizu anorganskih soli i organskih supstanci.
 6. Argumentirati kemijske reakcije koje se odvijaju pri kvalitativnoj kemijskoj analizi.

Literatura:

R. Matešić-Puač, Praktikum iz analitičke kemije, interna skripta, Osijek, 1998., str. 1.-63

Dopunska literatura:

M.Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.

Z. Šoljić, Kvalitativna kemijska analiza anorganskih tvari, FKIT, Zagreb, 2003

Šifra predmeta: K1111/ 79516

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Izvođač dijela nastave: 

dr.sc. Andrea Dandić, viši asistent

Nastava ukupno: 45P+15S

Sadržaj predmeta: 

Predavanja:

Struktura organskih molekula. Hibridizacija atomskih orbitala. Pregled ugljikovodika i funkcionalnih skupina; IR spektroskopija. Vrste reakcija organskih spojeva. Nomenklatura i stereokemija ugljikovih spojeva. Reakcijski mehanizmi (nukleofilna supstitucija SN1 i SN1; eliminacija E1, E2, E1cB; adicijske reakcije na alkene i alkine). Alkani i cikloalkani. Alkil-halogenidi. Alkeni. Alkini. Alkoholi i eteri. Konjugirani dieni. Benzen i reakcije (elektrofilna aromatska supstitucija).

Seminari:

Računski primjeri, primjeri iz nomenklature ugljikovih spojeva, stereokemije te pisanje mehanizama.

Ishodi:

 1. Usporediti vrste veza u organskim spojevima i opisati molekulsku građu.
 2. Usporediti hibridizacije orbitala (ugljika), te navesti karakteristike jednostruke, dvostruke i trostruke veze.
 3. Predvidjeti fizička i kemijska svojstva i reaktivnost organskih spojeva na temelju njihove strukture.
 4. Klasificirati ugljikovodike na temelju strukturne formule, prepoznati i imenovati funkcionalne skupine organskih spojeva, te nacrtati odgovarajuću strukturnu formulu na temelju sistemskog naziva.
 5. Analizirati i komentirati IR spektre jednostavnih organskih spojeva.
 6. Usporediti vrste izomerija. Prepoznati konstitucijske izomere, te stereoizomere (enantiomere, dijastereoizomere), pridružiti odgovarajuće oznake konfiguracije izomerima i prikazati odgovarajuću konfiguraciju i stereokemiju spoja na temelju oznake.
 7. Utvrditi vrste organskih reakcija i usvojiti način pisanja reakcijskog mehanizma te nacrtati i komentirati energetski dijagram pojedine reakcije/mehanizma.
 8. Usporediti reakcijske mehanizme supstitucije (SN1, SN2), adicije, eliminacije (E1, E2) i elektrofilne aromatske supstitucije

Literatura:

T.W. Solomons & C.B. Fryhle: Organic chemistry, 9th Edition, John Wiley and Sons, Inc., USA, 2008.

P.Y. Bruice: Organic chemistry, 4th Edition, Prentice Hall, USA, 2003.

H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

V. Rapić: Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

 1. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.

F.A. Carey: Organic Chemistry, 5th Edition, McGraw-Hill, USA, 2003.

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preveli: Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Šifra predmeta: K1122/ 79049

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Nastava ukupno: 30P+30V

Sadržaj predmeta:

Vektorski prostori: definicija vektorskog prostora, dimenzija i baza vektorskog prostora, linearna zavisnost, prikaz vektora u bazi, koordinatni sustav, vektorski produkti, projekcija vektora, Gram-Schmidtova ortogonalizacija. Matrice i determinanta: pojam matrice, linearna kombinacija matrica, transponiranje i adjungiranje, matrični prikaz vektora i operatora, determinanta, Laplaceov razvoj, svojstva determinante, permanenta. Rang i inverz matrice: inverzna matrica, elementarne operacije s matricama, rang matrice, određivanje ranga matrice i inverzne matrice. Sustavi linearnih jednadžbi: homogeni i nehomogeni sustav, vektorski i matrični zapis, rješenje sustava, geometrijska interpretacija rješenja, Gauss-Jordanova eliminacija, Cramerovo pravilo, LU dekompozicija. Vlastiti vektori i vlastite vrijednosti: jednadžba vlastitih vrijednosti, vlastiti vektori, degeneracija, dijagonalizacija matrice, jednadžba vlastitih vrijednosti u kemiji Operatori: pojam operatora, osnovna svojstva operatora, Diracova bra-ket notacija, linearni operatori, hermitski operatori, Schrödingerova jednadžba.

Simetrija molekula: pojam i važnost simetrije, elementi i operatori simetrije, točkine grupe, klasifikacija molekula, orijentacija molekule u koordinatnom sustavu, jednostavne primjene simetrije u kemiji. Približni brojevi: izvori pogrešaka, značajne znamenke, zaokruživanje, pogreške računskih operacija i funkcija, progresija pogreške. Nelinearne jednadžbe: grafičke i numeričke metode analize: izolacija rješenja, metoda raspolavljanja, Newton-Raphsonova metoda, metoda sekante, metoda uzastopnih približenja. Teorija vjerojatnosti: klasične definicije vjerojatnosti, aksiomatska definicija vjerojatnosti, uvjetna vjerojatnost, totalna vjerojatnost, Bayesova formula, osnove kombinatorike, teorem o uzastopnom prebrojavanju, varijacije, permutacije, kombinacije. Osnove statistike: deskriptivna statistika, mjere centralne tendencije, mjere varijabilnosti, uzorkovanje i grafički prikaz podataka, primijenjena statistika ,parametarski testovi, neparametarski testovi. Diskretne slučajne varijable: slučajne varijable, funkcija vjerojatnosti, kumulativna funkcija raspodjele, momenti raspodjele, uniformna raspodjela, Bernoullijevi pokusi, binomna raspodjela, Poissonova raspodjela, hipergeometrijska raspodjela, procjene parametara raspodjele. Kontinuirane slučajne varijable: funkcija gustoće vjerojatnosti, kumulativna funkcija raspodjele, momenti raspodjele, kontinuirana uniformna raspodjela, Gaussova raspodjela, eksponencijalna raspodjela, procjene parametara raspodjele. Regresijska analiza: linearna regresija i korelacija, intervali pouzdanosti, nelinearna regresija, višestruka regresija. Metode analize vremenskih serija:  trend, spektralna analiza vremenskih serija, Fourierova transformacija. Primjene linearne algebre: multivarijantne metode analize podataka.

Ishodi:

 1. Potvrditi linearnu algebru u kemiji.  
 2. Potvrditi numeričke metode u kemiji.
 3. Potvrditi teoriju vjerojatnosti i kombinatoriku u kemiji.
 4. Integrirati teorijsko znanje sa eksperimentalnim prilikom obrade podataka.
 5. Utvrditi simetriju molekula.
 6. Odabrati načine rješavanja matematički zahtjevnijih kemijskih problema uz pomoć računala.

Literatura:

 1. Kurepa: Uvod u linearnu algebru, Školska knjiga, Zagreb 1975.
 2. Klasinc, Z. Maksić i N. Trinajstić: Simetrija molekula, Školska knjiga, Zagreb 1979.
 3. Benšić, N.Šuvak: Uvod u vjerojatnost I statistiku, Sveučilište J.J. Strossmayera , Odjel za matematiku, Osijek 2014.
 4. P. Atkins, J. de Paula: Physical Chemistry, 8th Ed., Oxford University Press, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Atkins and R. Friedman: Molecular Quantum Mechanics, 4th Ed., Oxford University Press, 2005.
 2. A. Fulgosi: Faktorska analiza, Školska Knjiga, Zagreb, 1979

Šifra predmeta: K1204/ 79054

ECTS: 6

Nositelj: prof.dr.sc. Igor Đerđ

Izvođač dijela nastave: Dalibor Tatar, asistent

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta: 

