Program diplomskog studija; istraživački

Šifra predmeta: KD1101/ 150684

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja:

Pregled instrumentalnih metoda kemijske analize:
Tipovi instrumenata za analizu; Komponente instrumenata; Kalibracija; Značajke mjerenja; Odnos signal-šum.
Atomska spektroskopija:
Atomska apsorpcijska i atomska fluorescencijska spektroskopija; Atomska emisijska spektrometrija; Optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom.
Molekulska spektroskopija:
UV-Vis apsorpcijska spektrometrija; Infracrvena spektrometrija, Ramanova spektroskopija.
Elektroanalitičke metode:
Potenciometrija; Kulometrija; Elektrogravimetrija; Voltametrija.
Kromatografske metode:
Principi kromatografije; Plinska kromatografija, Tekućinska kromatografija

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi:

 1. Usporediti principe instrumentalnih metoda koje se koriste u analitičkoj kemiji.
 2. Utvrditi način rada pojedine analitičke metode.
 3. Potvrditi usvojene koncepte kroz rješavanje računskih zadataka.
 4. Zaključiti koje instrumentalne metode se najčešće koriste.
 5. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. Piljac, Elektroanalitičke metode: Teorijske osnove, mjerne naprave i primjena, RMC, Zagreb, 1995.
 2. F. Scholz, Electroanalytical Methods, Springer Verlag GmbH, 2005.

Dopunska literatura:

 1. D.A. Skoog, F.J.Holler, A. Nieman, Principles of Instrumental Analysis, 5th Edition, Saunders College Publishing, New York, 1998.
 2. Znanstveni članci.

Šifra predmeta: KD2201/150977

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Tomislav Balić

Nastava ukupno: 30P+15V

Sadržaj predmeta: 

Prikaz razvoja kemije čvrstog stanja. Studij svojstava tvari u čvrstom stanju.  Struktura, kemijska veza i svojstva kristalnih i amorfnih tvari. Elektronska teorija metala (Drude-Lorentzova, Sommerfeldova, zonalna teorija, pojasi erergijskih nivoa). Teorija poluvodiča i izolatora. Supravodljivost (BCS teorija, tipovi supravodiča). Električna svojstva tvari (termoelektrički efekt, piezo-, piro-, i feroelektricitet). Magnetska svojstva tvari (para-, fero-, feri- i antiferomagnetizam). Optička svojstva tvari (luminescencija, laseri). Kristalni defekti i nestehiometrija (atomski, linijski i planarni defekti, centri boje). Difuzija (mehanizmi, Fickov zakon). Ionska vodljivost (čvrsti elektroliti). Fazne transformacije i interpretacija faznih diagrama. Preparativne metode (vrste reakcija, dobivanje tankih filmova, rast monokristala). Intersticijske faze i refraktorni materijali. Amorfni materijali (staklo, staklo-keramika, metalna stakla). Cementi (Portland, aluminatni i Sorel cement).

Ishodi:

 1. Procijeniti osnovna kemijska i fizička svojstva čvrstih tvari.
 2. Analizirati odnose i pojave koje su karakteristične za tvari koje se nalaze u čvrstom stanju.
 3. Kritički prosuditi elektronsku teoriju metala i teorije koje opisuju kemijske veze u poluvodičima i izolatorima.
 4. Usporediti preparativne metode primjenjive kod čvrstog stanja.
 5. Analizirati intersticijske faze.
 6. Vrednovati materijale koji pokazuju posebna svojstva (električna, magnetska, optička, refraktorna it.d), te cemente i stakla.
 7. Zaključiti na koji način o strukturi spoja u čvrstom stanju ovise kemijska i fizička svojstva tog spoja.
 8. Predvidjeti odnos između sastava, strukture i svojstava spojeva koji se nalaze u čvrstom stanju.

Literatura:

 1. R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
 2. D. Grdenić: Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb

Dopunska literatura:

 1. Hudson: Crystals and Crystal Structure, Longman, London, 1971
 2. J.D. Wright: Molecular Crystals, Cambridge Univ. Press, 1987
 3. Znanstveni članci u periodici

Šifra predmeta: KD3104/229841

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Izvođači dijela nastave:

izv.prof.dr.sc. Lidija Kalinić, izv.prof.dr.sc. Selma Mlinarić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: Biološke membrane. Transport tvari u stanici. Pokretljivost stanice i molekulski motori (aktin, miozin i mikrotubule). Ekspresija gena i regulacija genske ekspresije kod prokariota i eukariota. Osnove genetičkog inženjerstva. Posttranslacijske modifikacije proteina. Međustanična i unutarstanična komunikacija. Putovi provođenja signala. Prijenos signala posredovan hormonima, receptorima i čimbenicima rasta. Neuroprijenosnici. Osjetila vida, sluha, njuha  i okusa. Imunosni odgovor organizma. Regulacija staničnog ciklusa i stanične smrti (apoptoza). Procesi razvoja tumorskih stanica, onkogeni, tumorsupresorski geni

Ishodi:

 1. Komentirati utjecaj strukture na načine transporta kroz biološke membrane.
 2. Analizirati različite mehanizme prijenosa signala.
 3. Povezati biološke odgovore organizma s mehanizmima aktivacije signalnih putova.
 4. Predvidjeti ishode regulacije ekspresije gena
 5. Usporediti procese staničnog ciklusa i stanične smrti kao i njihov utjecaj na razvoj bolesti.
 6. Argumentirati procese koji dovode do nastanka tumora.

Literatura:

 1. Lodish, C. A. Kaiser, A. Bretscher, A. Amon, A. Berk, M. Krieger, H. Ploegh, M. P. Scott: Molecular Cell Biology, Macmillan and W. H. Freeman and Company, New York, 2013, 7th edition.
 2. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb.

Dopunska literatura:

 1. Nelson, D.L., Cox, M.M., 2000: Lehninger Principles of Biochemistry, 3rd ed., Worth Publishers, New York
 2. Alberts A.J., Lewis J., Raff M., Roberts K., Walter P. (2008) Molecular Biology of the Cell (5. izdanje). Garland Science, New York

Šifra predmeta: KD3103/ 230741

ECTS: 5

Nositelj:  izv.prof.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Izvođači dijela nastave:

izv.prof.dr.sc. Lidija Kalinić, dr.sc.Marija Paurević, viši asistent, dr. sc. Andrea Dandić, viši asistent

Nastava ukupno: 15S+45V

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje sa radom biokemijskog laboratorija (specifični zahtjevi i aparatura vezana za analizu nukleinskih kiselina, proteina). Priprema uzorka, metode izolacije DNA, RNA i proteina, određivanje koncentracije, čistoće i kvalitete uzorka. Primjena PCR metode. Elektroforetske tehnike u razdvajanju makromolekula. Analiza podataka, kvantifikacija. Povezivanje sa određenim biokemijskim poremećajima u ljudskom organizmu. Rješavanje problemskih zadataka o najnovijim metodama istraživanja u biokemiji i molekularnoj biologiji.

