Program diplomskog studija; nastavnički

Šifra predmeta: K2201/ 132964

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Maja Brust Nemet

Nastava ukupno: 15P+15S+15V

Sadržaj predmeta: 

Predmet pedagogijske znanosti. Sustav pedagogijskih disciplina. Povijesni razvoj pedagogije. Teorije odgoja i odgojne prakse u svijetu i u Hrvatskoj. Socijalizacija. Akulturacija. Odgoj i obrazovanje. Odgojno-obrazovni sustav. Filozofska i antropološka polazišta odgoja, teorije, proces i čimbenici odgoja. Učenik – aktivni sudionik odgoja. Osobnost učitelja i učiteljski poziv. Metode i sredstva odgoja. Moć i nemoć odgojnih metoda i sredstava. Teorije škole. Učenje i poučavanje. Metode i stilovi učenja i poučavanja. Obiteljski odgoj. Odgoj u domovima. Odgoj u slobodnom vremenu. Odgoj i suvremena informacijsko-komunikacijska tehnologija. Odgojno-socijalni rad. Preventivni rad u odgoju i obrazovanju. Metodologija pedagogije. Vrste pedagogijskih istraživanja. Kvantitativna i kvalitativna paradigma pedagogijskih istraživanja.

Ishodi:

 1. Argumentirati pedagogijsku znanost, njezino utemeljenje i terminologiju i alternativne pedagoške koncepcije.
 2. Komentirati i analizirati strukturu i proširenu djelatnost škole i nastave.
 3. Kritički analizirati suvremenu pedagošku teoriju i povezati sa školskom praksom
 4. Samostalno osmisliti i ostvariti pedagošku radionicu
 5. Utvrditi i analizirati odgojne probleme  u nastavnoj praksi
 6. Samostalno napisati seminar s manjim istraživanjem učinkovitosti prakticiranih oblika odgajanja i obrazovanja.

Literatura:

 1. Gudjons H. (1994), Pedagogija. Temeljna znanja. Zagreb: Educa
 2. Mijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb:HKZ “MI” HPKZ.
 3. Vukasović, A. (2001), Pedagogija. Zagreb: HKZ “MI”.

Dopunska literatura:

 1. Armstrong, T.(2008), Najbolje škole. Zagreb:Educa
 2. König, E. i Zedler, P. (2001). Znanosti o odgoju. Zagreb: Educa.
 3. Mlinarević, V. (2002). Učitelj i odrednice uspješnog poučavanja. Časopis za teoriju i praksu odgoja i obrazovanja Život i škola, br.7/2002., Osijek: Sveučilište J.J.Strossmayera u Osijeku, Pedagoški fakultet i Visoka učiteljska škola, str. 140-147.
 4. Mlinarević, V., Brust Nemet, M. (2012), Izvannastavne aktivnosti u školskom kurikulumu. Osijek: Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, Učiteljski fakultet u Osijeku.

 

Šifra predmeta: K2203/ 132967

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Marija Milić

Nastava ukupno: 15P+15S+15V

Sadržaj predmeta: 

 1. Uvod u znanstvenu psihologiju
 2. Definiranje područja psihologije obrazovanja
 3. Biološke osnove ponašanja
 4. Razvoj pojedinca
 5. Kognitivne sposobnosti i kreativnost
 6. Ličnost i individualne razlike
 7. Pamćenje
 8. Učenje
 9. Učenici s teškoćama u učenju i posebnim obrazovnim potrebama

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne pojmove iz psihologije odgoja i obrazovanja.
 2. Komentirati biološke osnove ponašanja.
 3. Razlikovati i usporediti faze razvoja pojedinca.
 4. Preispitati odnos procesa poučavanja, procesa pamćenja i ishoda učenja
 5. Preispitati odnos između razvoja pojedinca (kognitivni), osobina ličnosti i procesa obrazovanja
 6. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama u učenju
 7. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s posebnim potrebama
 8. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s poremećajima u ponašanju

Literatura:

 1. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.
 2. Zarevski, P. (2007). Psihologija učenja i pamćenja (5. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.

Dopunska literatura:

 1. Atkinson i Hilgard (2007). Uvod u psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap
 2. Beck, M. (2004). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Čorkalo Biruški, D. (2009). Primijenjena psihologija: pitanja i odgovori. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Čudina-Obradović, , M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.
 5. Gardner, H. Kornhaber, M.L. i Wake, W. K. (1999). Inteligencija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 7. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja (4. Izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 8. Hock, R.R. (2004). Četrdeset znanstvenih studija koje su promijenile psihologiju. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 9. Rathus S.A. (2001). Temelji psihologije. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 10. Ribić, K. (1991). Psihofizičke razvojne poteškoće. Zadar: ITP Forum.
 11. Slavin, R.E. (2012). Educational psychology: Theory and practice (10th ed.). New York:  Pearson.
 12. Vasta, R, Haith, M. M. i Miller, S. A. (2004). Dječja psihologija (3. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 13. Članci iz tekuće periodike

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: K2205/ 132965 

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Maja Brust Nemet

Nastava ukupno: 15P+15S+15V

Sadržaj predmeta: 

Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s posebnim potrebama. Definicije i terminologija posebnih potreba. Klasifikacija i etiologija posebnih potreba. Povijesni položaj i stavovi prema osobama s posebnim potrebama. Zakonske odrednice i značaj ranog otkrivanja  i  ranog  stručnog  tretmana  djece  s  teškoćama  u  razvoju. Timski rad u procesu dijagnosticiranja, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Sustav odgoja i obrazovanja i rehabilitacije. Stereotipni stavovi. Filozofija inkluzije. Integrirani odgoj i  obrazovanje  djece  i  mladeži  s  teškoćama  u  razvoju. Marginalizirane skupine,  suvremene  tendencije i građanski odgoj. Socijalna i pravna skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Praktični problemi uključivanja  djece  s  teškoćama  u  razvoju  u  redovnu  školu. Darovitost,  osobnost,  kreativnost.  Darovito  dijete  u  obitelji i školi. Obogaćeni programi praćenja i vođenja darovite djece i mladeži. Elementi cjelovitog sustava potpore darovitima. Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Kompetencije suvremenog učitelja.

