Postupak upisa

Upis na PRIJEDIPLOMSKI studij

Uvođenjem državne mature u sustav srednjoškolskog obrazovanja, rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu sveučilišnog prijediplomskog studija Kemija sastavlja se prema sustavu bodovanja kako slijedi:

 • Vrednovanje ocjena srednje škole (20% – 200 bodova)
 • Obavezni dio državne mature
  • Hrvatski jezik – razina B – 10% (100 bodova)
  • Matematika – razina B – 20% (200 bodova)
  • Strani jezik – razina B – 15% (150 bodova)
  • Kemija – 20% (200 bodova)
 • Izborni dio državne mature
  • Biologija ili Fizika 15% (150 bodova)*

*  Pristupnik je dužan položiti jedan od dva navedena predmeta. Polaganjem jednog predmeta stječu se dodatni bodovi. Najbolji rezultat vrednovat će se s 15.0%

 • Posebna postignuća
  • 1.-3. mjesto na državnom ili sudjelovanje na međunarodnom natjecanju iz kemije – izravan upis 

Uvjeti za upis na preddiplomski sveučilišni studij Kemija je položen bar jedan od navedenih predmeta. Ako je položeno više od jednog navedenog predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojeg je pristupnik ostvario bolji uspjeh.

Upis na DIPLOMSKI studij

Rang-lista za upis prijavljenih pristupnika u I. godinu sveučilišnog diplomskog studija Kemija (smjer : nastavnički i istraživački), kako slijedi:

Za upis na sveučilišni diplomski studij Kemija (smjer : nastavnički i istraživački) rang-lista utvrđuju se na temelju prijava putem diplomski.studij.hr te u skladu s vertikalnom i horizontalnom prohodnosti visokoškolskog obrazovnog sustava Republike Hrvatske i Europskog prostora visokog obrazovanja (The European Higher Education Area), studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

 • završile sveučilišni prijediplomski studij Kemija na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;
 • završile sveučilišni prijediplomski studij Kemija na nekom drugom sveučilištu u RH s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja obveze polaganja razlikovnih ispita;
 • završile sveučilišni prijediplomski studij Kemija na sveučilištima u zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije (Bologna Declaration) s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja obveze polaganja razlikovnih ispita;
 • i imaju prosjek ocjena prijediplomskog studija najmanje 3,5 ili ekvivalentan prosjek ocjena što utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi i/ili ECTS koordinator Odjela za kemiju. Pristupnici s nižim prosjekom ocjena mogu kandidirati za upis uz zamolbu i preporuke dva nastavnika Odjela za kemiju, a njihove zamolbe razmatra i rješava Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi.

Polaznici se odabiru javnim natječajem prema postavljenim uvjetima objavljenim na web stranicama Odjela i poveznici diplomski.studij.hr

Postupak odabira pristupnika za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno  ili  socijalno  podrijetlo,  imovinu,  rođenje,  društveni  položaj,  invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.

Upis na Odjel za kemiju

Kod predlaganja upisnih kvota primjenjuju se uobičajeni kriteriji za njihovo određivanje, a upisne kvote za preddiplomske i diplomske studije usvaja Senat Sveučilišta u Osijeku.

Indikativni kriteriji za određivanje upisnih kvota su:

 • podatci o zapošljavanju i o potrebama za pojedinim profilima (u suradnji s HZZ-om)
 • postojanje rezervi na tržištu rada (također u suradnji s HZZ-om)
 • ljudski resursi Odjela za kemiju koji se između ostalog izražavaju omjerom student/stalno zaposleno nastavno osoblje
 • prostorni kapaciteti (predavaonice, laboratoriji, oprema)
 • studentska procjena studijskih programa (institucionalizirana anketa o vrjednovanju preddiplomskih studija)

Temeljem navedenih kriterija, uprava Odjela predlaže kvote koje se raspravljaju i usvajaju na sjednici Senata. Odjel raspolaže dovoljnim prostornim kapacitetima i ljudskim resursima  za trenutne upisne kvote. U skladu s nacionalno usvojenom strategijom znanosti u Republici Hrvatskoj, jedan od ciljeva je i značajno povećati broj visokoobrazovanih stručnjaka u tzv. STEM područjima (Science, Technology, Engineering, Mathematics ili PTBB – prirodne, tehničke, biotehničke i biomedicinske znanosti). Stoga je dogovoreno da se upisna kvota preddiplomskog studija poveća na 50 studenata, a upisna kvota za diplomski studij ostane 30 studenata. Daljnje povećanje upisne kvote trenutno nije moguće prvenstveno radi prostornih ograničenja (predavaonice, praktikumi), ali i nemogućnosti zapošljavanja mladih suradnika (asistenata). Veličina studentskih grupa na seminarima, a naročito na praktikumima je zbog mnogih praktičnih razloga ograničena – studij je koncipiran s mnogo praktičnog rada (smatramo da je to izuzetno značajno u stjecanju kompetencija za buduće kemičare). Trenutni interes maturanata koji kandidiraju za upis na preddiplomski studij je više nego dovoljan za popunjavanja upisne kvote, jednako tako je i dobar interes za upis u diplomski studij, te tu ne vidimo probleme ni u sljedećim godinama. Ističemo da je studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku jedini takav u Republici Hrvatskoj istočno od Zagreba, a javljaju se i studenti iz susjednih zemalja (Srbija – Vojvodina, Bosna i Hercegovina). Potencijalni, dugo najavljivani razvoj gospodarstva trebao bi još više povećati motiviranost za upis studenata, a daljnji razvoj Odjela (kontinuirano povećanje broja nastavnika/suradnika, nova oprema, proširenje prostora na dio zgrade koji privremeno koristi Pravni fakultet) svakako će omogućiti i razumno povećanje upisne kvote.