Ishodi:

 1. Samostalno izvesti dio metoda analize DNA, RNA i proteina
 2. Komentirati eksperimentalno dobivene rezultate
 3. Analizirati rezultate u odnosu na dostupnu literaturu
 4. Izabrati moguće postupke za analizu bioloških uzoraka
 5. Osmisliti tijek analize biokemijskog analita
 6. Prezentirati seminarski rad na zadanu temu

Literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb
 2. Pećina-Šlaus, N., 2009: Odabrane metode molekularne biologije. Medicinska naklada, Zagreb.
 3. Ambriović Ristov, A., Brozović, A., Bruvo Mađarić, B., Ćetković, H., Herak Bosnar, M., Hranilović, D., Katušić Hećimović, S., Meštrović Radan, N., Mihaljević, S., Slade, N., Vujaklija, D., Metode u molekularnoj biologiji, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.

Dopunska literatura:

 1. Boyer, B., 2012: Biochemistry laboratory. Modern theory and techniques. 2nd edition, Prentice Hall, SAD.

Šifra predmeta: KD2103/ 150693

ECTS: 5

Nositelj:

izv.prof.dr.sc. Tomislav Balić

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

Eksperimentalni rad u višem laboratoriju uključuje samostalno upoznavanje s naprednim tehnikama sinteze i analize koje se koriste u anorganskoj kemiji. 

Popis vježbi:

 1. Sinteza organskih liganada:
  1. Priprava 2-[5-(2-formilfenoksi)pentoksi]benzaldehida
  2. Priprava 1,5-diaza-2,4:7,8:16,17-tribenzo-9,15-dioksa-ciklooktadeka-1,5-dien
  3. Oksidacija 2-[5-(2-formilfenoksi)pentoksi]benzaldehida
  4. IR spektroskopija pripravljenih liganada
 2. Makrociklički efekt i templatna sinteza:
 3. Priprava [5,7,12,14-Me4-2,3: 9, 10-benzo2 [14] heksaenato(2-)N4] nikla(II)
 4. Demetaliranje [5,7,12,14-Me4-2,3: 9, 10-benzo2 [14] heksaenato(2-)N4] nikla(II)
 5. IR spektroskopija pripravljenih spojeva
 6. Spektrokemijski niz liganada:
 7. Priprava diakvabis(etilendiamin) bakra(II) [Cu(en)2(H2O)2]I2
 8. Spektrofotometrijsko određivanje kompleksnih spojeva s Cu(II) ionom

Ishodi:

 1. Utvrditi laboratorijske vještine baratanja krutinama tekućinama i plinovima.
 2. Predložiti način pripreme uzoraka i korištenje instrumentalnih tehnika kao što su: FTIR spektroskopija, UV-Vis spektrofotometrija, rentgenska difrakcija za identifikaciju uzoraka.
 3. Integrirati koncepte planiranja i efikasnog korištenja eksperimenata.
 4. Utvrditi način vođenja laboratorijskog dnevnika te vještinu interpretacije prikupljenih ekperimentalnih podataka.
 5. Organizirati samostalni rad u laboratoriju.
 6. Usvojiti sposobnost samo-ocjenjivanja i samokritičnosti (sposobnost uočavanja pogrešaka i odstupanja tijekom ekperimentalnog rada kao i utvrđivanja neophodnih postupaka za njihovo ispravljanje).

Literatura:

 1. Interna skripta i propisi.
 2. J.D. Woollins, Inorganic Experiments, J. Wiley & Sons, 2010.

Dopunska literatura:

 1. A.D. Garnovskii, B.I. Kharissov, Synthetic Cooridination and Organometallic Chemistry, Taylor & Francis, 2003.

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: KD1102/150688

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Mirela Samardžić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Predavanja: Osnovni principi i metode analitičke kemije koji se koriste u kemiji okoliša. Specifične primjene metoda korištene u analizi okoliša. Biloški indikatori. Analize atmosferskih uzoraka. Elementi u tragovima u okolišu i njihovo određivanje. Zagađivači zraka, vode, tla, sedimenta i živih organizama. Uzimanje i priprema uzoraka. Zračenje i radioaktivnost u okolišu. Kontaminirani okoliš. Analize vode. Ekotoksikologija.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi:

 1. Argumentirati temeljne pojmove iz analitičke kemije okoliša.
 2. Usporediti vrste analitičkih metoda koje se koriste u analizi okoliša  i njihove principe.
 3. Preporučiti primjenu pojedinih metoda korištenih u analizi okoliša.
 4. Predvidjeti rješenja problema iz područja primjene analitičke kemije u analizi okoliša.
 5. Poduprijeti tvrdnjama glavne zagađivače okoliša.
 6. Zaključiti o važnosti i ulozi analitičke kemije okoliša

Literatura:

 1. Kaštelan-Macan, M. Petrović: Analitika okoliša, HINUS & Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2013.
 2. F.W Fifield, P.J. Haines: Environmental Analytical Chemistry, Blackwell Science, 2nd ed., 2000.
 3. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

Dopunska literatura:

 1. D.A. Skoog, F.J.Holler, A. Nieman: Principles of Instrumental Analysis, 5th ed., Saunders College Publishing, New York, 1998.
 2. Baird, M. Cann: Environmental Chemistry, 5th ed., W.H. Freeman and Company, Ney York, 2012.
 3. Znanstveni članci

Šifra predmeta: KD1103/ 150690

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Mateja Budetić

Izvođač dijela nastave: dr.sc. Jelena Brdarić Kosanović, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta:

Rad s manjim grupama studenata. Primjena ukupnosti ranije stečenih znanja te sprega klasičnih analitičkih i instrumentalnih metoda i tehnika u analizi složenih uzoraka različitog podrijetla. Primjena različitih postupaka i metoda (spektroskopske metode, kromatografske metode, selektivne elektrode, IR, HPLC). Sadržaj je promjenjljiv, što znači ovisan kako o tipovima uzoraka, tako i o laboratorijskim uvjetima i raspoloživoj instrumentaciji. Primjeri složenih analiza su analiza vode (prirodne i pitke), tla, kozmetičkih pripravaka, gnojiva, prehrambenih proizvoda, farmaceutskih proizvoda i slično.

Ishodi:

 1. Usporediti metode analize tla, vode, gnojiva i prehrambenih proizvoda.
 2. Argumentirati kemijske reakcije koje se odvijaju pri provedenim kemijskim analizama.
 3. Argumentirati analitičke metode primjenjive na realnim uzorcima.
 4. Predvidjeti sustavno rješavanje problema analize složenih uzoraka.
 5. Preporučiti uspješnu analizu realnog uzorka.

Literatura:

 1. Viši praktikum analitičke kemije (interna skripta)

Dopunska literatura:

 1. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska Knjiga, Zagreb 1999.