Menadžment škole i vođenje razreda. Pravila i disciplina. Suradnja u školi, s roditeljima i zajednicom. Cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj.      

Ishodi:

 1. Klasificirati, komentirati i podržati u svome radu odredbe zakona, pravilnika i drugih dokumenata koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, učiteljsku profesiju i reguliraju integrirani odgoj i obrazovanje.
 2. Argumentirati razlike među ključnim pristupima učenicima s poremećajima u ponašanju, darovitim, učenicima s razvojnim teškoćama i teškoćama u učenju kao i potrebe učenika iz različitih sociokulturnih skupina te razviti i primijeniti tehnike i instrumente koji će omogućiti učeniku da samostalno provjerava svoje napredovanje i prilagođava strategije učenja.
 3. Podržati učenike s posebnim potrebama, socijalna i kulturalna obilježja osoba s kojima dolazi u doticaj te znati učinkovito  odgojno i obrazovno djelovati kako bi se uspostavilo razumijevanje i uspjeh učenika.
 4. Prepoznati i komentirati važnost uloge obitelji u učenju i cjelokupnom  razvoju djeteta i usvojiti oblike suradnje s roditeljima.
 5. Identificirati i analizirati nepovoljne okolnosti i prepreke za učenje te inicirati aktivnosti usmjerene na unapređivanje poticajnog i sigurnog školskog ozračja te unaprjeđivanja kvalitete nastave.
 6. Analizirati vođenje škole i razreda, prepoznati i primijeniti etičke i profesionalne vrijednosti u učećoj zajednici kroz poticanje cjeloživotnog učenja.

Literatura:

 1. Bouillet, D. i Uzelac, S. (2007). Osnove socijalne pedagogije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici – Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire. Zagreb: Educa.
 3. Bouillet, D.  (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

Dopunska literatura:

 1. Senge, P. M. (2001). Peta disciplina: principi i praksa učeće organizacije. Zagreb: Mozaik knjiga.
 2. Peko, A., Mlinarević, V., Buljubašić-Kuzmanović (2008):  Potreba unaprjeđivanja sveučilišne nastave. Odgojne znanosti. 10, 1. , str. 195-208,
 3. Šprljan, K. A. i Rosandić, A. (2008). Krug znanja. Priručnik za učitelje, nastavnike i profesore. UNESCO (2009).
 4. Policy guidelines on inclusion in education. Paris: UNESCO.

Šifra predmeta: K2202/ 132966

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Rahaela Varga

Nastava ukupno: 15P+15S+15V

Sadržaj predmeta:

Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija,  naobrazba, izobrazba, školovanje. Nastava kao komunikacija. Interaktivnost nastave. Neverbalna nastavna komunikacija. Cilj ili ciljevi nastavne komunikacije. Bipolarnost nastave. Koncept kurikuluma. Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Ciljevi i zadaće nastave.

Sadržajna utemeljenost nastave. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja.

Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Društveno radni oblici u nastavi. Čelni rad, skupni rad, rad u paru, individualni i individualizirani rad. Suradničko učenje. Projektna nastava.

Tijek nastavnoga procesa. Pripremanje, prijam i obradba sadržaja, vježbanje, ponavljanje, vrednovanje. Snimanje i analiza nastave. Vrednovanje obrazovanja.

Nastavni sustavi. Pojmovna određenja i vrste. Predavačka i predavačkoprikazivačka nastava. Katehetička i majeutička nastava. Egzemplarna nastava. Problemska nastava. Mentorska nastava. Programirana nastava. Simulacija i igra u nastavi. Individualizirana nastava. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje. Poučavanje i učenje izvan škole. Instrukcija i obučavanje. Samoorganizirano učenje.

Ishodi:

 1. Utvrditi i komentirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele.
 2. Predložiti i analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup nastavi.
 3. Osmisliti nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija.
 4. Kreirati materijal za samostalno učenje.
 5. Pripremiti i argumentirati izbor nastavne tehnologije.
 6. Osmisliti i primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika.
 7. Osmisliti i provesti jednostavnije istraživačke zadatke iz područja didaktike.

Literatura:

 1. Bognar, L., Matijević, M. (2002.), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Pranjić, M. (2005.), Didaktika. Zagreb: Golden marketing.
 3. Meyer, H. (2005.), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
 4. Peko, A. (1999.), Obrazovanje, U: Osnove suvremene pedagogije (ur.: Mijatović, A., Vrgoč, H., Peko, A., Mrkonjić, A., Ledić, J.), Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Zagreb, str. 203.-223.
 5. Jelavić, F. (1995.), Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Terhart, E.(2001.), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

Dopunska literatura:

 1. Desforges, C. (2001.), Uspješno učenje i poučavanje: psihologijski pristupi. Zagreb: Educa.
 2. Dryden, G., Vos, J.(2001), Revolucija u učenju. Zagreb: Educa.
 3. Klippert, H. (2001.), Kako uspješno učiti u timu. Zagreb: Educa.
 4. Meyer, H. (2002.), Didaktika razredne kvake. Zagreb: Educa.

Šifra predmeta: K2207/ 132968

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Marija Milić

Nastava ukupno: 15p+15S+15V

Sadržaj predmeta: 

 1. Motivacija
 2. Razumijevanje emocija – uloga emocija u procesu učenja
 3. Poučavanje
 4. Planiranje obrazovnog procesa
 5. Mjerenje i ocjenjivanje znanja
 6. Evaluacija rada učitelja
 7. Grupni procesi i grupna dinamika
 8. Upravljanje razredom i disciplina
 9. Neprilagođeno ponašanje
 10. Alternativni pristupi obrazovanju

Ishodi:

 1. Argumentirati osnovne pojmove iz različitih teorija motivacije i emocija
 2. Komentirati i usporediti alternativne pristupe obrazovanju
 3. Analizirati i odabrati postupke za motivaciju učenika u nastavi
 4. Kritički analizirati različite činitelje školskog (ne)uspjeha
 5. Usporediti različite grupne procese i grupnu dinamiku
 6. Kritički analizirati razredne procese i odabrati prikladne načine upravljanja razredom i disciplinom
 7. Odabrati i planirati različite metode mjerenja i evaluacije znanja u pojedinim akademskim domenama

Literatura:

 1. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.