Elektricitet. Elektroskop. Elektriziranje tijela trljanjem i influencijom. Vodiči i izolatori. Električna sila i Coulombov zakon. Električno polje i tok električnog polja. Gaussov zakon elektrostatike. Električna potencijalna energija i električni potencijal. Milikanov eksperiment. Električni kapacitet. Kondenzatori (pločasti kondenzatori, spajanje kondenzatora, energija pločastog kondenzatora, sile između ploča kondenzatora). Električna struja. Ohmov zakon. Električni otpor. Elektromotorna sila i jednadžba strujnog kruga, Kirchhoffova pravila, RC strujni krug, mjerni instrumenti (galvanometar, ampermetar i voltmetar). Whaetstoneov most i potenciometar. Magnetsko polje, silnice. Oerstedov pokus. Sila na naboj u gibanju. Gibanje električnog naboja u magnetskom polju. Magnetska sila na vodič kojim teče struja. Magnetski dipolni moment i moment sile na strujnu petlju. Spektrometar mase i ciklotron. Hallov efekt. Biot-Savartov zakon. Magnetsko polje oko ravnog, beskonačnog dugog vodiča, Magnetska sila između paralelnih vodiča. Ampereov zakon. Magnetski tok. Gaussov zakon magnetizma. Struja pomaka i poopćenje Ampereovog zakona. Vektori magnetizacije i jakost magnetskog polja. Klasifikacija magnetskih tvari; feromagnetizam, paramagnetizam i dijamagnetizam. Faradayev zakon elektromagnetske indukcije. EMI u vodiču koji se giba u magnetskom polju. Lenzovo pravilo. Inducirana EMS i električno polje. Vrtložne struje. Maxwellove jednadžbe. Ravni elektromagnetski valovi i njihova svojstva. Spektar elektromagnetskog zračenja. Samoindukcija i induktivitet zavojnice. RL strujni krug. Energija u magnetskom polju. Titranje LC kruga. Prijenos energije u LC krugu – analogija s harmonijskim oscilatorom. RLC strujni krug. Generatori izmjenične struje, otpornik, kondenzator i zavojnica u krugu izmjenične struje, izmjenični RLC strujni krug, rezonancija u RLC krugu, snaga u krugu izmjenične struje, transformator struje, dioda kao ispravljač. Relativnost gibanja u klasičnoj mehanici, Galileijeve transformacije koordinata i brzina, Michelson-Morleyev pokus, Einsteinova relativnost gibanja, Lorentzove transformacije prostorvremenskih koordinata, kontrakcija duljine i dilatacija vremena, paradoks blizanaca, relativistička energija, ekvivalencija mase i energije. Optika, zakoni geometrijske optike, Fermatov ekstremalni princip, Totalna refleksija, ravni dioptar, planparalelna ploča, optička prizma, Disperzija svjetlosti, duga, boje. Ravno zrcalo, sferno zrcalo, konkavno i konveksno sferno zrcalo, nastajanje slike kod sfernog zrcala, Nastajanje slike lomom na prozirnim dioptrima, tanke leće, nastajanje slike kod tankih leća, jednadžba konjugacije leća, aberacija leća, Optički uređaji (oko, dalekozor, teleskop, mikroskop, fotoaparat). Valna optika, Youngov eksperiment, raspodjela intenziteta pruga interferencije, interferencija pomoću Lloydova zrcala, interferencija na tankom sloju, Newtonovi kolobari, difrakcija na uskoj pukotini, optička rešetka, difrakcija X-zraka na kristalnoj rešetci, polarizacija (selektivnom apsorpcijom, refleksijom, dvostrukim lomom, raspršenjem). Zračenje crnog tijela, Planckova kvantna hipoteza, Einsteinovo objašnjenje fotoefekta, emisijski i apsorpcijski linijski spektri, vodikov spektar, modeli atoma, Rutherfordov eksperiment i otkriće atomske jezgre, Bohrov model atoma, otkriće X-zraka, Comptonovo raspršenje, Temelji valne mehanike, Schroedingerova valna jednadžba, de Broglijevi valovi materije.

Ishodi:

 1. Argumentirati osnovne fizikalne veličine u elektromagnetizmu, optici i modernoj fizici.
 2. Usporediti uvjete primjenjivosti najvažnijih zakonitosti u elektromagnetizmu, optici i modernoj fizici.
 3. Utvrditi osnovne zakonitosti na rješavanje jednostavnih konceptualnih i numeričkih problema u elektromagnetizmu, optici i modernoj fizici.
 4. Prezentirati principe rada pojedinih mjernih instrumenata.
 5. Identificirati neke zanimljive pojave u području elektromagnetizma, optike i moderne fizike.
 6. Utvrditi matematičke izraze za neke izvedene fizikalne veličine.
 7. Komentirati pojedine izvedene fizikalne zakone iz osnovnih zakona i principa.

Vrednovati značaj i primjenu osnovnih fizikalnih zakonitosti u elektromagnetizmu, optici i modernoj fizici u predmetima i uređajima kojima se služimo u svakodnevnom životu te analizirati osnovne principe rada na kojima ti uređaji rade.

Literatura:

 1. Kulišić, V. Lopac, Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 2. Henč-Bartolić i sur., Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 3. E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1985

Dopunska literatura:

 1. Paić, Osnove fizike II. dio – Elektromagnetizam, SNL, Zagreb, 1978.
 2. Paić, Osnove fizike IV – Optika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
 3. G. Dimić i M. Mitrinović, Zbirka zadataka iz fizike, Naša knjiga, Beograd, 1998.

Šifra predmeta:K1212/ 79510

ECTS: 1

Nositelj: Mario Oršolić, mag. cin., predavač

Nastava ukupno: 30V

Sadržaj predmeta:

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
 2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
 3. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
 4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
 5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.

Toksikologija i kemija okoliša

Šifra: K1304/ 79067

ECTS: 3

Nositelji predmeta:

izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Kemija u svakodnevnom životu

Šifra: K1309/ 79068

ECTS: 3

Nositelji predmeta: doc.dr.sc. Olivera Galović

Šifra predmeta: K1128/ 245793 

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Tomislav Balić

Nastava ukupno: 45P+15S

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi atomske i elektronske strukture, kemijske veze, strukture molekula i

kristala. Lewisove strukture, VSEPR teorija, kovalentna veza i molekulska simetrija. Teorija molekulskih orbitala za homonuklearne i heteronuklearne anorganske molekule. Građa krutina, ionska i metalna veza. Rendgenska strukturna analiza. Tvrde i meke baze i kiseline. Koordinacijska kemija, teorija kristalnog polja, magnetska i optička svojstva kompleksnih spojeva, nomenklatura. Teorija molekulskih orbitala za kompleksne spojeve. Elektronski spektar kompleksnih spojeva. Osnovni reakcijski mehanizmi u anorganskoj kemiji. Uvod u kemiju organometalnih spojeva. Koordinacijski polimeri i metalo-organske mreže. Uvod u supramolekulsku kemiju s osvrtom na kemiju makrocikličkih spojeva, osnove dizajniranja liganda. Na seminarima se obrađuju aktualne teme iz područja anorganske kemije na temelju radova iz znanstvene literature (studenti sami referiraju radove), te utvrđuje gradivo kroz rješavanje zadataka.

Ishodi:

 1. Utvrditi elektronsku strukturu atoma, iona i molekula te građu kristalne tvari.
 2. Komentirati molekulsku građu anorganskih tvari i simetriju molekula.
 3. Utvrditi modele građe kristalne tvari i principe metode rendgenske difrakcije.
 4. Usporediti  građu najvažnijih tipova kompleksnih spojeva.
 5. Argumentirati nastanak veze i svojstva kompleksnih i organometalnih spojeva.
 6. Opravdati stečeno znanje pri izradi seminarskog rada i rješavanju problemskih zadataka.

Literatura:

 1. C. E. Housecroft, A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, 4. izd., Pearson Edu., Edinburgh, 2012.
 2. F.A. Cotton, G. Wilkinson, P.L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd.,

John Wiley & Sons, New York, 1995.

 1. G. L. Miessler, P. Fisher, D. Tarr, Inorganic Chemistry 5. izd., Pearson, Edinburgh, 2013.
 2. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2005.

Dopunska literatura:

 1. F.A. Cotton and G. Wilkinson, Advanced Inorganic Chemistry, 6. izd., John

Wiley & Sons, New York, 1999.

 1. D.F. Shriver, P.W. Atkinson, Inorganic Chemistry, 4. izd., Oxford University Press, Oxford, 2006.
 2. S. Ašperger, Kemijska kinetika i anorganski reakcijski mehanizmi, HAZU, 1999. (ili S. Ašperger, Chemical Kinetics and Inorganic Reaction Mechanisms, Springer, 2012.)

Šifra predmeta: K1110/ 79036

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Tomislav Balić

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

 1. HALOGENIDI METALA

1.1. Priprava bakrovog(I) klorida, CuCl

1.2. Priprava željezovog(III) klorida, FeCl3

 1. OKSIDI, PEROKSIDI I FOSFATI

2.1. Priprava barijevog peroksida oktahidrata, BaO2・8H2O

2.2. Priprava kalcijevog dihidrogenfosfata monohidrata, Ca(H2PO4)2・H2O

 1. KARBOKSILATNI SPOJEVI METALA I KOMPLEKSI S

AMINOKISELINAMA

3.1. Priprava tetrakis(μ-acetato)diakvadibakra(II), [Cu(OCOCH3)2(H2O)]2

3.2. Priprava bazičnog cinkovog acetata, Zn4O(OCOCH3)6

 1. KLATRATI I IONSKI IZMJENJIVAČI

4.1. Priprava hidrokinon-sumporovog(IV) oksida, xC6H4(OH)2・ySO2

4.2. Priprava klorovog heksahidrata, Cl2・6H2O

4.3. Priprava tiocianske kiseline, HSCN

4.3.1. Određivanje koncentracije tiocianske kiseline titracijom s

otopinom živinog(II) nitrata, Hg(NO3)2

 1. β-DIKETONATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA

5.1. Priprava oksobis(2,4-pentandionato)vanadija(IV), [VO(C5H7O2)2]

5.2. Priprava bis(2,4-pentandionato)mangana(II), [Mn(C5H7O2)2]3

6. IDENTIFIKACIJA KOMPLEKSA INFRACRVENOM SPEKTROSKOPIJOM

Ishodi:

 1. Komentirati načine koordinacije kompleksnih spojeva na osnovu oksidacijsko-redukcijskih promjena koje se događaju u kemijskim reakcijama anorganskih spojeva.
 2. Usporediti uočene promjene koje se događaju pri koordinaciji liganda na metalni kation.
 3. Preispitati prikladnost metoda kojima se rješavaju eksperimentalni problemi te ih moći primjeniti na drugim područjima kemije
 4. Analizirati dobivene produkte analitičkim metodama, posebice FTIR, TGA/DSC metodama.
 5. Pravilno i samostalno izvoditi pokus uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza.