Šifra predmeta:  KD2101/150691

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

 1. Struktura materijala
  1. Tvrdi materijali – ionski, kovalentni i metalni kristali; 3-D strukture kristala; polimorfizam; određivanje kristalnih struktura (difrakcijske metode); pogreške u kristalima i njihova uloga; nano-efekt; fazni dijagrami; fazne transformacije; stakla i kompozitni materijali.
  2. Meki materijali – polimeri (sinteza, prerada, svojstva); tekući kristali; gelovi; samo-organizirajući materijali.
 1. Svojstva materijala
  1. Mehanička i termička svojstva
  2. Električna svojstva
  3. Optička svojstva
  4. Magnetska svojstva
 2. Tehnike priprave, prerade i analize materijala s posebnim osvrtom na tehnologiju nanomaterijala

 3. Primjena materijala (case studies)

Ishodi:

 1. Integrirati znanja o vrstama materijala i njihovoj kemijskoj strukturi.
 2. Preispitati metode kvalitativnog određivanja vrsti i karakteristika kemijskih veza u određenom materijalu.
 3. Identificirati eksperimentalne tehnike najpogodnije za ispitivanje određenog materijala.
 4. Komentirati kemiju površina i njezin utjecaj na svojstva nano-materijala.
 5. Prezentirati metode sinteze i karakterizacije određenih vrsti materijala.
 6. Argumentirati praktične zahtjeve suvremenih materijala uključujući multikomponentne sustave (kompozitni materijali).
 7. Komentirati odnos struktura-morfologija-svojstva u raznima materijalima u rasponu od keramika do polimera.
 8. Rezultate valorizirati na osnovu recentne znanstvene literature.

Literatura:

 1. R. Allcock, Introduction to Materials Chemistry, 21st Ed., John Wiley & Sons, New York, 2008.
 2. W.D. Callister, D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, 8th ed., 2010.

Dopunska literatura:

 1. D. Fahlman, Materials Chemistry, 2nd E., Springer, 2011.
 2. W. Smith, J. Hashemi, Foundations of Materials Science and Engineering, 5th Ed., McGraw-Hill, 2009

Šifra predmeta: KD3101/ 150694

ECTS: 5

Nositelj: prof.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja obuhvaćaju:

 1. Uvod u organsku sintezu.
 2. Retrosintetska analiza
 3. Interkonverzija funkcionalnih skupina.
 4. Kemoselektivnost i zaštitne skupine.
 5. Regioselektivnost i stereoselektivnost.
 6. Asimetrična sinteza.
 7. Primjeri sinteza složenih organskih spojeva.

Tijekom seminara, studenti rješavaju zadatke vezane za određene organske sinteze, strategije i retrosinteze.

Ishodi:

 1. Komentirati pojmove retrosintetske analize i samostalno predložiti smislene retrosintetske analize za jednostavne organske spojeve (ciljne molekule).
 2. Napisati ispravne mehanizme reakcija koje se koriste u organskim sintezama.
 3. Predložiti reakcije za interkonverzije funkcionalnih skupina i opisati uvjete tih reakcija.
 4. Predvidjeti stereokemijske ishode reakcija.
 5. Kritički procjeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.
 2. B. Smith and J. March: March’s Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanisms, and Structure, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York 2001.
 3. S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.

Dopunska literatura:

 1. Warren and P. Wyatt: Organic Synthesis: the disconnection approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons, Inc., UK, 2008.
 2. Bittner, A. S. Busemann, U. Griesbach, F. Haunert, W.-R. Krahnert, A. Modi, J. Olschimke and P. L. Steck: Organic Synthesis Workbook II, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001.
 3. T. W. Greene and P. G. M. Wuts: Protective Groups in Organic Synthesis, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1999.

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: KD6101/164522

ECTS: 10

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 60V

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 30P+15S

Šifra predmeta: KD6101/164528

ECTS: 5

Nositelji: Nastavnici i vanjski suradnici Odjela za kemiju

Nastava ukupno: 15V

IZBORNI KOLEGIJI: 

Šifra predmeta: KD1205/ 150727 

ECTS: 5

Nositelj: doc. dr.sc. Olivera Galović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja – Uvod: norme i normizacija (primjena norme HRN EN ISO/IEC 17025). Sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju i akreditacija. Osoblje i edukacija u laboratoriju. Uzorak i uzorkovanje. Standardni operativni postupak. Upravljanje ispitnom opremom. Izbor metoda određivanja analita i provjera valjanosti metoda. Procjena mjerne nesigurnosti. Unutarnje i vanjske kontrole kvalitete rezultata ispitivanja.

Ishodi:

 1. Komentirati sustav upravljanja kvalitetom u laboratoriju.
 2. Kritički prosuditi pojedinačne zahtjeve norme HRN EN ISO/IEC 17025.
 3. Provoditi kontrolu kvalitete u laboratoriju.
 4. Pisati standardne operativne postupke.
 5. Vrednovati analitičke metode.
 6. Izdvojiti neispravnosti u sustavu kvalitete.

Literatura:

 1. HRN EN ISO/IEC 17025:2007- Opći zahtjevi za osposobljenost ispitnih i umjernih laboratorija (ISO/IEC 17025:2005+Cor.1:2006; EN ISO/IEC 17025:2005+AC:2006)
 2. M. Kaštelan-Macan, Kemijska analiza u sustavu kvalitete, Školska knjiga Zagreb, 2003.

Dopunska literatura:

 1. EURACHEM/CITAC Guide: Terminology in Analytical Measurement: Introduction to VIM 3, first edition, 2011.
 2. EURACHEM/CITAC Guide : Guide to Quality in Analytical Chemistry (2002)

Šifra predmeta: KD1203/ 150719

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc.  Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja:

Minijaturizacija u analitičkoj kemiji (klasifikacija, minijaturizacija kao trend u analitičkoj kemiji, definicije i termini, teorija minijaturizacije, prednosti minijaturizacije analitičkih sustava).

Dizajniranje minijaturiziranih analitičkih sustava. Automatizacija i minijaturizacija obrade uzorka (mikroekstrakcija na čvrstoj fazi, mikroekstrakcija u tekućoj fazi, sustav s kontinuiranim protokom).

Minijaturizirani sustavi za analitičko razdvajane (Sustav utemeljen na hidrodinamičkom protoku; Sustav utemeljen na elektroosmotskom protoku).

Detekcija u minijaturiziranim analitičkim sustavima.

Mikro(nano) senzori: razvoj i nanotehnologija.

Prenosivi minijatirizirani analitički sustavi.

Ishodi:

Nakon uspješno završenog kolegija student će moći:

 1. Utvrditi temeljne pojmove iz mikroanalitičkih tenika u analitičkoj kemiji.
 2. Klasificirati mikroanalitičke tehnike i njihove principe.
 3. Komentirati primjenu pojedinih mikroanalitičkih tehnika.
 4. Predložiti kada i kako primjeniti pojedinu miroanalitičku tehniku.
 5. Kitički prosuditi o prednostima mikroanalitičkih tehnika u analitičkoj kemiji.
 6. Procjeniti literaturu i znanstvene radove vezane uz mikroanalitičke tehnike.

Literatura:

 1. A. Rios, A. Escarpa, B. Simonet: Miniaturisation of Analytical Systems: Principles, designs and Application, J. Wiley & Sons Ltd., Chichester, UK, 2009.

Dopunska literatura:

 1. D.Li (Ed.): Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics, Springer, Heidelberg, Germany, 2008.
 2. O. Geschke, H. Klank, P. Telleman (Eds.): Microsystem Engineering of Lab-on-a-Chip Devices, 2nd ed., Wiley-VCH, Weinheim, Germany, 2009.