Dopunska literatura:

 1. Barth, B. M. (2004). Razumjeti što djeca razumiju. Zagreb: Profil International.
 2. Beck, M. (2000). Motivacija. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 3. Čudina-Obradović, , M. (1991). Nadarenost: razumijevanje, prepoznavanje, razvijanje. Zagreb: Školska knjiga.
 4. Gossen, D. C. (2011). Restitucija – preobrazba školske discipline (2. izdanje). Zagreb: Alineja.
 5. Grgin, T. (2004). Edukacijska psihologija (2. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Grgin, T. (2001). Školsko ocjenjivanje znanja (4. Izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.
 7. Matijević, M. (2004). Ocjenjivanje u osnovnoj školi. Zagreb: Tipex
 8. Woolfolk, A. (2012). Educational psychology (12th ed.). New York: Allyn and Bacon (poglavlje 10, 11, 12).
 9. Vlahović-Štetić, V.(ur.), Vizek Vidović, V., Arambašić, L., Vojnović, N. (2005). Daroviti učenici: Teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.
 10. Članci iz tekuće periodike.

Šifra predmeta: K2101/ 99438

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30P+30S

Sadržaj predmeta:

Predmet i zadatci metodike nastave kemije. Ciljevi i zadatci nastave kemije u osnovnoj školi. Analiza programskih sadržaja i udžbenika za osnovnu i srednju školu. Uvježbavanje komunikacije u obradi kemijskih sadržaja i socijalne komunikacije. Organiziranje nastavnih prostorija. Nastavne metode, sredstva i pomagala. Izrada pripreme za izvođenje nastavnog sata u redovitoj nastavi osnovne i srednje škole, izvanškolskim aktivnostima i natjecanjima. Primjena pedagoških i didaktičkih načela u nastavi kemije. Kriteriji i pristupi vrjednovanju znanja i samovrednovanje. Primjena računala u nastavi kemije. Mjere opreza, zaštite i prve pomoći u razredu. Razrada plana ploče i različitih načina pisanja pripreme. Pronalaženje optimalnih riješenja za rješavanje problema u realizaciji nastave kemije. Primjena dokimologije u oblikovanju i pisanju svih oblika pisanog vrednovanja učenika. Seminarski radovi praćeni probnim predavanjima, pokusima i PowerPoint prezentacijama iz aktualnih tema u području metodike nastave kemije, suvremenih dostignuća u kemiji i njihove primjene. Korištenje izvorne literature i primjena IKT u nastavi kemije.

Ishodi:

 1. Organizirati rad u razredu sukladno propisanom kurikulumu.
 2. Razviti načine asertivne komunikacije s roditeljima, kolegama i školskim osobljem.
 3. Kritički prosuđivati način organizacije rada u školi s aspekta učitelja/nastavnika kemije, razrednika, člana Učiteljskog/Nastavničkog vijeća te drugih uloga koju može obavljati učitelj/nastavnik kemije u osnovnoj ili srednjoj školi.
 4. Procijeniti nastavne strategije, metode, postupke i tehnike učenja za ostvarivanje ciljeva u nastavi kemije.
 5. Odabrati kemijske pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti u prikladnim i neprikladnim uvjetima u učionici te primjenjivati mjere opreza i zaštite u radu s kemikalijama.
 6. Samoprocjeniti nastavni rad/samovrednovanje i refleksija provedenih nastavnih aktivnosti.
 7. Podržati komunikaciju i suradnju s osobama izvan škole izmjenjujući iskustva i pronalazeći optimalna rješenja u realizaciji nastave.
 8. Procijeniti potrebe pojedinog učenika prilikom kognitivno aktivnog učenja u cilju stjecanja znanja na višim kognitivnim razinama.

Literatura:

 1. Sikirica, M., Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. Sikirica, M., Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje škole
 4. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 5. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 6. Tečić, Ocjenjivanje napretka i vrednovanje postignuća učenika u školama, Exp-Edit Šibenik, 2006.
 7. http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm
 8. Bognar, L., M. Matijević (1993), Didaktika, Školska knjiga, Zagreb.
 9. Jensen E. Super – nastava.  Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa
 10. Matijević, M. (2004.) Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb.
 11. Matijević, M., Radovanović, D. (2011.) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb.
 12. Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, (2006.), Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Dopunska literatura:

 1.  Journal of Chemical Education, Division of Chemical Education of the

American Chemical Society, New York

 1. Education in Chemistry, The Chemical Society, Burlington House, London
 2. Božin, S., Milović, S., Pašalić, A. i Schroder, B. (2011.): Svatko uči na svoj način, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb.
 3. Bezinović, P., Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2012.): Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
 4. Bruning L.i T.Saum (2008.) Suradničkim učenjem do uspješne nastave, Naklada Kosinj, Zagreb

Šifra predmeta: K2103/ 99603

ECTS: 5

Nositelj: 

izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Izbor praktičnih vježbi iz nastavnih sadržaja kemije osnovnog i srednjeg obrazovanja i zagađenja okoliša, uključujući suvremene tehnike demonstracijskih pojedinačnih eksperimenata. Uvođenje studenata u metodiku i tehniku samostalnog izvođenja demonstracijskih pokusa iz područja opće, anorganske i fizikalne kemije.