Literatura:

 1. M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva (Upute za internu upotrebu u praktikumu iz anorganske kemije), Zagreb 2007.
 1. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3rd. ed., John Wiley & Sons., New York, 1995.
 1. C. E. Housecroft and A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited, 2nd Ed., Harlow, England, 2005, str. 922–924.
 1. D. A. Johnson, Some thermodynamic aspects of inorganic chemistry,
 2. Cambridge University Press, 2nd Ed., Cambridge, England, 1982.

Dopunska literatura:

1. D. Grdenić, Molekule i kristali, 4. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Šifra predmeta: K1112/ 245797

ECTS: 7

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Marija Jozanović

Izvođač dijela nastave: dr.sc.Marija Paurević, viši asistent 

Nastava  ukupno: 60P+30S

Sadržaj predmeta:

Predavanja:

NMR spektroskopija i masena spektrometrija. Aldehidi i ketoni. Reakcije na karbonilnu skupinu. Karboksilne kiseline i funkcionalni derivati kiselina (nukleofilna acilna supstitucija). Enoli i enolati.. Amini. Diazonijeve soli. Fenoli i aril-halogenidi (nukleofilna aromatska supstitucija). Heterociklički spojevi. Polimeri. Pregradnje i cikloadicijske reakcije. Ugljikohidrati. Aminokiseline i proteini. Nukleinske kiseline. Lipidi.

Seminari: Računski primjeri, primjeri iz nomenklature ugljikovih spojeva, stereokemije i reakcijskih mehanizama. Studentske prezentacije.

Ishodi:

 1. Preispitati spektroskopske metode važne za identifikaciju i karakterizaciju organskih spojeva, interpretirati spektre NMR (1H i 13C), MS i IR.
 2. Integrirati fizička i kemijska svojstva i reaktivnost organskih spojeva na temelju njihove strukture.
 3. Kritički razmatrati mehanizme reakcija karbonilnih spojeva, preispitati najvažnije reakcije, te planirati mehanizme pericikličkih reakcija, reakcija pregrađivanja, slobodnih radikala i polimerizacije.
 4. Usporediti amine, heterocikličke spojeve, te fenole i aril-halogenide, i predvidjeti njihove karakteristike i reakcije.
 5. Preispitati važne prirodne spojeve, njihove glavne karakteristike, te kritički procijeniti reakcije (bio)sinteze, značaj i primjenu.
 6. Planirati jednostavnu organsku sintezu nekog organskog spoja na temelju retrosintetičke analize, primjene poznatih reakcija i pretvorbi funkcionalnih skupina.
 7. Analizirati i samovrednovati rezultate objavljene u znanstvenoj literaturi.
 8. Argumentirati i prezentirati svoj samostalni rad.

Literatura:

T.W. Solomons & C.B. Fryhle: Organic chemistry, 9th Edition, John Wiley and Sons, Inc., USA, 2008.

P.Y. Bruice: Organic chemistry, 4th Edition, Prentice Hall, USA, 2003.

H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

V. Rapić: Nomenklatura organskih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.

F.A. Carey: Organic Chemistry, 5th Edition, McGraw-Hill, USA, 2003.

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preveli: Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Šifra predmeta: K1113/ 79039 

ECTS: 4

Nositelj: doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Izvođač dijela nastave: dr.sc.Marija Paurević, viši asistent 

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Uvodne vježbe (ekstrakcija, prekristalizacija, određivanje temperature taljenja; destilacija vodenom parom; kromatografija). Određivanje konstante brzine kemijske reakcije. Esterifikacija. Elektrofilna aromatska supstitucija (nitroziranje, sulfoniranje). Redukcija. Oksidacija.

Ishodi:

 1. Utvrditi mjere sigurnosti i opreza pri radu u (organskom) laboratoriju i provoditi ih te samostalno izvoditi laboratorijske vježbe prema propisima.
 2. Sastaviti aparature za izvođenje pojedinih tehnika i radnji tijekom organske sinteze, izolacije i pročišćavanja produkata.
 3. Povezati teoretska znanja stečena tijekom predavanja iz organske kemije s eksperimentalnim radom.
 4. Zaključivati na temelju dobivenih rezultata.
 5. Snimati i analizirati IR spektre.
 6. Napisati referate o izvedenim vježbama, prikazati i objasniti dobivene rezultate.
 7. Izračunati zadatke vezane uz iskorištenje organske reakcije (izračunati iskorištenje; količine potrebnih reaktanata).

Literatura:

H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb,

Rapić: Postupci priprave i izolacije prirodnih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

O. Kronja i S. Borčić: Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.

F.A. Carey: Organic Chemistry, 5th Edition, McGraw-Hill, USA, 2003.

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preveli: Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Šifra predmeta: K1107/ 79033

ECTS: 4

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Izvođač dijela nastave: dr.sc. Jelena Brdarić Kosanović, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Gravimetrija: Gravimetrijsko određivanje sulfata,

Volumetrija:  Reakcije neutralizacije: Priprava i standardizacija HCl, Određivanje NaOH, Određivanje NaOH i Na2CO3, Priprava i standardizacija NaOH, Određivanje kiseline u octu; Kompleksometrija: Određivanje Ca i Mg kompl. titracijom s EDTA, Određivanje cinka; Redoks reakcije: Određivanje željeza po Zimmerman-Reinhardt-u, Određivanje H2O2, Jodometrijsko određivanje bakra, Jodimetrijsko određivanje arsena; Reakcije taloženja: Određivanje bromida prema Volhardovoj metodi; Potenciometrijske titracije: Određivanje H3PO4, Određivanje halogenida,

Spektrofotometrija: Spektrofotometrijsko određivanje bakra.

Ishodi:

 1. Odabrati metodu pogodnu za analizu uzorka.
 2. Primijeniti metode kvantitativne kemijske analize.
 3. Usporediti razultate dobivene analizom uzoraka.
 4. Potvrditi usvojene koncepte na rješavanje računskih zadataka.

Literatura:

Praktikum analitičke kemije – skripta za internu uporabu

Dopunska literatura:

 1. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. D.A.Skoog, D.M.West i F.J.Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb

Šifra predmeta: K1205/ 245795

ECTS: 2

Nositelj: prof.dr.sc. Igor Đerđ

Nastava ukupno: 45V

Sadržaj predmeta:

Određivanje brzine vala zvuka pomoću Kundtove cijevi. Valovi zvuka – svojstva. Leće – svojstva. Linearno i volumno širenje krutih tijela. Mjerenje koeficijenta viskoznosti Hoplerovim viskozimetrom. Vodljivost elektrolita, elektroliza. Kolorimetrija. Provjera fizikalnih zakona u programu Electronics Workbench, apsorpcija beta zračenja u aluminiju. Zavojnica u izmjeničnom strujnom krugu. Kapacitet u izmjeničnom strujnom krugu. Analiza linearno polarizirane svjetlosti, polarimetrijsko određivanje šećera u vodenoj otopini. Toplina isparavanja vode, određivanje omjera specifičnih topl. kapac. kod stalnog tlaka i stalnog volumena. Određivanje specifičnog toplinskog kapaciteta tekućina. Zemljino magnetsko polje.

Ishodi:

 1. Preporučiti i odabrati odgovarajuće eksperimentalne postupke i mjernu opremu za provjeru temeljnih fizikalnih zakona iz područja mehanike s mehanikom fluida, topline i termodinamike, titranja i valova, elektromagnetizma, grometrijske i valne optike i moderne fizike, te objasniti načela rada pojedinih mjernih instrumenata
 2. Sastaviti i pravilno rukovati mjernom opremom koja uključuje korištenje računalne podrške u prikupljanju mjernih podataka
 3. Kritički procijeniti eksperimentalne rezultate dobivene primjenom statističke i grafičke analize mjernih podataka koristeći računalne alate za obradu podataka
 4. Komentirati ovisnosti između mjerenih fizikalnih veličina prikazanih matematičkim relacijama i grafičkim prikazima
 5. Prosuditi o ograničenjima i valjanosti (moći) eksperimentiranja
 6. Razlikovati teorijske rezultate i rezultate eksprimentalnih istraživanja u fizici
 7. Vrednovati značaj i primjenu osnovnih fizikalnih zakonitosti iz mehanike s mehanikom fluida, topline i termodinamike, titranja i valova, elektromagnetizma, optike i moderne fizike u predmetima i uređajima kojima se služimo u svakodnevnom životu te analizirati osnovne principe rada na kojima ti uređaji rade.
 8. Organizirati timski rad pri provedbi eksprimenata te osmisliti i izraditi izvješće o  provedenim eksperimentima i dobivenim rezultatima

Literatura:

 1. M. Požek, A. Dulčić; Fizički praktikum I i II, Sunnypress, Zagreb, 1999.
 2. Paić, M. Fizička mjerenja I, II i III, Liber, Zagreb, 1988.

