Pravo na pristup informacijama

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama ili, u slučaju nekorištenja obrasca, naglasiti da se informacija traži sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama. Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama koje posjeduje Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za kemiju može se podnijeti pisanim putem na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za kemiju
Službenik za informiranje
Ulica cara Hadrijana 8/A
31000 Osijek
Republika Hrvatska

ili osobno na urudžbeni zapisnik radnim danom od 08:00 do 12:00 sati i elektroničkom poštom na adresu: iarezina[at]kemija.unios.hr

Službenik za informiranje: Hrvoje Vrkić, dipl. iur.

Da bi bio valjan, Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  • ime i prezime i potpunu adresu stanovanja fizičke osobe koja podnosi zahtjev,
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Nepotpuni zahtjevi ne mogu se uputiti u postupak.

Obrazac za ostvarivanje prava na pristup informacijama:

Zahtjev za pristup informacijama [doc]

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije [doc]

Zahtjev za ponovnu upotrebu informacija[doc]

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-Odjel za kemiju ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije, koja se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije („Narodne novine“, broj 12/14. i 15/14.).

Odluka o imenovanju službenika za informiranje na Odjelu za kemiju [PDF]