Popis vježbi:

 1. Mjere sigurnosti, prva pomoć, indikatori, rukovanje plinovima
 2. Razdvajanje smjesa
 3. Osnovni kemijski zakoni
 4. Vodik i voda
 5. Kisik i ozon
 6. Dobivanje i svojstva klora
 7. Sumpor
 8. Dušik, amonijak i dušična kiselina
 9. Elektrokemija
 10. Zagađenost zraka
 11. Zagađenost vode

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovna pravila laboratorijskog rada, mjere opreza i zaštite u kemijskom laboratoriju te osnovna pravila rukovanja kemikalijama i reagensima.
 2. Razviti vještinu improvizacije izvođenja pokusa u neprilagođenoj sredini.
 3. Odabrati učenje i poučavanje istraživačkim pristupom uz razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja.
 4. Potvrditi razumijevanje temeljnih kemijskih koncepata te samostalno i metodički ispravno izvođenje pokusa.
 5. Odabrati prikladne pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti.
 6. Integrirati stručna, metodička i pedagoška znanja u planiranju neposrednog odgojno – obrazovnog rada u nastavi kemije.
 7. Samovrednovati  eksperimentalni rad (identificirati odstupanja i pogreške  tijekom ekperimentalnog rada te predložiti postupke njihovog uklanjanja).

Literatura:

 1. Sikirica, M., Mrvoš-Sermek, D. i Mayer, V. (2000) Praktikum iz metodike nastave kemije, Skripta za internu upotrebu. PMF, Zagreb.
 2. Mayer, V. (1991) Eksperimentalna nastava kemije. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Sikirica, M. i Korpar-Čolig, B. (2005) Praktikum iz opće kemije. Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura:

Skripta za internu uporabu:

 1. Majer: Eksperimentalna nastava kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1991
 2. Perina, B. Mihanović: Ispitivanje onečišćenja zraka. SKTH/Kemija u industriji, Zagreb, 1998
 3. B. Mihanović, I. Perina: Fizikalno i kemijsko ispitivanje zagađenosti vode, Školska knjiga, Zagreb, 1982

Šifra predmeta: K2105/ 191530

ECTS: 9

Nositelj:  izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 90V

Sadržaj predmeta:

U osnovnoj školi, studenti su obvezni sudjelovati u 30 sati redovne nastave mentora, uključujući održavanje probnog i ocjenskog predavanja pred mentorom, razredom i kolegama studentima te aktivno sudjelovati u radu škole u skladu s preporukama mentora. Kroz pisanje pripreme i održavanje probnog i ocjenskog predavanja popraćeno pokusom, stječu iskustvo u neposrednoj nastavi kemije u razredu.

Studenti prate rad mentora u razredima osnovne škole; upoznaju se s pedagoškom dokumentacijom, sadržajem imenika, dnevnika i matične knjige, s načinom na koji se upisuje nastavni sat i  evidentira nazočnost učenika na nastavi; upoznaju se s problematikom roditeljskih sastanaka i konzultacija s učenicima i s roditeljima; dobivaju uvid u organizaciju škole, kalendar škole, stručne službe u školi, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze nastavnika i obveze razrednika; sudjeluju u analizi strukturnih elemenata i etapa nastavnog sata, te analizi uspjeha učenika na pojedinačnom istupu, kao i konačnog uspjeha na kraju polugodišta.

Ishodi:

 1. Procijeniti organizaciju i rad škole te planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa osnovne škole.
 2. Upravljati s pedagoškom dokumentacijom u školi .
 3. Predvidjeti problematiku roditeljskih sastanaka i konzultacija, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze učitelja/nastavnika i obveze razrednika u školi.
 4. Vrednovati učenički rad te probna i ocjenska predavanja kolega studenata.
 5. Analizirati strukturne elemente i etape nastavnog sata u školi, što je stečeno kroz obvezu slušanja i analize niza predavanja mentora i svih probnih i ocjenskih predavanja kolega studenata.
 6. Odabrati jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi kemije u skladu s nastavnim programom.
 7. Osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima suvremene istraživačke usmjerene nastave kemije te isti samovrednovati.
 8. Razviti praktično iskustvo u neposrednoj nastavi u razredu.  

Literatura:

 1. M. Sikirica: Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003
 2. N. Raos (urednik): Nove slike iz kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004
 3. M. Sikirica: Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011
 4. I. de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 1999
 5. S.K.Hall, Safety in the Laboratory, Lewis Publishers, 1994
 6. Udžbenici i priručnici iz kemije i srodnih predmeta za osnovne škole

Dopunska literatura:

 1. D. Grdenić: Povijest kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2001
 2. J.D.Heron: The Chemical Classroom: Formulas for Successful Teaching, American Chemical Society, 1996

Periodika:

 1. Journal of Chemical Education, Division of Chemical Education of the American Chemical Society, New York
 2. Education i Chemistry, The Chemical Society, Burlington House, London
 3. Praxis der Naturwissenschaften, Aulis Verlag Eubner und co. KG, Koeln

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: K2102/ 99440

ECTS: 6

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30P+30S

Sadržaj predmeta:

Metode znanstvenog rada u kemijskom obrazovanju. Ciljevi i zadatci nastave kemije u

srednjoj školi. Izrada pripreme za izvođenje nastavnog sata u redovitoj nastavi srednje

škole, izvanškolskim aktivnostima i natjecanjima.Razrada kriterija vrjednovanja znanja. Stjecanje i primjena znanja o poučavanju temeljnih kemijskih koncepata. Primjena računala i modernih tehničkih pomagala (npr. interaktivne elektroničke ploče) u nastavi kemije. Mjere opreza, zaštite i prve pomoći u razredu. Izrada mini projekata u nastavi osnovne i srednje škole. Seminarski radovi praćeni probnim predavanjima, pokusima i PowerPoint prezentacijama iz aktualnih tema u području metodike nastave kemije, suvremenih dostignuća u kemiji i njihove primjene. Metodičko znanje kemije (analiza nastavnog sadržaja i primjena stečenog znanja). Korištenje izvorne literature.

