SAŽETAK

Postojeći trendovi koji vode prema umanjenju uređaja i povećanju gustoće zapisa podataka, predstavljaju velik izazov u nanoelektronici zbog stvaranja sve manjih podesivih uređaja s multifunkcionalnošću integriranom u jedan sustav materijala. Kako su i feromagnetizam i feroelektricitet ključni u mnogim aspektima moderne tehnologije, zahtjevi za materijalima koji pokazuju oba svojstva predstavljaju značajnu fundamentalnu i tehnološku važnost. Ipak, kad se u jednofaznom materijalu pojavljuje dva ili više fero-uređenja i ako su ta svojstva blisko povezana, njihovo međudjelovanje može proizvesti novi učinak koji se manifestira kao električna polarizacija uslijed primjene magnetskoga polja ili, obratno, magnetizacija uslijed primjene električnog polja. Glavni je cilj projekta SOLFERROMAT dizajniranje tri nova tipa funkcionalnih multiferoičnih spojeva: i) metaloorganskih spojeva perovskitne strukture ABX3 (A = amin-kation, B = prijelazni metal, X = organski ligand) ii) hibridne organsko-anorganske perovskitne strukture ABX4 (A = amin-kation, B = prijelazni metal, X = halogeni element) i iii) kompleksnih dvostrukih ili pojedinačnih perovskita tipa A2B(Te/W)O6 ili A3B2(Te/W)O9 (A = laki dvovalentni metal, B = prijelazni metal). Principi moderne koordinacijske kemije koji uključuju sol-gel postupak, mehanokemiju i mehanokemiju potpomognutu otapalom bit će korišteni za dizajniranje novih materijala za pohranu podataka, poglavito za memorijske elemente u više mogućih stanja i spintronske uređaje. Pažljivo organizirani slijed sinteza, karakterizacija i mjerenja magnetskih, električnih i magnetoelektričnih svojstava omogućit će postizanje ovoga cilja. Predložena metodologija za karakterizaciju struktura i svojstava novih materijala jest sinergija tehnika korištenih u trima disciplinama: koordinacijskoj kemiji, fizici kondenzirane tvari i znanosti o materijalima kako to uobičajeno čini zajednica koja se bavi multiferoicima. U ovom ćemo projektu kombinirati široko iskustvo u izučavanju funkcionalnih metalnih oksida, metaloorganskih mreža, anorganske kemije i kristalografije koje postoji u osječkoj istraživačkoj grupi s određivanjem magnetskog osnovnog stanja i magnetoelektričkim istraživanjem u Ljubljani. Glavni je cilj projekta poboljšati istraživanje povezivanjem kristalnog inženjeringa s fizikom i kemijom materijala kako bi se otkrili materijali novih funkcionalnih multiferoičnih svojstava. Na temelju dobivenih rezultata, pretpostavljamo dugoročnu korist ovoga projekta u razvoju empirijskih kriterija za istraživanje i pripremu novih naprednih multiferoika.

Prijavni obrazac