Šifra predmeta: KD1206/ 150729

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Marija Jozanović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Forenzička kemija okoliša, principi i analiza eksploziva, analiza čahura, forenzička analiza tla, analiza boje kao dokaza, analitičke tehnike u analizi tinte, uloga vibracijske spektroskopije u forenzičkoj kemiji, forenzička serologija, forenzička DNK analiza, upotreba DNK mikroeseja u forenzičkoj znanosti, droga s naglaskom na GHB, forenzika u analizi alkohola, entomotoksikologija: droge, toksini i insekti.

Ishodi:

 1. Preispitati osnovne principe forenzičke kemije
 2. Kritički evaluirati principe u pronalaženju rješenja u forenzičkoj kemiji
 3. Vrednovati principe i metodologiju uzorkovanja i analize u forenzičkoj kemiji
 4. Preispitati instrumentaciju koja se koristi u forenzičkoj kemiji
 5. Kritički prosuditi pristupe pri odabiru najpogodnijih metoda analize
 6. Argumentirati mišljenje o senzorskim rješenjima za problemske zadatke iz prakse.

Literatura:

 1. Bell Suzanne: Forensic Chemistry (2nd Edition), Prentice Hall, 2012.
 2. Khan JaVed I., Kennedy Thomas J., Christian Jr. Donnell R.: Basic Principles of Forensic Chemistry, Humana Press, 2012.
 3. Ho  Mat H.: Analytical Methods in Forensic Chemistry (Ellis Horwood Series in Analytical Chemistry), Ellis Horwood Ltd, 1990.

Dopunska literatura:

 1. Stuart Barbara H.: Forensic Analytical Techniques (Analytical Techniques in the Sciences (AnTs), Wiley, 2013.

Šifra predmeta: KD1209/ 150733

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Mateja Budetić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Predavanja: Uvod u zelenu kemiju. Osnovni principi zelene analitičke kemije. Metode pripremanja i obrade uzoraka zasnovane na zelenoj analitičkoj kemiji. Klasične metode analitičke kemije modificirane u skladu s principima zelene kemije.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi:

 1. Argumentirati temeljne pojmove zelene analitičke kemije.
 2. Usporediti metode korištene u zelenoj analitičkoj kemiji te po čemu se razlikuju od klasičnih metoda.
 3. Preporučiti rješenje pojedinog analitičkog problema koristeći principe zelene analitičke kemije.
 4. Utvrditi strategije zelene analitičke kemije te važnost i ulogu primjene zelene kemije.
 5. Kritički prosuđivati primjere primjene pojedinih metoda zelene analitičke kemije.

Literatura:

 1. M. De La Guardia, S. Garrigues: Handbook of green analytical chemistry, John Wiley & Sons, Ltd., 2012.

Dopunska literatura:

 1. Koel, M. Kaljurand: Green analytical chemistry, Royal Society of Chemistry, 2010.
 2. De La Guardia, S. Garrigues: Challenges in green analytical chemistry, Royal Society of Chemistry, 2011.
 3. Znanstveni članci.

Šifra predmeta: KD2102/ 150692

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Tomislav Balić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

 1. Kemijska kinetika
 2. Zakoni reda reakcija i kemijski mehanizmi
 3. Mehanizam reakcije i aktivacijski parametri
 4. Reakcije supstitucije liganada
 5. Izomerija i stereokemijske promjene
 6. Reakcijski mehanizmi u organometalnim sustavima
 7. Oksidacijsko-redukcijske (redoks) reakcije
 8. Reakcije na ligandima
 9. Anorganska fotokemija
 10. Mehanizmi reakcija u čvrstom stanju

Ishodi:

 1. Komentirati reakcijske mehanizme koristeći ispravnu terminologiju.
 2. Primijeniti osnove orbitalne simetrije u predviđanju produkata reakcije.
 3. Predvidjeti mehanizme i produkte za niz anorganskih reakcija.
 4. Argumentirati reakcije metalnih kompleksa.
 5. Analizirati i interpretirati kvalitativne i kvantitativne rezultate eksperimenata za reakcije metalnih kompleksa.
 6. Predvidjeti red reakcije iz njenog mehanizma i mehanizam iz reda reakcije.
 7. Procijeniti aktivacijske parametre (entalpiju, entropiju…) iz podataka o brzini reakcija organometalnih kompleksa.
 8. Kritički primijeniti stečeno znanje u izradi seminarskog rada, rješavanju zadataka i pretraživanju relevantne znanstvene literature.

Literatura:

 1. B. Jordan, Reaction Mechanisms od Inorganic and Organometallic Systems, Oxford University Press, 2007.
 2. S. Ašperger, Kemijska kinetika i anorganski reakcijski mehanizmi, HAZU, 1999. (ili S. Ašperger, Chemical Kinetics and Inorganic Reaction Mechanisms, Springer, 2012.)

Dopunska literatura:

 1. D. Atwood, Inorganic and Organometallic Reaction Mechanisms, 2nd E., Vch Pub., 1997.
 2. R.K. Sharma, Inorganic Reaction Mechanisms, Discovery Publishing House, 2007.

Šifra predmeta: KD2211/229842

ECTS: 5

Nositelj: prof.dr.sc. Igor Đerđ

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Osnovni principi strukture kristala. Simetrija u kristalima (elementi simetrije, Bravaisove rešetke, kristalni sustavi, točkine i prostorne grupe). Kristalna struktura metala, legura i čvrstih otopina. Difrakcija rendgenskog zračenja u kristalu. Utočnjavanje kristalne strukture pomoću Rietveldove metode. Osnove rendgenske fotoelektronske spektroskopije (XPS). Osnove rendgenske apsorpcijske spektroskopije (XAS). Osnove analize poroznih materijala pomoću rendgenskog raspršenja pri malom kutu (SAXS). Analiza tankih filmova pomoću rendgenske difrakcije pod malim kutom za okrznujući upadni kut (GIXRD). Osnove neutronske difrakcije. 

Ishodi:

 1. Usporediti mogućnosti rendgenske strukturne analize u usporedbi s drugim nedestruktivnim metodama određivanja kristalne strukture te osnove zaštite od zračenja.
 2. Interpretirati pojmove: simetrija, kristalna rešetka, difrakcija i intenzitet difrakcijskih maksimuma.
 3. Samostalno utočnjavati kristalne strukture istraživanog spoja pomoću Rietveldove metode analize rendgenskih difraktograma praha.
 4. Komentirati dobivanja informacija o oksidacijskom stanju i kemijskom sastavu istraživanog spoja pomoću XPS-a.
 5. Analizirati atomske koordinacije, duljina kemijskih veza, oksidacijskih stanja amorfnih, nanokristalnih i kristalnih materijala pomoću XAS-a.
 6. Preispitati strukturne analize tankih filmova pomoću SAXS-a i GIXRD-a.
 7. Kritički prosuditi mogućnosti dobivanja strukturnih informacija i rješavanja magnetske strukture pomoću neutronske difrakcije.  