Ishodi:

 1. Poduprijeti i osmisliti rad s učenicima s posebnim potrebama i s nadarenim učenicima.
 2. Predložiti elemente važne za odabir oblika rada u poučavanju određenog kemijskog sadržaja i osmisliti odgovarajuće problemske zadatke, organizirati i provesti projekt (radionicu) za učenike.
 3. Organizirati i preurediti kemijske pokuse i istraživački rad u prikladnim i u neprikladnim uvjetima te primjenjivati mjere opreza i zaštite u radu s kemikalijama.
 4. Preispitati vlastito poučavanje korištenim pristupima vrednovanja s ciljem unapređenja učenja i poučavanja.
 5. Kritički procijeniti upotrebu tehničkih i računalnih pomagala u nastavi kemije osnovne i srednje škole te koristiti računalom simulirane pokuse.
 6. Poduprijeti autonomiju učitelja pri implementaciji svih propisanih kurikuluma tijekom planiranja neposrednog odgojno-obrazovnog procesa.
 7. Razviti komunikaciju s međunarodnom zajednicom nastavnika kemije izmjenjujući iskustva

Literatura:

 1. Sikirica, M., Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. Sikirica, M., Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje škole
 4. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 5. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 6. Tečić, Ocjenjivanje napretka i vrednovanje postignuća učenika u školama, Exp-Edit Šibenik, 2006.
 7. http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm
 8. Bognar, L., M. Matijević (1993), Didaktika, Školska knjiga, Zagreb.
 9. Jensen E. Super – nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa
 10. Matijević, M. (2004.) Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb.
 11. Matijević, M., Radovanović, D. (2011.) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb.
 12. Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, (2006.), Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Journal of Chemical Education, Division of Chemical Education of the American Chemical Society, New York
 2. Education in Chemistry, The Chemical Society, Burlington House, London
 3. Božin, S., Milović, S., Pašalić, A. i Schroder, B. (2011.): Svatko uči na svoj način, Agencija za odgoj i obrazovanje, Zagreb.
 4. Bezinović, P., Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2012.): Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.
 5. Bruning L.i T.Saum (2008.) Suradničkim učenjem do uspješne nastave, Naklada Kosinj, Zagreb.

Šifra predmeta: K2104/ 99441

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Izvođač dijela nastave: Ivana Balić, stručna savjetnica

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Izbor praktičnih vježbi iz nastavnih sadržaja kemije osnovnog i srednjeg obrazovanja i zagađenja okoliša, uključujući suvremene tehnike demonstracijskih pojedinačnih eksperimenata. Uvođenje studenata u metodiku i tehniku samostalnog izvođenja demonstracijskih pokusa iz područja opće, anorganske i fizikalne kemije.

Popis vježbi:

 1. Ugljik
 2. Zasićeni i nezasićeni ugljikovodici
 3. Aromatski ugljikovodici
 4. Alkoholi, aldehidi i ketoni
 5. Karboksilne kiseline i derivati
 6. Masti i ulja
 7. Sapuni i detergenti
 8. Šećeri
 9. Aminokiseline, bjelančevine i enzimi

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovna pravila laboratorijskog rada, mjere opreza i zaštite u kemijskom laboratoriju te osnovna pravila rukovanja kemikalijama i reagensima.
 2. Razviti vještinu improvizacije izvođenja pokusa u neprilagođenoj sredini.
 3. Odabrati učenje i poučavanje istraživačkim pristupom uz razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja.
 4. Potvrditi razumijevanje temeljnih kemijskih koncepata te samostalno i metodički ispravno izvođenje pokusa.
 5. Odabrati prikladne pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti.
 6. Integrirati stručna, metodička i pedagoška znanja u planiranju neposrednog odgojno – obrazovnog rada u nastavi kemije.
 7. Samovrednovati  eksperimentalni rad (identificirati odstupanja i pogreške  tijekom ekperimentalnog rada te predložiti postupke njihovog uklanjanja).

Literatura:

 1. Sikirica, M., Mrvoš-Sermek, D. i Mayer, V. (2000) Praktikum iz metodike nastave kemije, Skripta za internu upotrebu. PMF, Zagreb.
 2. Mayer, V. (1991) Eksperimentalna nastava kemije. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Sikirica, M. i Korpar-Čolig, B. (2005) Praktikum iz opće kemije. Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Majer: Eksperimentalna nastava kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1991 (Skripta za internu uporabu)
 2. Reiss: Alltagschemie im Unterricht, Aulis Verlag Deubner und Co. Kg, Koeln, 1994
 3. G. Hight, L. Jones, R. Wilson: Teaching Chemistry with Demonstrations (Videodisc), Brooks-Cole Publishing Company, 1996

Šifra predmeta: K2206/ 134547

ECTS: 3

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Rahaela Varga

Nastava ukupno: 15P+15S+15V

Sadržaj predmeta:

Pojmovno određenje kurikuluma. Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikuluma (konceptualna određenja, kurikulumske koncepcije, načini legitimiranja i tipovi kurikuluma). Socijalno-političko, ekonomsko, kulturno i pravno utemeljenje i legitimiranje kurikuluma. Permanentno inoviranje odnosno razvijanje kurikuluma kao odgovor na nove tendencije u svijetu rada i kulturi (komparativna analiza na globalnoj odnosno nacionalnoj razini). Metodologija planiranja i oblikovanja kurikuluma (teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli legitimiranja ciljeva učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriteriji i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka).

Ishodi:

Literatura:

 1. Marsch, J.C. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi, Zagreb:Educa
 2. Previšić, V. (ur.) (2007.), Kurikulum: Teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju; Školska knjiga.
 3. Peko A., Varga R., Mlinarević, V., Munjiza E., Lukaš M.(2014.) Kulturom nastave (p)o učeniku,Osijek:Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.
 4. Didaktičke teorije (1992.) (ured. Gudjons et.al.), Zagreb: Educa

Dopunska literatura:

 1. Moon, B.(2001.), A Guide to the national Curriculum. Oxford, New York:Oxford University Press.
 2. Ornstein, A.C.& Hunkins, F.P. (1998.):Curriculum:Fundations, Principies, and Issues.  Boston:Allan&Bacon piblishers
 3. Hameyer, E. /Hrsg./ (1983.) : Hdb. der Curriculumforschung, darin: Strukturtheoretische KonzepteSchröder, H. (2002.) : Lernen, Lehren, Unterricht: lernpsychologische und didaktische Grundlagen. München: Oldenbourg

Šifra predmeta: K2106/ 191531

ECTS: 2

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30V

Sadržaj predmeta: 

Kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi, studenti su obvezni sudjelovati u 30 sati redovne nastave mentora, uključujući održavanje probnog i ocjenskog predavanja pred mentorom, razredom i kolegama studentima te aktivno sudjelovati u radu škole u skladu s preporukama mentora. Kroz pisanje pripreme i održavanje probnog i ocjenskog predavanja popraćeno pokusom, stječu iskustvo u neposrednoj nastavi kemije u razredu.