Dopunska literatura:

1.  B. Marković, D. Miler, A. Rubčić, Račun pogrešaka i statistika, Liber, Zagreb, 1987

Šifra predmeta: K1212/ 79502

ECTS: 1

Nositelj: Mario Oršolić, mag. cin., predavač

Nastava ukupno: 30V

Sadržaj predmeta:

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Caput – Jogunica, R., Bagarić I., Babić D., Ćurković S., Špehar N., Alikalfić V. Nastavni plan i program tjelesne i zdravstvene kulture u visokom obrazovanju (skripta). Zagreb, 2007.
 2. Delija K., K. Pleša (2004). Vrednovanje u području edukacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 22-28). Hrvatski kineziološki savez
 3. Findak, V. (1999). Metodika tjelesne i zdravstvene kulture. Zagreb: Školska knjiga
 4. Findak, V. (2004). Vrednovanje u području edukacije, sporta i sportske rekreacije. U V. Findak (ur.), 13. ljetna škola kineziologa Republike Hrvatske, Rovinj, 2004. (str. 12-20). Hrvatski kineziološki savez
 5. Janković, V., N . Marelić (1995). Odbojka. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu. Milanović, D. (ur.) (1996). Fitnes. Zbornik radova međunarodnog znanstveno-stručnog savjetovanja of fitnesu, 5. zagrebački sajam sporta, Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb
 6. Jukić I., G. Marković (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 7. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
 8. Volčanšek, B. (1996). Sportsko plivanje. (Udžbenik)Fakultet za fizičku kulturu, Zagreb.
 9. Vukić, Ž., Jančić S., Vukić Ž. (1997). Model ustroja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i športa na visokim učilištima (skripta). Osijek, Ekonomski fakultet Osijek.

Toksikologija i kemija okoliša

Šifra: K1304/ 79067

ECTS: 3

Nositelj predmeta:

izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Kemija u svakodnevnom životu

Šifra: K1309/ 79068

ECTS: 3

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Olivera Galović

Šifra predmeta: K1114/ 79040

ECTS: 4

Nositelj:  doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Grignardova reakcija. Cannizzarova reakcija. Aldolna kondenzacija. Beckmannova pregradnja. Izolacija i pretvorba prirodnih spojeva (Izolacija kazeina, laktoze i albumina iz mlijeka; izolacija oleinske kiseline iz maslinovog ulja). Diels-Alderova reakcija.

Ishodi:

 1. Utvrditi mjere sigurnosti i opreza pri radu u (organskom) laboratoriju i provoditi ih te samostalno izvoditi laboratorijske vježbe prema propisima.
 2. Sastaviti aparature za izvođenje pojedinih tehnika i radnji tijekom organske sinteze, izolacije i pročišćavanja produkata.
 3. Povezati teoretska znanja stečena tijekom predavanja iz organske kemije s eksperimentalnim radom.
 4. Zaključivati na temelju dobivenih rezultata.
 5. Snimati i analizirati IR spektre.
 6. Napisati referate o izvedenim vježbama, prikazati i objasniti dobivene rezultate.
 7. Izračunati zadatke vezane uz iskorištenje organske reakcije (izračunati iskorištenje; količine potrebnih reaktanata).

Literatura:

H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Rapić: Postupci priprave i izolacije prirodnih spojeva, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

O. Kronja i S. Borčić: Praktikum preparativne organske kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004.

Dopunska literatura:

 1. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.

F.A. Carey: Organic Chemistry, 5th Edition, McGraw-Hill, USA, 2003.

Vodič kroz IUPAC-ovu nomenklaturu organskih spojeva, preveli: Bregovec, Horvat, Majerski, Rapić, Školska knjiga, Zagreb, 2002.

Šifra predmeta: K1115/ 79041

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta: 

Svojstva plinova, prvi i drugi zakon termodinamike, fizikalne promjene čistih tvari, fazni dijagrami, svojstva otopina, jednostavne smjese, termodinamika miješanja, aktivitet, kemijska ravnoteža, ravnotežna elektrokemija, elektrokemijske ćelije, standardni potencijali.

Ishodi:

 1. Utvrditi razliku između idealnih i realnih plinova, te primijeniti opću plinsku jednadžbu i van der Waalsovu jednadžbu,
 2. Usporediti pojmove volumni rad, toplinski kapacitet, unutrašnju energiju i entalpiju,
 3. Valorizirati reakcijske entalpije upotrebom termokemijskih zakona, opisati entropiju i Gibbsovu energiju
 4. Komentirati fazne dijagrame (vode, helija i ugljikovog (IV)-oksida)
 5. Usporediti koligativna svojstva
 6. Predvidjeti računski vrijednost konstante ravnoteže u kemijskim reakcijama,
 7. Utvrditi osnovne elektrokemijske pojmove i primijeniti Nernstovu jednadžbu.

Literatura:

 1. P. Atkins & J. De Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford,  10th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.
 2. R. Chang, J. W. Thoman, jr, Physical Chemistry for the Chemical Sciences, 1st Ed., University Science Books, Canada, 2014.
 3. P.W. Atkins, M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

Dopunska literatura:

 1. V. Simeon, Termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1980.,
 2.  T. Cvitaš, Temelji kvantne kemije i spektroskopije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976.
 3. M. Herak, Lj. Kušec, M. Marković, A. Petreski, K. Škorić, D. Galas, Osnove fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

Šifra predmeta: K1117/79043

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Izvođač dijela nastave: Dominik Goman, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Konduktometrija 1 (konduktometrijska  ćelija). Konduktometrija 2 (provodnost elektrolita). Potenciometrija 1 (mjerenje pH). Potenciometrija 2 (potenciometrijska titracija NaOH s HCl). Spektrofotometrija (Lambert-Beer-ov zakon). Prijenosni broj (Hittorf). Kalorimetrija (entalpija neutralizacije). Kemijska kinetika (raspad vodikovog peroksida). Fizikalna svojstva tekućina 1 (viskoznost). Fizikalna svojstva tekućina 2 (napetost površine).

Ishodi:

 1. Samostalno planirati, izmjeriti i izvesti eksperiment iz obrađenog područja fizikalne kemije.
 2. Usporediti uočene promjene koje se događaju sa literaturnim podacima, te na osnovu dobivenih rezultata (računski i/ili grafički) moći procijeniti tijek eksperimenta.
 3. Formulirati obrađenu temu u obliku izvještaja rada.
 4. Rezultate valorizirati na osnovu prethodno naučenih fizikalnih procesa i uz konzultaciju sa recentnom znanstvenom literaturom.

Literatura:

 1. Interna skripta.
 2. Obrasci za praktikum fizikalne kemije 1

Dopunska literatura:

 1. P.W. Atkins & J. de Paula, Atkins′ Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 2. P.W. Atkins & M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 4. T. Cvitaš & N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Šifra predmeta: K1119/ 79046

ECTS: 4

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Nastava ukupno: 45P+15S

Sadržaj predmeta: 

Reverzibilne molekularne interakcije, aminokiseline, peptidna veza, razine u strukturi

proteina,  predviđanje prostorne građe i mogućnosti modifikacije proteina. Metode izolacije i pročišćavanja proteina. Katalitička svojstva enzima, slobodna energija, energija aktivacije, osnovni principi enzimske kinetike, alosterički enzimi, inhibicija enzima, građa i funkcija enzimskih kofaktora i njihovih vitaminskih prekursora, katalitičke (kimotripsin, tripsin,  ugljična anhidraza, restrikcijski enzimi) i regulatorne (kooperativni prijenos kisika hemoglobinom, izoenzimi, kovalentna modifikacija, aktivacija enzima proteolitičkim cijepanjem, proces zgrušavanja krvi) strategije. Građa nukleotida i nukleinskih kiselina, tok genetske informacije, genska šifra, građa eukariotskih gena, replikacija, rekombinacija i popravak DNA, sinteza RNA i “splicing”, sinteze proteina, kontrola ekspresije gena.