Literatura:

 1. C. Giacovazzo et al., Fundamentals of Crystallography, Oxford University Press, 1992.

Dopunska literatura:

 1. Basic Principles and Applications of EXAFS, Chapter 10 in Handbook of Synchrotron Radiation, pp 995–1014. E. A. Stern and S. M. Heald, E. E. Koch, ed., North-Holland, 1983.
 2. XANES, in Chemical Analysis 92, D. C. Koningsberger and R. Prins, ed., John Wiley & Sons, 1988.
 3. Principles and Applications of EXAFS, Chapter 10 in Handbook of Synchrotron Radiation, pp 995–1014. E. A. Stern and S. M. Heald, E. E. Koch, ed., North- Holland, 1983.
 4. B.K. Teo, EXAFS: Basic principles and Data Analysis, Springer, Berlin, Heidelberg, 1986.
 5. EXAFS as powerful analytical tool for the investigation of organic-inorganic hybrid materials, S. Gross, M. Bauer, Advanced Functional Materials 20 (2010) 4026-4047.
 6. X-ray Absorption Spectroscopy (Principles, Applications, Techniques of EXAFS, SEXAFS, and XANES), (Eds: D. C. Koningsberger , R. Prins), John Wiley and Sons , New York 1988.

Šifra predmeta: KD2207/ 150748

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Elvira Kovač-Andrić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Upoznavanje metoda određivanja kristalnih i molekulskih struktura tvari na osnovi difrakcije roentgenskih zraka i neutrona na monokristalu i polikristalu. Usporedba s rezultatima koji se mogu dobiti s drugim nedestruktivnim metodama. Osnovni pojmovi o simetriji, kristalnoj rešetki, difrakciji i intenzitetu difrakcijskih maksimuma. Difraktometar, izvori i detektori roentgenskog zračenja, te osnove zaštite od zračenja. Postupak rješavanja kristalnih i molekulskih struktura. Problem faza i njegovo rješavanje primjenom Fourierovih transformacija i operacije konvolucije kroz Pattersonovu metodu i direktne metode. Utočnjavanje kristalnih struktura metodom najmanjih kvadrata (kod malih molekula) i metodama molekulske dinamike (kod proteina). Geometrijska i konformacijska analiza riješene strukture. Usporedba primjene difrakcijskih metoda na monokristalu tzv. malih molekula i makromolekula globularnih proteina. Usporedba difrakcijskih metoda primijenjenih na monokristalu i na polikristalu. Analiza stručne periodike.

Ishodi:

 1. Komentirati mogućnosti roentgenske strukturne analize u usporedbi s drugim nedestruktivnim metodama određivanja strukture.
 2. Preispitati odnose između izvora i detektora roentgenskog zračenja na difraktometru, te osnove zaštite od zračenja.
 3. Argumentirati osnovne pojmove o simetriji, kristalnoj rešetki, difrakciji i intenzitetu difrakcijskih maksimuma.
 4. Predložiti postupak rješavanja kristalnih i molekulskih struktura te analizirati problem faza.
 5. Komentirati ulogu Fourierovih transformacija i operacije konvolucije, preispitati Pattersonovu metodu i direktne metode rješavanja te grafičke računalne programe za prikaz  kristalnih i molekulskih struktura.
 6. Utvrditi korištenje računalnih programa za skupljanje difrakcijskih podataka, rješavanje i utočnjavanje, grafičko prikazivanje te pretraživanje baza podataka koje sadrže kristalne i molekulske strukture.
 7. Predložiti odnos između sastava, strukture i svojstava spojeva koji se riješe metodom roentgenske strukturne analize.

Literatura:

 1. Giacovazzo, H.L. Monaco, D. Viterbo etz. Al., Fundamentals of crystallography, Int. Union of Cryst., Oxford Univ. Press, 1992
 2. W.Clegg: Crystal Structure Determination, Oxford Science Publications, 1998
 3. I. Vicković, Difrakcijske metode određivanja kristalnih struktura, Skripta za internu uporabu, PMF, Sveuč. u  Zagrebu, 1996

Dopunska literatura:

 1. W.Massa: Crystal Structure Determination, Springer, 2000
 2. Dodson, J.P.Glusker, D. Sayre (editors): Structural studies on molecules of biological interest, Clarendon Press, Oxford, 1981
 3. M. Hudson: Crystals and Crystal Structure, Longman, London, 1971

Šifra predmeta: KD2209/ 99453

ECTS: 5

Nositelj:  izv.prof.dr.sc. Brunislav Matasović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Ionizirajuće zračenje – što je to i kakve ima veze s kemijom? Zašto i koliko je štetno po ljudsko zdravlje? Koje su korisne primjene? Upoznat će se studente s vrstama, porijeklom i izvorima zračenja. Građa atomske jezgre, izotopima, radioaktivnosti, načinima i kinetikom radioaktivnog raspada. Koji su radioaktivni izotopi prirodni a koji umjetno stvoreni i na koji način (nuklearne mašine akceleratori/ubrzivači čestica, reaktori). Kako i kada dolazi do nuklearne reakcije. O principima mjerenja zračenja, kojim instrumentima i u kojim se jedinicama izražavaju rezultati. Kako međusobno djeluju zračenje i njemu izloženi materijal. Što je to radioliza, kako sve nastaju radikali, koja su im svojstva i koje kemijske promjene uzrokuju. Što su antioksidansi i kako djeluju. Gdje se sve primjenjuju radionuklidi i ionizirajuće zračenja (kemija, medicina, industrija). Posebnosti tehnika i metoda rada u radiokemiji i radijacijskoj kemiji. Objasnit će se principi suvremenog pristupa zaštiti i kontroli od štetnog djelovanja ionizirajućeg zračenja.

Ishodi:

 1. Utvrditi osnovne pojmove u radiokemiji i radijacijskoj kemiji.
 2. Prosuđivati i utvrditi razlike između radiokemije i radijacijske kemije.
 3. Prosuđivati i utvrditi razlike između različitih izvora zračenja.
 4. Utvrditi i predvidjeti načine nastanka radikala i njihovih reakcija.
 5. Prosuditi i preporučiti primjenu radionuklida i ionizirajućega zračenja.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. G.R. Choppin, J. Rydberg, J.-O. Liljenzin and C. Ekberg, Radiochemistry and Nuclear Chemistry, Butterwoth-Heinemamm, 2012.
 2. J.W.T. Spinks and R.J. Woods, Introduction to Radiation Chemistry, J. Wiley&Sons, 1990

Dopunska literatura:

 1. W.D. Ehman and D.E. Vance, Radiochemistry and Nuclear Methods of Analysis, J. Wiley&Sons, 1993.
 2. C. von Sonntag, The Chemical Basis of Radiation Biology, Taylor&Francis, 1987.
 3. International Basic Safety Standards for Protection against Ionizing Radiation and for Safety of Radiation Sources, IAEA Safety Series No. 115, 1996.