Studenti prate rad mentora u razredima srednje škole; upoznaju se s pedagoškom dokumentacijom, sadržajem imenika, dnevnika (e-dnevnika) i matične knjige, s načinom na koji se upisuje nastavni sat i  evidentira nazočnost učenika na nastavi; upoznaju se s problematikom roditeljskih sastanaka i konzultacija s učenicima i s roditeljima; dobivaju uvid u organizaciju škole, kalendar škole, stručne službe u školi, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze nastavnika i obveze razrednika; sudjeluju u analizi strukturnih elemenata i etapa nastavnog sata, te analizi uspjeha učenika na pojedinačnom istupu, kao i konačnog uspjeha na kraju polugodišta. 

Ishodi:

 1. Osmisliti i provesti nastavni sat u srednjoj školi na zadanu temu u okviru izvedbenog plana  mentora (nastavnika), primijeniti obrazovne i odgojne oblike rada te suvremene nastavne metode tijekom izvođenja nastavnog sata.
 2. Predvidjeti i spriječiti moguće nezgode tijekom nastavnog sata, pozitivno komunicirati s učenicima (verbalno i ne verbalno).
 3. Vrednovati učenička postignuća na kraju održanog nastavnog sata.
 4. Kritički prosuđivati vlastiti održani nastavni sat i održani sat kolega studenata te analizirati strukturne elemente i etape nastavnog sata u školi.
 5. Podržati i sudjelovati u  radu s nadarenom djecom i s djecom koju se podučava po posebnom programu.
 6. Organizirati izvanškolske aktivnosti uključujući pripreme za natjecanja iz kemije.
 7. Valorizirati praktično iskustvo u neposrednoj nastavi u razredu na temelju održanog probnog i ocjenskog predavanja popraćenog pripremom i izvedenim pokusom pred grupom studenata, mentorom i razredom, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi.

Literatura:

 1. M. Sikirica: Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003
 2. N. Raos (urednik): Nove slike iz kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004
 3. M. Sikirica: Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011
 4. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za srednje škole
 5. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 6. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 1. Jokić (ur.) i sur. (2007.): Ključne kompetencije “učiti kako učiti” i “poduzetništvo” u osnovnom školstvu Republike Hrvatske, Istraživački izvještaj. Institut za društvena istraživanja, Zagreb
 2. Bezinović, P., Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2012.): Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Dopunska literatura:

 1. Marzano, R. J. i sur. (2006.):Nastavne strategije. Educa, Zagreb
 2. Mattes, W. (2007), Nastavne metode, Naklada Ljevak, Zagreb.
 3. Miljković, D., M. Rijavec, (2010) Pozitivna disciplina u razredu, Zagreb Sahlberg, P. (2012.): Lekcije iz Finske: Što svijet može naučiti iz obrazovne reforme u Finskoj, Školska knjiga, Zagreb.

Periodika:

 1. Journal of Chemical Education, Division of Chemical Education of the American Chemical Society, New York
 2. Education i Chemistry, The Chemical Society, Burlington House, London
 3. Praxis der Naturwissenschaften, Aulis Verlag Eubner und co. KG, Koeln

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: K2110/ 99444

ECTS: 1

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30V

Šifra predmeta: K2111/ 99443

ECTS: 8

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 75V

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: K2110/ 99446

ECTS: 3

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30V

Šifra predmeta:K2111/ 99445

ECTS: 12

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 225V

Šifra predmeta: KD1203/ 150719

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc.  Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja:

Minijaturizacija u analitičkoj kemiji (klasifikacija, minijaturizacija kao trend u analitičkoj kemiji, definicije i termini, teorija minijaturizacije, prednosti minijaturizacije analitičkih sustava).

Dizajniranje minijaturiziranih analitičkih sustava. Automatizacija i minijaturizacija obrade uzorka (mikroekstrakcija na čvrstoj fazi, mikroekstrakcija u tekućoj fazi, sustav s kontinuiranim protokom).

Minijaturizirani sustavi za analitičko razdvajane (Sustav utemeljen na hidrodinamičkom protoku; Sustav utemeljen na elektroosmotskom protoku).

Detekcija u minijaturiziranim analitičkim sustavima.

Mikro(nano) senzori: razvoj i nanotehnologija.

Prenosivi minijatirizirani analitički sustavi.

Ishodi:

 1. Utvrditi temeljne pojmove iz mikroanalitičkih tenika u analitičkoj kemiji.
 2. Klasificirati mikroanalitičke tehnike i njihove principe.
 3. Komentirati primjenu pojedinih mikroanalitičkih tehnika.
 4. Predložiti kada i kako primjeniti pojedinu miroanalitičku tehniku.
 5. Kitički prosuditi o prednostima mikroanalitičkih tehnika u analitičkoj kemiji.
 6. Procjeniti literaturu i znanstvene radove vezane uz mikroanalitičke tehnike.

Literatura:

 1. A. Rios, A. Escarpa, B. Simonet: Miniaturisation of Analytical Systems: Principles, designs and Application, J. Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2009.

Dopunska literatura:

 1. D.Li (Ed.): Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, Springer, Heidelberg, Germany, 2008.
 2. O. Geschke, H. Klank, P. Telleman (Eds.): Microsystem Engineering of Lab-on-a-Chip Devices, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2009.