Ishodi:

 1. Povezati funkcionalne skupine biomolekula s njihovom ulogom.
 2. Analizirati razine u strukturi aminokiselina i proteina.
 3. Predvidjeti ionizacijsko stanje aminokiselina i jednostavnih peptida u ovisnosti o pH.
 4. Predložiti vrstu enzimske katalize i njezin mehanizam.
 5. Izračunati i grafički prikazati parametre enzimski katalizirane reakcije.
 6. Razlikovati vrste inhibicije i načine regulacije enzimske aktivnosti.
 7. Utvrditi vezu između strukture informacijskih makromolekula s prijenosom genetske informacije.
 8. Analizirati procese replikacije, transkripcije i translacije.

Literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb.
 2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., 2006:  Biochemistry, 6th ed., Freeman & Comp.,  New York

Dopunska literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., 2002:  Biochemistry, 5th ed., Freeman & Comp.,  New York.
 2. Nelson, D.L., Cox, M.M., 2000: Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd ed., Worth Publishers, New York

Šifra predmeta: K1125/ 95781

ECTS: 4

Nositelj: doc.dr.sc. Anamarija Stanković

Izvođač dijela nastave:

Nikolina Filipović, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

 1. KOMPLEKSI METALA S DUŠIKOVIM LIGANDIMA

1.1. Priprava heksaamminkobaltovog(III) nitrata, [Co(NH3)6](NO3)3

1.1.1. Određivanje sastava kompleksa [Co(NH3)6](NO3)3

1.2. Priprava heksaamminniklovog(II) klorida, [Ni(NH3)6]Cl2

1.2.1. Određivanje sastava kompleksa [Ni(NH3)6]Cl2

 1. TIOCIANATNI KOMPLEKSI PRIJELAZNIH METALA

2.1. Priprava tetrametilamonijevog diokso tetrakis(tiocianato-N)molibdata(VI),

[(CH3)4N]2[MoO2(NCS)4]

 1. PRIPRAVA KOMPLEKSA Cr(II), Cr(V), Mo(V) i Cu(I) REDUKCIJSKIM

REAKCIJAMA

3.1. Priprava kalijevog tetraperoksokromata(V), K3[Cr(O2)4]

3.1.1. Određivanje sastava kompleksa K3[Cr(O2)4]

3.2. Priprava tris(tiourea)bakrovog(I) sulfata monohidrata,

[Cu{SC(NH2)2}3]2 SO4・H2O

 1. OKSALATNI KOMPLEKSI METALA

4.1. Priprava kalijevog tris(oksalato)kromata(III) trihidrata,

K3 [Cr(C2O4)3]・3H2O

6.1.1. Određivanje sastava kompleksa K3[Cr(C2O4)3]・3H2O

 1. IDENTIFIKACIJA KOMPLEKSA INFRACRVENOM SPEKTROSKOPIJO
 2. TERMIČKA ANALIZA

Ishodi:

 1. Preporučiti moguće načine koordinacije kompleksnih spojeva na osnovu oksidacijsko-redukcijskih promjena koje se događaju u kemijskim reakcijama.
 2. Usporediti uočene promjene koje se događaju pri koordinaciji liganda na metalni kation.
 3. Preispitati prikladnost metoda kojima se rješavaju eksperimentalni problemi te ih moći primijeniti na drugim područjima kemije
 4. Izmjeriti dobivene produkte analitičkim metodama, posebice FTIR, TGA/DSC metodama.
 5. Pravilno i samostalno sintetizirati komplekse uz pridržavanje svih propisanih mjera opreza.

Literatura:

 1. M. Cindrić, Z. Popović, V. Vrdoljak, Priprava anorganskih spojeva (Upute za internu upotrebu u praktikumu iz anorganske kemije), Zagreb 2007.
 1. F. A. Cotton, G. Wilkinson, P. L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3rd. ed., John Wiley & Sons., New York, 1995.
 1. C. E. Housecroft and A. G. Sharpe, Inorganic Chemistry, Pearson Education Limited, 2nd Ed., Harlow, England, 2005, str. 922–924.
 1. D. A. Johnson, Some thermodynamic aspects of inorganic chemistry,
 2. Cambridge University Press, 2nd Ed., Cambridge, England, 1982.

Dopunska literatura:

1. D. Grdenić, Molekule i kristali, 4. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1987.

Šifra predmeta: K1124/ 79051

ECTS: 3

Nositelj:

doc.dr.sc. Anamarija Stanković

Nastava ukupno: 30P

Sadržaj predmeta:

Kemija u doba egipatske i grčke civilizacije. Spoj egipatske tehnologije i grčke filozofije u doba helenizma u aleksandrijskom znanstvenom krugu. Razvitak protokemije do arapskih osvajanja. Kineska, Indijska i Arapska alkemija. Europska alkemija. Iatrokemija i mineraloška kemija (praktična alkemija). Kemija u osvit novovjekovlja. Flogistonska teorija i revolucija u kemiji. Atomi, molekule, simboli, mase i kemijski zakoni. Periodni sustav elemenata. Počeci i razvitak organske i fizikalne kemije. Kratki razvitak hrvatske kemije: alkemičari, flogistonisti, utemeljenje Sveučilišta i hrvatski nobelovci.

Ishodi:

 1. Ustanoviti najvažnije pristupe u razvitku kemije (epistemološki, gnoseološki i sociološki) u određenoj civilizacijskoj sredini.
 2. Komentirati doprinose kemije u razvitku europske civilizacije.
 3. Procjeniti određenu paradigmu u znanstvenoj zajednici, prepoznati razloge napuštanja te paradigme i značajke znanstvenih revolucija.
 4. Razlikovati kreativno povezivanje eksperimentalnih rezultata sve do specifičnog

        otkrića na primjerima iz povijesti kemije.        

 1. Preispitati važnost geneze istraživanja u postizanju određenog rezultata u kemiji.
 2. Usporediti razinu određene znanstvene sredine sa znanstvenim doprinosom u toj sredini (hrvatski kemičari i nobelovci).

Literatura:

 1. PAUŠEK-BAŽDAR, Povijest kemije (skripta), Zagreb, 2002.
 2. PAUŠEK-BAŽDAR, Flogistonska teorija u Hrvata, HAZU, Zagreb, 1994.
 3. PAUŠEK-BAŽDAR, Paracelsus, Filozofija renesanse, sv. 3, ŠK, Zagreb, 1996
 4. BURCKHARDT, Alkemija (prijevod E. Kukavica), Lingua Patria, Sarajevo, 2005.
 5. BRONOWSKI, Porijeklo znanja i imaginacije (prijevod), Stvarnost, Zagreb, 1978
 6. D. GRDENIĆ, Povijest kemije, ŠK i Novi Liber, Zagreb, 2001.

Dopunska literatura:

 1. BAIGENT, R. LEIGH, Eliksir i kamen (prijevod), Stari grad, Zagreb, 2000.
 2. ELIADE, Kovači i alkemičari (prijevod), Zora, Zagreb, 1983.
 3. EVOLA, Hermetička tradicija i Kraljevsko umijeće (prijevod), Fabula nova, Zagreb, 2008.
 4. R. PARTINGTON, A History of Chemistry, 4. vol., II. izdanje New York, 1996.
 5. RABINOVIč, Alkemija kao fenomen srednjovjekovne kulture (prijevod), Beograd, 1989.
 6. R. TATON (ed.), Histoire Générale des Sciences, II. izdanje, Pariz, 1998.

Kemija atmosfere

Šifra: K1305/ 95105

ECTS: 3

Nositelj predmeta:

izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Kemija prirodnih organskih

Šifra: K1306/ 79065

ECTS: 3

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Valentina Bušić

Aktivne tvari u ljekovitom bilju

Šifra: K1307/ 79066

ECTS: 3

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Ana Amić

Šifra: 95783

ECTS: 2

Nastava ukupno: 15V

Nositelj predmeta:

Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Šifra predmeta: K1116/ 79042

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Medvidović-Kosanović

Nastava ukupno: 60V+30S

Sadržaj predmeta:

Kvantna teorija, Schröedingerova jednadžba, atomska struktura i atomski spektri. Molekulske strukture, Born-Oppenheimerova aproksimacija, molekulska simetrija. Spektroskopija: rotacijski i vibracijski spektri, elektronski prijelazi, laseri, nuklearna magnetska rezonancija.

Promjene tvari:kinetička teorija plinova, difuzija, otopine elektrolita, red kemijskih reakcija, kinetika složenih reakcija, kataliza-homogena, autokataliza i heterogena, fotokemija, dinamika molekulskih interakcija, rekcije na površinama, adsorpcija.

Ishodi:

 1. Povezati osnove kvantne teorije sa strukturom atoma i molekula.
 2. Primijeniti teorijsku osnovu molekulskih spektara (IR, UV-VIS, NMR).
 3. Argumentirati pojmove red reakcije, koeficijent brzine reakcije i molekularnost.
 4. Prosuditi utjecaje različitih faktora na brzinu kemijskih reakcija.
 5. Utvrditi kinetiku složenih kemijskih reakcija.
 6. Interpretirati značajke adsorpcije koje su važne za heterogenu katalizu.