Šifra predmeta: KD3203/ 99451

ECTS: 5

Nositelj: prof.dr.sc. Dajana Gašo-Sokač

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Uvod: zelena kemija put prema čistim, ekološki prihvatljivim kemijskim procesima i proizvodima. Dvanaest načela zelene kemije. Zelena kemija u osnovnim reakcijama organske sinteze (halogeniranje, oksidacija, alkiliranje, nitriranje i sulfoniranje). Kataliza-temelj zelene kemije. Zeleni alternativni reakcijski mediji  (voda, superkritične i ionske tekućine). Zeleni alternativni reakcijski uvjeti. Biokatalitički procesi- proizvodi koji nastaju  konverzijom biomase i bioprocesima iz obnovljivih sirovina. Biokatalitičke reakcije u altern. medijima (ionske tekućine i sc-CO2), biokatalitička deracemizacija. Fotokatalitičke reakcije. Zeleni postupci i proizvodi u prehrambenoj i farmaceutskoj industriji kao i pri sintezi specijalnih kemikalija. Kemija bez otapala- reakcije aktivirane mikrovalnim zračenjem. Zeleni procesi u kemo-, regio- i enantioselektivnim biokatalitičkim  transformacijama sintetskih i prirodnih materijala.

Ishodi:

 1. Utvrditi ekološki prihvatljive sinteze.
 2. Klasificirati načela ekološki prihvatljive sinteze.
 3. Predložiti alternativne metode organske sinteze.
 4. Argumentirati mehanizme reakcija pod utjecajem mikrovalova.

Literatura:

 1. Green Chemistry, Theory and Practice, Paul T. Anastas, John C. Warner, Oxford University Press, 1998.
 2. Green Organic Chemistry: Strategies, Tools, and Laboratory Experiments,”Kenneth M. Doxsee, James E. Hutchison, Brooks/Cole, ISBN: 0-759-31418-7 (2004).
 3. K. Faber,: Biotransformations in Organic Chemistry, Springer, Berlin, 2000.

Dopunska literatura:

 1. Microwave and High Frequency Heating Principles and Chemical Applications, A. Breccia, A. C. Metaxas (ur.), UCISCRM, Bologna, Italy, 1997.
 2. Collection of lectures, Summer Schools on Green Chemistry, Venice 1998-2000, Green Chemistry Series No.1,  Tundo (ur.) INCA, 2001.
 3. Environmental Education from an Industrial Perspective, J. C.- Tully, ACS Preprints, Division of Environmental Chemistry 34, 1994 No 2, 2003

Šifra predmeta: KD3217/229857

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Aleksandar Sečenji

Izvođači dijela nastave: dr.sc.Marija Paurević, viši asistent, dr.sc. Andrea Dandić, viši asistent

Nastava ukupno: 45V

Sadržaj predmeta:

 1. Pretraživanje literature i baze podataka potrebne za izvođenje pojedine vježbe.
 2. Sinteza i strukturna karakterizacija aspirina i paracetamola (reakcije esterifikacije).
 3. Enzimski katalizirana enantioselektivna redukcija (redukcija etil-acetoacetata s kvascem).
 4. Reakcije kondenzacije – aldolna kondenzacija (sinteza cimetne kiseline).
 5. Uvođenje i uklanjanje zaštitnih skupina na odabranim organskim spojevima.
 6. Izolacija organskih spojeva iz prirodnog uzorka (izolacija piperina iz papra).
 7. Višestupanjske reakcije organske sinteze.
 8. Analiza IR i NMR spektara.
 9. Prikazivanje i vizualizacija organskih molekula u dostupnim računalnim programima

Ishodi:

Samostalno provoditi postupke priprave, izolacije i pročišćavanja organskih spojeva.

 1. Pratiti tijeka reakcije te optimirati reakcijskih uvjeta.
 2. Identifikacirati strukturu pripravljenih organskih produkata na temelju IR i NMR spektroskopije.
 3. Samostalno planirati i provoditi sintezu organskih spojeva u više reakcijskih koraka.
 4. Analizirati i interpretirati eksperimentalno dobivene podatke.
 5. Koristiti računalne programe za crtanje (prikaz) i vizualizaciju molekula.

Literatura:

 1. A. I. Vogel: A Text-book of Practical Organic Chemistry, 5. izdanje, Longman, London, 1989.
 2. L.G. Wade Jr, Organic Chemistry, Pearson Publishing, Boston, 2013.

Dopunska literatura:

 1. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers, Organic Chemistry, Oxford Press, 2001.
 2. 2. J. March, Advanced Organic Chemistry, John Wiley & Sons, New York, 2001

Šifra predmeta: KD3202/99450

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Marija Jozanović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

Kemijske i fizikalne interakcije između sastojaka hrane tijekom prerade i čuvanja.  Voda i led. Ugljikohidrati (struktura i promjene),  lipidi u hrani (struktura, funkcionalna svojstva i promjene). Aminokiseline, peptidi i proteini (struktura, funkcionalna svojstva i promjene). Vitamini. Gubitci vitamina u hrani. Tvari boje biljnih i animalnih tkiva. Tvari arome hrane i promjene tijekom prerade i čuvanja hrane. Anorganske tvari. Utjecaj procesa prerade na sadržaj anorganskih tvari. Dodaci hrani: antioksidansi, sladila, konzervansi, emulgatori, boje, arome. Štetni i ljekoviti sastojci hrane.

Ishodi:

 1. Preispitati i klasificirati osnovne sastojke hrane.
 2. Utvrditi povezanost kemijskih, fizikalnih i biokemijskih reakcija u hrani i interakcija sastojaka i dodataka hrani .
 3. Preispitati i samoprocijeniti prikladnost i utjecaj pojedinih dodataka u hrani.
 4. Kritički prosuđivati štetne sastojke i njihov utjecaj na zdravlje.
 5. Predvidjeti promjene tijekom prerade i čuvanja hrane, odabrati prikladne metode prerade i skladištenja.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu  literaturu.

Literatura:

 1. -D. Belitz, W. Grosch, P.  Schieberle: Food Chemistry, 3 rd revised ed, Springer-Verlag, Berlin, Heildelberg, 2004
 2. John M.De Man, Principles of Food Chemistry, III ed., New York, 1999

Dopunska literatura:

 1. O.R. Fennema, Food Chemistry, 3 rd ed., by Marcel Dekker, Inc, N.Y., 1996.
 2. Norman N. Potter, Joseph H. Hotchkiss,  Food Science (3th ed.), Chapman&Hall, New York, 1995.
 3. W. Baltes,  Lebensmittelchemie  (Dritte Auflage), Springer-Verlag Berlin, Heildelberg, 1992.

Šifra predmeta: KD3216

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Ana Amić

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Kemija slobodnih radikala, vrste i podjela slobodnih radikala. Reaktivne kisikove vrste (ROS), reaktivne dušikove vrste (RNS), neradikalske vrste koje sudjeluju u oksidacijskom oštećenju stanice. Proizvodnja radikala neenzimskim putem (UV, radionuklidi, ioni metala i dr.) i enzimskim putem (redoks ciklusi, NADP(H) oksidaza i dr.). Mehanizmi štetnog djelovanja slobodnih radikala: lipidna peroksidacija te oksidacijsko oštećenje proteina, ugljikohidrata i nukleinskih kiselina. Produkti oksidacija bioloških makromolekula (lipida, proteina, ugljikohidrata i nukleinskih kiselina). Prirodni antioksidansi, antioksidansi male molekulske mase (vitamini C i E, glutation, koenzim Q, prirodni fenoli i dr.). Antioksidacijska zaštita stanice: enzimski i neenzimski antioksidansi, prirodni antioksidansi i mehanizam djelovanja. Antioksidacijski obrambeni sustavi, SOD, katalaza, glutation peroksidaza, glutation redukzata i dr. Slobodni radikali i bolesti (kardiovaskularne, neurodegenerativne, sepsa i dr.), primjena prirodnih antioksidansa u liječenju.

