Ishodi učenja

Ishodi učenja na razini studijskog programa: 

  • Utvrditi povezanost atomske i molekulske građe, periodnog sustava elemenata i fizikalno-kemijskih zakonitosti te predvidjeti svojstva i primjenu tvari.
  • Konstruirati znanje o građi atoma, molekula i kristala na temelju atomskih i molekulskih orbitala te molekulske geometrije.
  • Kritički prosuđivati o fizikalno-kemijskim razlikama između plinova, otopina i krutih tvari.
  • Predvidjeti tipove kemijskih veza i drugih čestičnih međudjelovanja te funkciju biološki važnih makromolekula na temelju strukture.
  • Utvrditi pojmove i načela  termodinamike, elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže, nuklearne i radiokemije te biokemijskih procesa.
  • Primijeniti temeljna znanja reakcijskih mehanizama i molekulske strukture spojeva pri sintezi kemijskih spojeva.
  • Argumentirati osnovne teorije i koncepte kiselina i baza te ih primijeniti na reakcijske sustave kao što su puferske otopine, taložni sustavi kao i reakcijske procese poput neutralizacije i hidrolize soli.
  • Rješavati problemske zadatke primjenom znanja i vještina u obradi podataka, njihovoj interpretaciji i odabiru odgovarajućih matematičkih i/ili statističkih procedura, postupaka i metoda.
  • Pridonijeti prirodoslovnom opismenjavanju planiranjem i provođenjem istraživanja koja uključuju različite metode uzorkovanja, identifikacije i karakterizacije uzoraka.