Šifra predmeta: KD2207/ 150748

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Pregled periodnog sustava s aspekta elektronske konfiguracije osnovnog stanja. Pojam prijelaznih metala. Karakter veze u spojevima s prijelaznim metalima. Svojstva pojedinog prijelaznog metala (atomski radius, energija ionizacije, entalpija atomizacije, redukcijski potencijal, elektronegativnost, oksidacijski brojevi, kristalna rešetka, gustoća, tvrdoća, temperatura taljenja i vrelišta, vodljivost topline i elektriciteta, mehanička, električna i magnetska svojstva, boja, reaktivnost). Otopine i kompleksni spojevi  prijelaznih metala. Legiranje prijelaznih metala – međusobno i s drugim metalima. Tehnološka važnost prijelaznih metala. Biološka važnost prijelaznih metala.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovna kemijska i fizička svojstva prijelaznih metala.
 2. Preispitati svojstva elemenata za svaku grupu prijelaznih metala u periodnom sustavu elemenata.
 3. Vrednovati ulogu prijelaznih metala u metaboličkim procesima.
 4. Usporediti kemijske veze u kristalnim strukturama prijelaznih metala i njihovih kompleksnih spojeva.
 5. Zaključiti na koji način o strukturi spoja s prijelaznim metalom ovise kemijska i fizička svojstva tog spoja.
 6. Predložiti  odnos sastava, strukture i svojstava spojeva koji sadrže prijelazne metale.

Literatura:

 1. F. Shriver, P. W. Atkins, C. H. Langford, Inorganic Chemistry, 5. izd., Oxford University Press, Oxford 2010.
 2. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, II dio, VIII. izdanje, Školska knjiga, Zagreb, (1991).
 3. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb 2005.

Dopunska literatura:

 1. Albert Cotton, G. Wilkison, P. Gauss, Basic Inorganic Chemistry,. izd., John Willey& Sons, New York.
 2. W.H. Bragg, W-L- Bragg:  The crystalline State, Vol I., A General Survey , G. Bell and Sons, London, 1955
 3. R.C.Evans: An Introduction to Crystal Chemistry, Cambridge Univ. Press, 1964
 4. Znanstveni članci u periodici

Šifra predmeta: K2305/ 99453

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Brunislav Matasović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Ionizirajuće zračenje – što je to i kakve ima veze s kemijom? Zašto i koliko je štetno po ljudsko zdravlje? Koje su korisne primjene? Upoznat će se studente s vrstama, porijeklom i izvorima zračenja. Građa atomske jezgre, izotopima, radioaktivnosti, načinima i kinetikom radioaktivnog raspada. Koji su radioaktivni izotopi prirodni a koji umjetno stvoreni i na koji način (nuklearne mašine akceleratori/ubrzivači čestica, reaktori). Kako i kada dolazi do nuklearne reakcije. O principima mjerenja zračenja, kojim instrumentima i u kojim se jedinicama izražavaju rezultati. Kako međusobno djeluju zračenje i njemu izloženi materijal. Što je to radioliza, kako sve nastaju radikali, koja su im svojstva i koje kemijske promjene uzrokuju. Što su antioksidansi i kako djeluju. Gdje se sve primjenjuju radionuklidi i ionizirajuće zračenja (kemija, medicina, industrija). Posebnosti tehnika i metoda rada u radiokemiji i radijacijskoj kemiji. Objasnit će se principi suvremenog pristupa zaštiti i kontroli od štetnog djelovanja ionizirajućeg zračenja.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne pojmove u radiokemiji i radijacijskoj kemiji.
 2. Prosuđivati i utvrditi razlike između radiokemije i radijacijske kemije.
 3. Prosuđivati i utvrditi razlike između različitih izvora zračenja.
 4. Utvrditi i predvidjeti načine nastanka radikala i njihovih reakcija.
 5. Prosuditi i preporučiti primjenu radionuklida i ionizirajućega zračenja.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. G.R. Choppin, J. Rydberg, J.-O. Liljenzin and C. Ekberg, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterwoth-Heinemamm, 2012.
 2. J.W.T. Spinks and R.J. Woods, Introduction to Radiation Chemistry, J. Wiley&Sons, 1990.

Dopunska literatura:

 1. W.D. Ehman and D.E. Vance, Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, J. Wiley&Sons, 1993.
 2. C. von Sonntag, The Chemical Basis of Radiation Biology, Taylor&Francis, 1987.
 3. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources, IAEA Safety Series No. 115, 1996.

Šifra predmeta: K2309 / 99451

ECTS: 5

Nositelj: prof.dr. Dajana Gašo-Sokač

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Uvod: zelena kemija put prema čistim, ekološki prihvatljivim kemijskim procesima i proizvodima. Dvanaest načela zelene kemije. Zelena kemija u osnovnim reakcijama organske sinteze (halogeniranje, oksidacija, alkiliranje, nitriranje i sulfoniranje). Kataliza-temelj zelene kemije. Zeleni alternativni reakcijski mediji  (voda, superkritične i ionske tekućine). Zeleni alternativni reakcijski uvjeti. Biokatalitički procesi- proizvodi koji nastaju  konverzijom biomase i bioprocesima iz obnovljivih sirovina. Biokatalitičke reakcije u altern. medijima (ionske tekućine i sc-CO2), biokatalitička deracemizacija. Fotokatalitičke reakcije. Zeleni postupci i proizvodi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji kao i pri sintezi specijalnih kemikalija. Kemija bez otapala- reakcije aktivirane mikrovalnim zračenjem. Zeleni procesi u kemo-, regio- i enantioselektivnim biokatalitičkim  transformacijama sintetskih i prirodnih materijala.