Ishodi:

 1. Utvrditi uvjete nastajanja različitih radikalskih vrsta u organizmu te uvjete nastanka oksidativnog stresa.
 2. Utvrditi molekulske senzore i puteve prijenosa signala uzrokovanih oksidacijskim stresom.
 3. Utvrditi kemijske osnove antioksidacijskog djelovanja prirodnih spojeva.
 4. Utvrditi strukturne motive neophodne za antioksidacijsku aktivnost i temeljem toga prepoznati prirodni spoj kao antioksidans.
 5. Analizirati primjenu prirodnih spojeva u antioksidacijskoj zaštiti.
 6. Kritički primijeniti stečeno znanje u izradi seminarskog rada i pretraživanju znanstvene literature.

Literatura:

 1. Banerjee, A.K. Verma, M.W. Siddiqui, Natural Antioxidants, Apple Academic Press, 2017.
 2. Frei, Natural Antioxidants in Human Health, Academic Press, 1994.
 3. Angeloni, S. Hrelia (Eds.), New Mechanisms of Action of Natural Antioxidants in Health and Disease, Antioxidants, 2020.
 4. A. Rasheed, R.F.A. Azeez, A Review on Natural Antioxidants, IntechOpen, 2018.

Dopunska literatura:

 1. D. Armstrong (Ed.), Free Radical and Antioxidant Protocols, Humana Press, 1998.
 2. K. Hensley, R.A. Floyd (Eds.), Methods in Biological Oxidative Stress, Humana Press, 2003.
 3. T.S. Tracy, R.L. Kingston, Herbal Products, 2ed Ed., Humana Press, 2007.
 4. L.J. Cseke, A. Kirakosyan, P.B. Kaufman, S. Warber, J.A. Duke, H.L. Brielmann, Natural Products form Plants, 2ed Ed., CRC Press, 2006.
 5. B.J. Hudson, Food Antioxidants, Springer, 1990. 

Šifra predmeta: KD3214/229844

ECTS: 5

Nositelj:  izv.prof.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Izvođač dijela nastave: dr.sc.Marija Paurević, viši asistent

Nastava ukupno: 15P+30S

Sadržaj predmeta:

Kratak pregled povijesti lijekova. Klasifikacija lijekova. Odgovarajuće znanje o kemiji ljekovitih agenasa, njihova izolacija, sinteza , pročišćavanje, identifikacija i primjena različitih analitičkih tehnika za njihovu procjenu o obliku doziranja, kao i SAR-u i dizajniranju lijekova. Kemija različitih skupina lijekova, uključujući neuromuskularne blokatore, opće anestetike, sedativne hipnotike, antipsihotike, peptidne hormone, steroidne hormone, vitamine, lokalne anestetike, opioidne analgetike itd. Mete lijekova (proteini – receptori, enzimi, transportni ili prijenosni proteini, strukturni proteini, nukleinske kiseline, biološke membrane). Lijekovi kao analozi prirodnih spojeva – hormona, neurotransmitera, supstrata enzima. Molekularni mehanizmi djelovanja lijekova – receptori i prijenos signala, enzimi kao mete lijekova – primjena inhibitora. Koraci koji vode od ideje novog lijeka do njegovog uvođenja na tržište. Izbor bolesti. Izbor mjesta djelovanja lijeka (molekularna meta). Razvoj bioloških testova. Istraživanje najbolje strukture. Definiranje farmakofora i izosteričke grupe. Metabolizam lijekova. Analiza toksičnosti. Osnove farmakokinetike i farmakodinamike. Klinička ispitivanja. Ekonomski aspekti razvoja lijekova i patenata.

Ishodi:

 1. Komentirati biološka svojstva lijekova, kao što su: apsorpcija, metabolizam, izlučivanje i farmakološko djelovanje.
 2. Povezati strukture molekula s mehanizmom njihovog farmakološkog djelovanja.
 3. Predvidjeti biokemijske mehanizme pri interakciji lijek – receptor.
 4. Klasificirati lijekove u osnovne skupine.
 5. Procijeniti biokemijske efekte pojedinih skupina lijekova.
 6. Predložiti metode ekstrakcije, izolacije, pročišćavanja, identifikacije i standardizacije lijekova sintetskog podrijetla.

Literatura:

 1. L. P. Graham, An introduction to medicinal chemistry, 1st Edition, Oxford University Press, 1995.
 2. T. Gareth, Fundamentals of Medicinal Chemistry, Wiley, Chichester, 2003.
 3. T. Gareth, Medicinal Chemistry an introduction 2nd Edition, Wiley, Chichester, 2007.
 4. M. Mintas,S. Raić-Malić, Medicinska kemija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.

Dopunska literatura:

 1. J. M. Beale, Jr., J. H. Block, Wilson and Gisvold’s Textbook of Organic Medicinal and Pharmaceutical Chemistry, 12th Edition, Lippincott, Williams & Wilkins, 2011.
 2. M. Mintas, Medicinska kemija protutumorskih lijekova, Medicinska naklada, Zagreb, 2013.

Šifra predmeta: KD4205/ 150790

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Brunislav Matasović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

Predavanja – cjeline prema nastavnim tjednima:

 1. Povijest i evolucija od Zemljine atmosfere.
 2. Fizikalna svojstva atmosfere (atmosferski slojevi, tlak i temperaturni profil u atmosferi).

3, 4. Mikrokonstituenti u atmosferi (ozon, ugljik; dušik; sumpor i spojevi, PM).

 1. Kemijska kinetika.
 2. Atmosfersko zračenje.
 3. Fotokemija (fotodisocijacija).

8, 9. Kemija stratosfere (Chapman-ov mehanizam, ciklus dušikovih oksida, (ciklus) hidroksilni radikali, ciklus halogenih spojeva, ozonski sloj, transport plina u stratosferi).

10, 11. Kemija troposfere (hidroksilni radikali, ciklus dušikovih oksida i ozona u troposferi).

 1. Transport plinova u troposferi.

13.Budžet ozona u troposferi (promjene u površinskom sloju atmosfere).

 1. Troposferska kemija organskih spojeva (ne-metanskih i biogenih ugljikovodika).

15.Utjecaj meteoroloških parametara na koncentraciju mikrosastojaka u atmosferi.