Literatura:

 1. P. Atkins & J. De Paula, Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford,  10th Ed., Oxford University Press, Oxford, 2014.
 2. R. Chang, J. W. Thoman, jr, Physical Chemistry for the Chemical Sciences, 1st Ed., University Science Books, Canada, 2014.
 3. P.W. Atkins, M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.

Dopunska literatura:

 1. T. Cvitaš, Temelji kvantne kemije i spektroskopije, Sveučilišna naklada Liber, Zagreb, 1976.

Šifra predmeta: K1118/ 79045

ECTS: 4

Nositelj: izv.dr.sc. Brunislav Matasović

Izvođači dijela nastave: doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji; Milenko Korica, asistent; Dalibor Tatar, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

Reakcijska kalorimetrija (entalpije reakcije u Daniell-ovu  članku i protoniranja glicina). Ravnoteža disocijacije (deprotoniranje metilnog crvenila u vodenoj otopini). Konstanta ravnoteže (Nernst-ov zakon razdjeljenja). Topljivost plinova (konstanta ravnoteže otapanja kisika u vodi). Koligativna svojstva (sniženje ledišta, povišenje vrelišta). Adsorpcija (adsorpcija octene kiseline na aktivnom ugljenu). Kemijska kinetika (hidroliza etil-acetata). Kinetika ionskih reakcija 1 (reakcija jodidnog i persulfatnog iona drugog reda). Kinetika ionskih reakcija 2 (reakcija jodidnog i persulfatnog iona pseudo prvog reda). Konduktometrijska titracija (neutralizacija NaOH s HCl).

Ishodi:

 1. Odabrati eksperiment iz područja obrađenih u praktikumu. 
 2. Samostalno eksperimentalno izmjeriti vrijednosti fizikalnih veličina iz područja obrađenih u praktikumu.
 3. Procijeniti eksperimentalno dobivene podatke.
 4. Kritički prosuditi o rezultatima eksperimenta u usporedbi s literaturnim očekivanjima.
 5. Donijeti zaključak o ispitivanom fizikalnom procesu.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. P.W. Atkins & J. de Paula, Atkins′ Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 2. P.W. Atkins & M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 4. T. Cvitaš & N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Dopunska literatura:

 1. Samostalne laboratorijske vježbe. Obavezni ulazni kolokviji, popunjavanje obrazaca za praktikum tijekom vježbi.

Šifra predmeta: K1120/ 79047

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Izvođač dijela nastave: dr.sc. Marija Paurević, viši asistent 

Nastava ukupno: 45P+30S

Sadržaj predmeta:

Opći prikaz metabolizma, katabolizam i anabolizam, regulacija metabolizma. Metabolizam ugljikodrata: transport glukoze u stanice, glikoliza, glukoneogeneza, pentoza-fosfatni put, metabolizam disaharida i polisaharida (glikogena – glikogeneza i glikogenoliza, te škroba). Nastajanje metaboličke energije: ciklus limunske kiseline i oksidativna fosforilacija. Metabolizam masti: triacilglicerola, fosfolipida i kolesterola. Razgradnja (ß-oksidacija) i sinteza masnih kiselina, sinteza fosfolipida, ceramida i gangliozida, sinteza kolesterola te spojeva koji nastaju iz kolesterola (steroidni hormoni, žučne soli, D-vitamin). Razgradnja aminokiselina i sinteza uree, sinteza aminokiselina i kofaktora, mobilizacija dušika iz zraka za potrebe ugradnje u biomolekule, kompleksna regulacija enzima glutamin-sintetaze. Biosinteza i razgradnja purinskih i pirimidinskih nukleotida. Fotosinteza. Integracija metabolizma.

Ishodi:

 1. Procijeniti energetske promjene u staničnim metaboličkim procesima.
 2. Analizirati osnovne kataboličke i anaboličke cikluse.
 3. Predložiti unutarstaničnu lokaciju metabolizma hranjivih tvari te puteve njihova transporta u ili između staničnih organela.
 4. Razlikovati kompleksne regulatorne mehanizme čije je djelovanje nužno za održavanje homeostaze.
 5. Povezati međusobnu pregradnju različitih vrsta biomolekula (ugljikohidrata, proteina i masti).
 6. Predložiti sudbinu nekog metabolita ili sastojka hrane od resorpcije do potpune razgradnje ili pregradnje u nove spojeve.
 7. Izdvojiti ključne razlike u metabolizmu životinjskih, biljnih i bakterijskih organizama.

Literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb.
 2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., 2006:  Biochemistry, 6th ed., Freeman & Comp.,  New York.

Dopunska literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., 2002:  Biochemistry, 5th ed., Freeman & Comp.,  New York.

Šifra predmeta: K1121/ 79048

ECTS: 4

Nositelj: doc.dr.sc. Ana Amić

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

Kiselo-bazna svojstva aminokiselina, pročišćavanje proteina obzirom na topljivost, veličinu, naboj i vezni afinitet, identifikacija i kvantifikacija proteina, ispitivanje uvjeta za odvijanje enzimskih reakcija na odabranom enzimskom modelu – ovisnost o vremenu inkubacije, temperaturi, koncentraciji enzima, supstrata, pH puferskog sustava, određivanje osnovnih kinetičkih konstanti (Km i Vmax), utjecaj efektora (aktivatora i inhibitora) na aktivnost enzima.

Praktične vježbe upotpunit će se odgovarajućim računskim primjerima. Neki će se sadržaji obraditi u obliku seminarske nastave, kao npr. određivanje slijeda aminokiselina u proteinima, određivanje trodimenzionalne strukture proteina nuklearnom magnetskom rezonancijom i kristalografijom pomoću X-zraka.

Ishodi:

 1. Integrirati teoretska znanja iz biokemije s eksperimentalnim radom.
 2. Utvrditi parametre neophodne za organizaciju biokemijskih pokusa.
 3. Predvidjeti način i mogućnost odvijanja biokemijskih reakcija u definiranim uvjetima.
 4. Potvrditi utjecaja odabranih parametara na brzinu odvijanja enzimskih reakcija.
 5. Preporučiti metode pročišćavanja i izolacije proteina i nukleinskih kiselina iz bioloških uzoraka.
 6. Argumentirati i kritički prosuditi eksperimentalne rezultate.

Literatura:

 1. BERG, J.M., TYMOCZKO, J.L., STRYER, L., 2006:  Biochemistry, 6th ed., Freeman & Comp.,  New York.

Dopunska literatura:

BERG, J.M., TYMOCZKO, J.L., STRYER, L., 2002:  Biochemistry, 5th ed., Freeman & Comp.,  New York.

 1. VOET, D., VOET, J.G., 1995: Biochemistry, 2nd ed. J.Wiley & Sons Iinc., New York.
 2. NELSON, D.L., COX, M.M., 2000: Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd ed., Worth Publishers, New York

Kemija atmosfere

Šifra: K1305/ 95105

ECTS: 3

Nositelj predmeta:

izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Kemija prirodnih organskih

Šifra: K1306/ 79065

ECTS: 3

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Valentina Bušić

Aktivne tvari u ljekovitom bilju

Šifra: K1307/ 79066

ECTS: 3

Nositelj predmeta: doc.dr.sc. Ana Amić

Šifra:95734

ECTS: 8

Nastava ukupno: 60V

Nositelj predmeta:

Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Šifra predmeta: K1304/ 79067

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Izvođač dijela nastave: doc.dr.sc. Mateja Budetić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja: Uvod u toksikologiju. Povijesni pregled toksikologije. Klasifikacija otrova. Uzorkovanje. Ekstrakcija otrova iz materijala analize. Detekcija otrova. Apsorpcija, raspodjela, metabolizam i izlučivanje toksikanata. Toksikodinamika. Toksične tvari. Anorganske tvari. Plinoviti otrovi. Industrijske organske kemikalije. Lijekovi. Sredstva ovisnosti. Pesticidi. Otrovi živih organizama. Ekotoksikologija. Vojna toksikologija.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi:

 1. Argumentirati što su otrovi, te kako mogu djelovati na organizam.
 2. Preporučiti pravilno rukovanje sa štetnim tvarima, te mjere opreza i zaštite.
 3. Rangirati toksične tvari.
 4. Preporučiti pravilno uzorkovanje za toksikološku analizu.
 5. Odabrati primjenjivu metodu ekstrakcije i detekcije toksičnih tvari.
 6. Utvrditi osnovne pojmove u ekotoksikologiji.
 7. Samostalno zaključivati o opasnostima koje pojedine štetne tvari predstavljaju.

Literatura:

 1. Plavšić, I. Žuntar, Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. D. A. Wright, P. Welbourn, Environmental Toxicology, Cambridge Environmental Chemistry Series 11, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Plavšić, Bojite li se otrova?, Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb, 2009. Hrvatski zavod za toksikologiju, Bez opasnih kemikalija se ne može, ali paziti se mora, Zagreb, 2008.
 2. Manahan, Toxicological Chemistry, Lewis publishers, Bocca Raton, 1992. Znanstveni članci

Šifra predmeta: K1309/ 79068

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Kroz primjere iz svakodnevnog života (lijekovi, detergenti, plastika, dodaci hrani, kozmetički preparati, gnojiva), odabrane probleme i rješenja, prikazat će se značaj i uloga kemije u kriminalistici, ekologiji, tehnološkim postupcima, prometu, zbrinjavanju i recikliranju otpada, proizvodnji hrane i drugim djelatnostima.

