Diplomski sveučilišni studij Kemija; smjer: nastavnički

Trajanje studija: dvije godine, četiri semestra

Ukupno: 120 ECTS bodova

Akademski naziv: magistar/magistra edukacije kemije (mag. educ. chem.)

Završetkom studijskog programa magistar edukacije bit će osposobljen za:  zapošljavanje u osnovnim i srednjim školama te u ustanovama koje se bave obrazovanjem iz područja kemije,  zapošljavanje u ustanovama javnog i privatnog karaktera na specifičnim poslovima (industrija, instituti, zavodi, bolnice i zdravstvene ustanove, sredstva javnog informiranja itd.),  zapošljavanje u visokoškolskoj nastavi ili/i znanstvenim projektima kao asistenti ili znanstveni novaci, uz obvezu nastavka obrazovanja na poslijediplomskom (doktorskom) studiju,  upis na poslijediplomski (doktorski) studij iz područja prirodnih, biomedicinskih, biotehničkih ili interdisciplinarnih znanosti

Uvjeti upisa na studij u skladu s vertikalnom i horizontalnom prohodnosti visokoškolskog obrazovnog sustava Republike Hrvatske te Europskog prostora visokog obrazovanja (The European Higher Education Area), studijski program omogućuje nastavak obrazovanja osobama koje su:

a) završile sveučilišni preddiplomski studij kemije na Odjelu za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku;

b) završile sveučilišni preddiplomski studij kemije na nekom drugom sveučilištu u RH s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja obveze polaganja razlikovnih ispita;

c) završile sveučilišni preddiplomski studij kemije na sveučilištima u zemljama potpisnicama Bolonjske deklaracije (Bologna Declaration) s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS (najmanje 110 ECTS iz osnovnih kemijskih predmeta) uz mogućnost određivanja obveze polaganja razlikovnih ispita;

d) i imaju prosjek ocjena preddiplomskog studija najmanje 3,5 ili ekvivalentan prosjek ocjena što utvrđuje Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi i/ili ECTS koordinator Odjela za kemiju. Pristupnici s nižim prosjekom ocjena mogu kandidirati za upis uz zamolbu i preporuke dva nastavnika Odjela za kemiju, a njihove zamolbe razmatra i rješava Povjerenstvo za rješavanje studentskih zamolbi.

Polaznici se odabiru javnim natječajem prema postavljenim uvjetima. U slučaju prijave većeg broja kandidata od upisne kvote, provest će se razredbeni postupak tijekom kojeg će se na transparentan način odabrati najbolji kandidati. Postupak odabira pristupnika za upis utvrđuje se na način koji jamči ravnopravnost svih pristupnika bez obzira na rasu, boju kože, spol, jezik, vjeru, političko ili drugo uvjerenje, nacionalno ili socijalno podrijetlo, imovinu, rođenje, društveni položaj, invalidnost, seksualnu orijentaciju i dob.

Izvedbeni plan [PDF]