Seminar:

 1. Urbana i ruralna zagađivala zraka
 2. Životni vijek mikrokonstituenata u atmosferi
 3. Staklenički plinovi
 4.  Aerosoli
 5. Troposfera – rezervoar molekula (peroksida, PAN)
 6. Troposferska kemija CFC

Ishodi:

 1. Utvrditi fizička svojstva atmosfere
 2. Predvidjeti mikrokonstituente u atmosferi
 3. Usporediti, preispitati i potvrditi transport plinova u atmosferi
 4. Prosuditi i zaključiti o mehanizmima kemijskih reakcija u troposferi i stratosferi
 5. Utvrditi utjecaj meteoroloških parametara na pojedine plinove u troposferi
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. H. Seinfeld, S. N. Pandis: Atmospheric Chemistry and Phisics, John Wiley and Sons, Inc., New Jersey, 2006.
 2. H. Seinfeld: Atmospheric Chemistry and Phisics of Air Pollution, John Wiley and Sons, Inc., New York, 1986.
 3. R.P. Wayne, Chemistry of Atmospheres, Oxford University Press, Oxford 2000.

Dopunska literatura:

 1. B. J. Finlayson-Pitts, J. N. Pitts, Jr., Atmospheric Chemistry, John Wiley, New York, 1986.

Šifra predmeta: KD4209/ 150794

ECTS: 5

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Brunislav Matasović

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta: 

 1. Uvod u primjenu Excela u analitičkoj kemiji. Matematičke mogućnosti i grafičko prikazivanje rezultata. Bazična statistička analiza u Excelu.
 2. Statističke funkcije i regresijska analiza.
 3. Primjena Excela za izračunavanje kinetike – Arrheniusova jedndžba, Reakcije prvog i drugog reda.
 4. Primjena Excela za izračunavanje ravnoteže metal-kompleks.
 5. Primjena Excela za titracijske krivulje – derivacijske krivulje.
 6. Primjena Excela u titraciji poliprotonskih kiselina i baza.
 7. Primjena Excela u kompleksometrijskim titracijama.
 8. Primjena Excela u elektroforezi i ostalim separacijskim tehnikama.
 9. Primjena Solvera, uglavljivanje eksperimentalnih podataka.
 10. Primjena Solvera za modeliranje kromatografskih pikova.
 11. Primjena Solvera za modeliranje fluorescencijskih procesa.
 12. Primjena Solvera, modeliranje ion selektivnih elektroda, dinamički odgovor u analizi s injektiranjem u protok.
 13. Primjena Solvera za modeliranje Nikolskii-Eisenmanove jednadžbe.
 14. Primjena Solvera za modeliranje enzimatske Michaelis-Mentenove kinetike.
 15. Ponavljanje

Ishodi:

 1. Procijeniti i izabrati opciju u Excelu primjerenu području kemije.
 2. Valorizirati i usporediti metodu obrade dobivenih rezultata.
 3. Modelne rezultate uspoređivati s dobivenim eksperimentalnim rezultatima.
 4. Potvrditi ispravnost upotrijebljenih Excelovih/matematičkih metoda.
 5. Preporučiti alternativna rješenja.
 6. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. Crouch, R.S.; Holler,F.J.: Applications of Microsoft Excel in analytical chemistry, Thomson, Brooks/Cole, 2004.
 2. Diamond, D.; Hanratty, V.C.A.:Spreadsheet applications in chemistry using Microsoft Excel, Wiley, 1997.

Dopunska literatura:

 1. De Levie, R: Advanced Excel for scientific data analysis, Oxford University Press, 2004.

Šifra predmeta: KD4209/ 150794

ECTS: 5

Nositelj:  izv.prof.dr. Martina Medvidović-Kosanović

Izvođač dijela nastave: Dominik Goman, asistent

Nastava ukupno: 60V

Sadržaj predmeta: 

Viši praktikum fizikalne kemije  organiziran je tako da student izabere neku od vježbi iz područja fizikalne kemije ponuđenih na početku semestra te da tu vježbu, pod mentorstvom jednog nastavnika ili asistenta, izvede samostalno od početka do kraja. Navedeno uključuje pregled literature, upoznavanje s nekom od eksperimentalnih metoda koja će se koristiti u vježbi (npr. konduktometrija, potenciometrija, UV-Vis spektrofotometrija), pripremu otopina, izvedbu eksperimenta, obradu podataka i pisanje izvještaja.

Ishodi:

 1. Osmisliti i samostalno izvesti  eksperiment.
 2. Usporediti uočene promjene  sa literaturnim podacima.
 3. Prikazati dobivene eksperimentalne rezultate (računski i grafički) te moći procijeniti tijek eksperimenta.
 4. Kritički prosuditi dobivene rezultate na osnovu prethodno proučenih fizikalnih procesa i uz konzultaciju s recentnom znanstvenom literaturom.

Literatura:

 1. M. Medvidović-Kosanović, Praktikum fizikalne kemije, Osijek, 2012.

Dopunska literatura:

 1. P.W. Atkins & J. de Paula, Atkins′ Physical Chemistry, Oxford University Press, Oxford, 2002.
 2. P.W. Atkins & M.J. Clugston, Načela fizikalne kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1989.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
 4. T. Cvitaš & N. Kallay, Fizičke veličine i jedinice Međunarodnog sustava, Školska knjiga, Zagreb, 1980.

Šifra predmeta: KD4204/ 99452

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc.  Aleksandar Sečenji

Nastava ukupno: 30P+15S

Sadržaj predmeta:

 1. Koloidni sustavi: podjela koloida, difuzija i Brownovo gibanje, tehnološki i biološki značaj koloida.
 2. Termodinamika površina: površinska energija, Gibbsova jednadžba stanja, nukleacija, kontaktni kut i površinska napetost.
 3. Sedimentacija i viskoznost suspenzija.
 4. Čestice i njihova karakterizacija: veličina i oblik čestica, metode mjerenja.
 5. Adsorpcija na međupovršinama: adsorpcijske izoterme, adsorpcija polimera.
 6. Električnost površina: nastajanje površinskog potencijala, električni dvosloj, elektrokinetika i zeta potencijal.
 7. Asocijacijski koloidi: micele, tekući kristal i membrane.
 8. Interakcije koloidnih čestica: kinetika koagulacije, utjecaj polimera na koloidnu stabilnost.
 9. Suvremene metode proučavanja koloidnih disperzija.
 10. Koloidna kemija danas i sutra – nano-kemija i nano-tehnologija.

Ishodi:

 1. Argumentirati o različitim vrstama koloidnih sustava.
 2. Komentirati mogućnost korištenja koloidnih sustava u cijelom spektru različitih primjena.
 3. Ustanoviti specifična svojstva različitih koloidnih sustava u različitim primjenama.
 4. Zaključiti o termodinamici površina: površinsku napetost, površinsku energiju, adsorpcija na površinama.
 5. Predložiti prikladne metode za određivanje karakteristika koloida.
 6. Kritički procjeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. R.J. Hunter, Foundations of Colloid Science, 2. izd., Oxford University Press, New York, 2001
 2. T. Cosgrove, Colloid Science: Principles, Methods and Applications, Willey-Blackwell, Chichester, 2010.

Dopunska literatura:

 1. J. Hunter, Introduction to Modern Colloid Science, 2. izd., Oxford University Press, Oxford, 1994.
 2. C. Hiemenz i R. Rajagopalan, Principles of Colloid and Surface Chemistry, 3. izd., Marcel Dekker, New York, 1997
 3. Izabrani radovi iz primarne literature o primjeni koloidne kemije u suvremenim tehnologijama