Ishodi:

 1. Utvrditi ekološki prihvatljive sinteze.
 2. Klasificirati načela ekološki prihvatljive sinteze.
 3. Predložiti alternativne metode organske sinteze.
 4. Argumentirati mehanizme reakcija pod utjecajem mikrovalova

Literatura:

 1. Green Chemistry, Theory and Practice, Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, 1998. 
 2. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments,”Kenneth M. Doxsee, James E. Hutchison, Brooks/Cole, ISBN: 0-759-31418-7 (2004).
 3. K. Faber,: Biotransformations in Organic Chemistry, Springer, Berlin, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Microwave and High Frequency Heating Principles and Chemical Applications, A. Breccia, A. C. Metaxas (ur.), UCISCRM, Bologna, Italy, 1997.
 2. Collection of lectures, Summer Schools on Green Chemistry, Venice 1998-2000, Green Chemistry Series No.1,  Tundo (ur.) INCA, 2001.
 3. Environmental Education from an Industrial Perspective, J. C.- Tully, ACS Preprints, Division of Environmental Chemistry 34, 1994 No 2, 2003

Šifra predmeta: K2303/ 99450

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Marija Jozanović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Kemijske i fizikalne interakcije između sastojaka hrane tijekom prerade i čuvanja.  Voda i led. Ugljikohidrati (struktura i promjene),  lipidi u hrani (struktura, funkcionalna svojstva i promjene). Aminokiseline, peptidi i proteini (struktura, funkcionalna svojstva i promjene). Vitamini. Gubitci vitamina u hrani. Tvari boje biljnih i animalnih tkiva. Tvari arome hrane i promjene tijekom prerade i čuvanja hrane. Anorganske tvari. Utjecaj procesa prerade na sadržaj anorganskih tvari. Dodaci hrani: antioksidansi, sladila, konzervansi, emulgatori, boje, arome. Štetni i ljekoviti sastojci hrane.

Ishodi:

 1. Preispitati i klasificirati osnovne sastojke hrane.
 2. Utvrditi povezanost kemijskih, fizikalnih i biokemijskih reakcija u hrani i interakcija sastojaka i dodataka hrani .
 3. Preispitati i samoprocijeniti prikladnost i utjecaj pojedinih dodataka u hrani.
 4. Kritički prosuđivati štetne sastojke i njihov utjecaj na zdravlje.
 5. Predvidjeti promjene tijekom prerade i čuvanja hrane, odabrati prikladne metode prerade i skladištenja.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu  literaturu.

Literatura:

 1. H-D. Belitz, W. Grosch, P.  Schieberle: Food Chemistry, 3 rd revised ed, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg, 2004
 2. John M.De Man, Principles of Food Chemistry, III ed., New York, 1999.

Dopunska literatura:

 1. O.R. Fennema, Food Chemistry, 3 rd ed., by Marcel Dekker, Inc, N.Y., 1996.
 2. Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss,  Food Science (3th ed.), Chapman&Hall, New York, 1995.
 3. W. Baltes,  Lebensmittelchemie  (Dritte Auflage), Springer-Verlag Berlin, Heildelberg, 1992.

Šifra predmeta: KD4209/ 150794

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr. Martina Medvidović-Kosanović

Izvođač dijela nastave: Dominik Goman, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

Viši praktikum fizikalne kemije  organiziran je tako da student izabere neku od vježbi iz područja fizikalne kemije ponuđenih na početku semestra te da tu vježbu, pod mentorstvom jednog nastavnika ili asistenta, izvede samostalno od početka do kraja. Navedeno uključuje pregled literature, upoznavanje s nekom od eksperimentalnih metoda koja će se koristiti u vježbi (npr. konduktometrija, potenciometrija, UV-Vis spektrofotometrija), pripremu otopina, izvedbu eksperimenta, obradu podataka i pisanje izvještaja.

Ishodi:

 1. Osmisliti i samostalno izvesti  eksperiment.
 2. Usporediti uočene promjene  sa literaturnim podacima.
 3. Prikazati dobivene eksperimentalne rezultate (računski i grafički) te moći procijeniti tijek eksperimenta.
 4. Kritički prosuditi dobivene rezultate na osnovu prethodno proučenih fizikalnih procesa i uz konzultaciju s recentnom znanstvenom literaturom.

Literatura:

1. M. Medvidović-Kosanović, Praktikum fizikalne kemije, Osijek, 2012.

Dopunska literatura:

 1. P.W. Atkins & J. de Paula, Atkins′ Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 2. P.W. Atkins & M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 4. T. Cvitaš & N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Šifra predmeta: K2304/ 99452

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc.  Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

 1. Koloidni sustavi: podjela koloida, difuzija i Brownovo gibanje, tehnološki i biološki značaj koloida.
 2. Termodinamika površina: površinska energija, Gibbsova jednadžba stanja, nukleacija, kontaktni kut i površinska napetost.
 3. Sedimentacija i viskoznost suspenzija.
 4. Čestice i njihova karakterizacija: veličina i oblik čestica, metode mjerenja.
 5. Adsorpcija na međupovršinama: adsorpcijske izoterme, adsorpcija polimera.
 6. Električnost površina: nastajanje površinskog potencijala, električni dvosloj, elektrokinetika i zeta potencijal.
 7. Asocijacijski koloidi: micele, tekući kristal i membrane.
 8. Interakcije koloidnih čestica: kinetika koagulacije, utjecaj polimera na koloidnu stabilnost.
 9. Suvremene metode proučavanja koloidnih disperzija.
 10. Koloidna kemija danas i sutra – nano-kemija i nano-tehnologija.

Ishodi:

 1. Argumentirati o različitim vrstama koloidnih sustava.
 2. Komentirati mogućnost korištenja koloidnih sustava u cijelom spektru različitih primjena.
 3. Ustanoviti specifična svojstva različitih koloidnih sustava u različitim primjenama.
 4. Zaključiti o termodinamici površina: površinsku napetost, površinsku energiju, adsorpcija na površinama.
 5. Predložiti prikladne metode za određivanje karakteristika koloida
 6. Kritički procjeniti relevantnu znanstvenu literaturu

Literatura:

 1. J. Hunter, Foundations of Colloid Science, 2. izd., Oxford University Press, New York, 2001.
 2. T. Cosgrove, Colloid Science: Principles, Methods and Applications, Willey-Blackwell, Chichester, 2010.

Dopunska literatura:

 1. J. Hunter, Introduction to Modern Colloid Science, 2. izd., Oxford University Press, Oxford, 1994.
 2. C. Hiemenz i R. Rajagopalan, Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3. izd., Marcel Dekker, New York, 1997
 3. Izabrani radovi iz primarne literature o primjeni koloidne kemije u suvremenim tehnologijama