Bolje upoznavanje i razumijevanje kemije i kemijskih zakonitosti, omogućuje kontrolu uporabe kemikalija uz maksimalnu korist i minimalnu štetu vezanu uz njihovu uporabu.

Ishodi:

 1. Usporediti svakodnevne aktivnosti čovjeka sa kemijskim procesima koji se odvijaju u njegovom okruženju.
 2. Procijeniti čovjekov pozitivan i negativan utjecaj na prirodu i prirodne procese.
 3. Analizirati relevantnu znanstvenu literaturu.
 4. Primijeniti usvojene koncepte na rješavanje jednostavnijih problemskih zadataka.

Literatura:

 1. J.W.Hill, Chemistry for Changing Times, McMillan Publishing Company, 1988
 2. Chemistry in context – Applying Chemistry to Society, American Chemical Society ,1994.

Dopunska literatura:

 1. H.C.Lee, R.E.Gaensslen, Advances in Fingerprint Technology, CRC Press, New York, 2001
 2. Svjetska iskustva u zbrinjavanju otpada, Ministarstvo za zaštitu okoliša, Zagreb 1991.
 3. Journal of Chemical Education

Šifra predmeta: K1304/ 79067

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Izvođač dijela nastave: doc.dr.sc. Mateja Budetić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja: Uvod u toksikologiju. Povijesni pregled toksikologije. Klasifikacija otrova. Uzorkovanje. Ekstrakcija otrova iz materijala analize. Detekcija otrova. Apsorpcija, raspodjela, metabolizam i izlučivanje toksikanata. Toksikodinamika. Toksične tvari. Anorganske tvari. Plinoviti otrovi. Industrijske organske kemikalije. Lijekovi. Sredstva ovisnosti. Pesticidi. Otrovi živih organizama. Ekotoksikologija. Vojna toksikologija.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi:

 1. Argumentirati što su otrovi, te kako mogu djelovati na organizam.
 2. Preporučiti pravilno rukovanje sa štetnim tvarima, te mjere opreza i zaštite.
 3. Rangirati toksične tvari.
 4. Preporučiti pravilno uzorkovanje za toksikološku analizu.
 5. Odabrati primjenjivu metodu ekstrakcije i detekcije toksičnih tvari.
 6. Utvrditi osnovne pojmove u ekotoksikologiji.
 7. Samostalno zaključivati o opasnostima koje pojedine štetne tvari predstavljaju.

Literatura:

 1. Plavšić, I. Žuntar, Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. D. A. Wright, P. Welbourn, Environmental Toxicology, Cambridge Environmental Chemistry Series 11, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

Dopunska literatura:

 1. Plavšić, Bojite li se otrova?, Hrvatski zavod za toksikologiju, Zagreb, 2009. Hrvatski zavod za toksikologiju, Bez opasnih kemikalija se ne može, ali paziti se mora, Zagreb, 2008.
 2. Manahan, Toxicological Chemistry, Lewis publishers, Bocca Raton, 1992. Znanstveni članci

Šifra predmeta: K1309/ 79068

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Kroz primjere iz svakodnevnog života (lijekovi, detergenti, plastika, dodaci hrani, , kozmetički preparati, gnojiva), odabrane probleme i rješenja, prikazat će se značaj i uloga kemije u kriminalistici, ekologiji, tehnološkim postupcima, prometu, zbrinjavanju i recikliranju otpada, proizvodnji hrane i drugim djelatnostima.

Bolje upoznavanje i razumijevanje kemije i kemijskih zakonitosti, omogućuje kontrolu uporabe kemikalija uz maksimalnu korist i minimalnu štetu vezanu uz njihovu uporabu.

Ishodi:

 1. Usporediti svakodnevne aktivnosti čovjeka sa kemijskim procesima koji se odvijaju u njegovom okruženju.
 2. Procijeniti čovjekov pozitivan i negativan utjecaj na prirodu i prirodne procese.
 3. Analizirati relevantnu znanstvenu literaturu.
 4. Primijeniti usvojene koncepte na rješavanje jednostavnijih problemskih zadataka.

Literatura:

 1. J.W.Hill, Chemistry for Changing Times, McMillan Publishing Company, 1988
 2. Chemistry in context – Applying Chemistry to Society, American Chemical Society ,1994.

Dopunska literatura:

 1. H.C.Lee, R.E.Gaensslen, Advances in Fingerprint Technology, CRC Press, New York, 2001
 2. Svjetska iskustva u zbrinjavanju otpada, Ministarstvo za zaštitu okoliša, Zagreb 1991.
 3. Journal of Chemical Education

Šifra predmeta: K1305/ 95105

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Izvođač dijela nastave: Dalibor Tatar, asistent na zamjeni

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Predavanja – cjeline prema nastavnim tjednima:

 1. Evolucija i promjene u atmosferi i klimi. Kemijski sastav.
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci.
 3. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor).
 4. Povezanost biosfere i atmosfere.
 5. Fotokemijski procesi, kemijska kinetika primijenjena na atmosferu.
 6. Ozon u Zemljinoj atmosferi.
 7. Katalitički ciklusi.
 8. Izvori i posljedice zagađenja atmosfere.
 9. Zemljina troposfera. Transport. Kemijske i fotokemijske reakcije.
 10. Nastanak ozona u troposferi.
 11. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice.
 12. Zagađenje zraka. Izvori zagađenja, vrste zagađivača i njihov utjecaj (klima, okoliš, zdravlje i drugo).
 13. Polarne ozonske rupe. Globalno zatopljenje. Kisele kiše.
 14. Utjecaj čovjeka na zagađenje atmosfere, posljedice, prevencija (legislativa). Ioni u atmosferi.
 15. Radon i potomci. Monitoring.

Seminar:

 1. Kemijski sastav atmosfere
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci
 1. Staklenički plinovi
 2. Povezanost biosfere i atmosfere
 3. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor)
 4. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice

Ishodi:

 1. Integrirati koncepte o razvoju i svojstvima atmosfere.
 2. Procijeniti značaj prisutnih kemijskih vrsta u zraku i njihovu međusobnu ovisnost.
 3. Predvidjeti mehanizme kemijskih reakcija koji utječu na razinu prisutnih kemijskih vrsta u atmosferi.
 4. Procijeniti što uvjetuje zagađenost atmosfere i koje su posljedice na okoliš.
 5. Kritički prosuditi kako čovjek može utjecati na atmosferu i okoliš.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. P. Wayne, Chemistry of Atmospheres, 3. izd., Oxford, New York, 2001.
 2. P. Fabian, environmental Science XIV, Atmosphäre und Umwelt, 4. izd., Springer Verlag, Berilin, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Theodore and A. Buincore, Air Pollution Control Equipment, Springer Verlag, Berlin, 1994.
 2. C. Jones, Topics in Environmental and Safety Aspects of Combustion Technology, Whittles Publishing, 1997.
 3. R.L. Murray and J.A. Powell, Understanding Radioactive Waste, 4. izd., Batelle Press, 1994.

Šifra predmeta: K1306/ 79065

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Valentina Bušić

Nastava ukupno: 30P+15V

Sadržaj predmeta: 

Uvod. Bioaktivne molekule prisutne u prirodnom materijalu. Osnovne tehnike izolacije. Ekstrakcija. Kromatografske tehnike (kromatografija na koloni, preparativna tankoslojna kromatografija, metode ionske izmjene, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti). Kristalizacija i krajnji stupanj pročišćavanja. Problemi vezani uz ekstrakciju biljnog materijala. Izolacija prirodnih produkata u poluindustrijskim i industrijskim mjerilima

Ishodi:

 1. Utvrditi i klasificirati prirodne organske spojeve
 2. Komentirati funkcionalne skupine u prirodnim spojevima
 3. Usporediti svojstva pojedinih spojeva u ovisnosti o strukturi
 4. Predložiti metodu za izolaciju pojedinih prirodnih organskih spojeva

Literatura:

 1. Natural Product Isolation. R.J.P. Cannell (ed.),Humana Press, Totowa, New Yersey, 1998.
 2. F. Poole, S.K. Poole: Chromatography today. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1991.
 3. Z.Kniewald i sur: Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija. Alfej, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura:

 1. High – Speed Countercurrent Chromatography. Y. Ito, W. D. Conway (ed.), John Wiley&Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996.
 2. High performance Liquid Chromatography of peptides and proteins: Separation, Analysis and Conformation. (C.T. Mant, R.S. Hodges, ed.) CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, Boston, London, 1991.

