Ishodi učenja studijskog programa- Diplomski sveučilišni studij Kemija; istraživački smjer

Ishodi učenja na razini studijskog programa:

  • Kritički prosuditi nove i nepoznate situacije u širem (ili interdisciplinarnom) okruženju u kemiji i srodnim znanostima te predložiti rješenja uvijek vodeći računa o etičkoj odgovornosti koja proizlazi iz primjene znanja i prosuđivanja.
  • Procijeniti i provjeriti osobne mogućnosti za sudjelovanje u timovima koji se bave istraživanjima u području prirodnih, biotehničkih, biomedicinskih znanosti i znanosti iz područja odgoja i obrazovanja.
  • Vrednovati provođenje kemijskog istraživanja (od nacrta eksperimenta, njegove provedbe, do kvantitativne obrade podataka i donošenja zaključaka).
  • Pridonijeti prirodoslovnom opismenjavanju istraživačkim radom te korištenjem stručne i znanstvene literature.
  • Upravljati odgovarajućom opremom i uređajima u kemijskim laboratorijima.
  • Prezentirati i argumentirati rezultate i zaključke koji iz njih proizlaze.
  • Vrednovati različite metode i vještine za samostalni rad i preuzimanje  odgovornosti za svoj profesionalni razvoj i napredovanje.
  • Vrednovati svoje programe za unaprjeđenje osobnog profesionalnog razvoja.