Šifra predmeta: K1307/ 79066

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Ana Amić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Ljekovito bilje i liječenje ljekovitim biljem tijekom povijesti. Kemijski sastav ljekovitog bilja. Djelovanje kemijskih tvari iz ljekovitog bilja na ljudski organizam. Unutarnja i vanjska primjena ljekovitih biljaka. Bolesti i tegobe koje se mogu liječiti ljekovitim biljem. Skupljanje i konzerviranje ljekovitih biljaka. Ljekovite biljka koje se rabe kao začini. Ljekovite biljke našeg hrvatskog podneblja i iz vlastita uzgoja. Ljekovite biljke iz drugih krajeva svijeta. Otrovno bilje. Znakovi trovanja i prva pomoć. Rijetke, ugrožene i zaštićene ljekovite biljke naših krajeva.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne vrste aktivnih tvari u ljekovitom bilju.
 2. Utvrditi mehanizam djelovanja aktivnih tvari.
 3. Vrednovati utjecaj ljekovitog bilja na ljudsko zdravlje.
 4. Procijeniti značaj uporabe aktivnih komponenti ljekovitog bilja u svakodnevnom životu.
 5. Preispitati prikladnost uporabe pojedinog ljekovitog bilja.

Literatura:

 1. Breindl, E., 1997. Velika knjiga o zdravlju svete Hildegarde iz Bingena.Karitativni fond UTP, Đakovo
 2. Duke, J. A. 2002.Zelena ljekarna.»Marjan», Split.
 3. Gelenčir, N., 1974.,Prirodno liječenje biljem i ostalim sredstvima. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 4. Grlić, Lj.,1984.99 jestivih i otrovnih boba. Prosvjeta, Zagreb.
 5. Grlić Lj.,1986, Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb.
 6. Gurski, Z 1985., Zlatna knjiga ljekovitog bilja. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Marčinković, J. 2001. Božja biljna ljekarna. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Martić, I., 2003.Čovjek i ljekovito bilje.Školska knjiga, Zagreb.
 3. Opletal, K., i Volak, J., 2001.Bilje i zdravlje.»Stanek d.o.o.» Varaždin.
 4. Pahlov, M. 1989.Velika knjiga ljekovitog bilja. Cankarjeva založba, Ljubljana

Šifra predmeta: K1305/ 95105

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Izvođač dijela nastave: Dalibor Tatar, asistent na zamjeni

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Predavanja – cjeline prema nastavnim tjednima:

 1. Evolucija i promjene u atmosferi i klimi. Kemijski sastav.
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci.
 3. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor).
 4. Povezanost biosfere i atmosfere.
 5. Fotokemijski procesi, kemijska kinetika primijenjena na atmosferu.
 6. Ozon u Zemljinoj atmosferi.
 7. Katalitički ciklusi.
 8. Izvori i posljedice zagađenja atmosfere.
 9. Zemljina troposfera. Transport. Kemijske i fotokemijske reakcije.
 10. Nastanak ozona u troposferi.
 11. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice.
 12. Zagađenje zraka. Izvori zagađenja, vrste zagađivača i njihov utjecaj (klima, okoliš, zdravlje i drugo).
 13. Polarne ozonske rupe. Globalno zatopljenje. Kisele kiše.
 14. Utjecaj čovjeka na zagađenje atmosfere, posljedice, prevencija (legislativa). Ioni u atmosferi.
 15. Radon i potomci. Monitoring.

Seminar:

 1. Kemijski sastav atmosfere
 2. Koloidi, aerosolovi, oblaci
 1. Staklenički plinovi
 2. Povezanost biosfere i atmosfere
 3. Ciklički procesi (ugljik, kisik, dušik, sumpor)
 4. Utjecaji ozona u troposferi i posljedice

Ishodi:

 1. Integrirati koncepte o razvoju i svojstvima atmosfere.
 2. Procijeniti značaj prisutnih kemijskih vrsta u zraku i njihovu međusobnu ovisnost.
 3. Predvidjeti mehanizme kemijskih reakcija koji utječu na razinu prisutnih kemijskih vrsta u atmosferi.
 4. Procijeniti što uvjetuje zagađenost atmosfere i koje su posljedice na okoliš.
 5. Kritički prosuditi kako čovjek može utjecati na atmosferu i okoliš.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. P. Wayne, Chemistry of Atmospheres, 3. izd., Oxford, New York, 2001.
 2. P. Fabian, environmental Science XIV, Atmosphäre und Umwelt, 4. izd., Springer Verlag, Berilin, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Theodore and A. Buincore, Air Pollution Control Equipment, Springer Verlag, Berlin, 1994.
 2. C. Jones, Topics in Environmental and Safety Aspects of Combustion Technology, Whittles Publishing, 1997.
 3. R.L. Murray and J.A. Powell, Understanding Radioactive Waste, 4. izd., Batelle Press, 1994.

Šifra predmeta: K1306/ 79065

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Valentina Bušić

Nastava ukupno: 30P+15V

Sadržaj predmeta: 

Uvod. Bioaktivne molekule prisutne u prirodnom materijalu. Osnovne tehnike izolacije. Ekstrakcija. Kromatografske tehnike (kromatografija na koloni, preparativna tankoslojna kromatografija, metode ionske izmjene, tekućinska kromatografija visoke djelotvornosti). Kristalizacija i krajnji stupanj pročišćavanja. Problemi vezani uz ekstrakciju biljnog materijala. Izolacija prirodnih produkata u poluindustrijskim i industrijskim mjerilima

Ishodi:

 1. Utvrditi i klasificirati prirodne organske spojeve
 2. Komentirati funkcionalne skupine u prirodnim spojevima
 3. Usporediti svojstva pojedinih spojeva u ovisnosti o strukturi
 4. Predložiti metodu za izolaciju pojedinih prirodnih organskih spojeva

Literatura:

 1. Natural Product Isolation. R.J.P. Cannell (ed.),Humana Press, Totowa, New Yersey, 1998.
 2. F. Poole, S.K. Poole: Chromatography today. Elsevier, Amsterdam, Oxford, New York, Tokio, 1991.
 3. Z.Kniewald i sur: Priručnik za pripravu i izolaciju biološki djelatnih supstancija. Alfej, Zagreb, 2000.

Dopunska literatura:

 1. High – Speed Countercurrent Chromatography. Y. Ito, W. D. Conway (ed.), John Wiley&Sons, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore, 1996.
 2. High performance Liquid Chromatography of peptides and proteins: Separation, Analysis and Conformation. (C.T. Mant, R.S. Hodges, ed.) CRC Press, Boca Raton, Ann Arbor, Boston, London, 1991.

Literatura:

Dopunska literatura:

Šifra predmeta: K1307/ 79066

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Ana Amić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Ljekovito bilje i liječenje ljekovitim biljem tijekom povijesti. Kemijski sastav ljekovitog bilja. Djelovanje kemijskih tvari iz ljekovitog bilja na ljudski organizam. Unutarnja i vanjska primjena ljekovitih biljaka. Bolesti i tegobe koje se mogu liječiti ljekovitim biljem. Skupljanje i konzerviranje ljekovitih biljaka. Ljekovite biljka koje se rabe kao začini. Ljekovite biljke našeg hrvatskog podneblja i iz vlastita uzgoja. Ljekovite biljke iz drugih krajeva svijeta. Otrovno bilje. Znakovi trovanja i prva pomoć. Rijetke, ugrožene i zaštićene ljekovite biljke naših krajeva.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne vrste aktivnih tvari u ljekovitom bilju.
 2. Utvrditi mehanizam djelovanja aktivnih tvari.
 3. Vrednovati utjecaj ljekovitog bilja na ljudsko zdravlje.
 4. Procijeniti značaj uporabe aktivnih komponenti ljekovitog bilja u svakodnevnom životu.
 5. Preispitati prikladnost uporabe pojedinog ljekovitog bilja.

Literatura:

 1. Breindl, E., 1997. Velika knjiga o zdravlju svete Hildegarde iz Bingena.Karitativni fond UTP, Đakovo
 2. Duke, J. A. 2002.Zelena ljekarna.»Marjan», Split.
 3. Gelenčir, N., 1974.,Prirodno liječenje biljem i ostalim sredstvima. Nakladni zavod Znanje, Zagreb.
 4. Grlić, Lj.,1984.99 jestivih i otrovnih boba. Prosvjeta, Zagreb.
 5. Grlić Lj.,1986, Enciklopedija samoniklog jestivog bilja. August Cesarec, Zagreb.
 6. Gurski, Z 1985., Zlatna knjiga ljekovitog bilja. Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Marčinković, J. 2001. Božja biljna ljekarna. Školska knjiga, Zagreb.
 2. Martić, I., 2003.Čovjek i ljekovito bilje.Školska knjiga, Zagreb.
 3. Opletal, K., i Volak, J., 2001.Bilje i zdravlje.»Stanek d.o.o.» Varaždin.
 4. Pahlov, M. 1989.Velika knjiga ljekovitog bilja. Cankarjeva založba, Ljubljana