O PROJEKTU

NAZIV PROJEKTA: Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije 

TRAJANJE PROJEKTA: 56 mjeseci (01.03.2017. – 31.10.2021.)

Oznaka projekta: HRZZ-IP-2016-06-3115

Skraćeni naziv (akronim): SOLFERROMAT

Iznos financiranja: 978.000,00 kn (131.805,00 €)

Voditelj projekta: Prof. dr. sc. Igor Đerđ (https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=225002 )

Diseminacija: https://bib.irb.hr/lista-radova?sif_proj=HRZZ-IP-2016-06-3115&period=2007

CILJEVI:

Glavni cilj ovoga ambicioznoga i sveobuhvatnog projekta je razvoj novih složenih multiferoičnih materijala u smislu kemijskoga sastava, topologije i kristalne strukture. Ovim projektom predlažemo nastavak istraživanja koje je zasnovano  na trenutno najsuvremenijim metodama sinteze u području spojeva perovskitnih arhitektura i daljnje istraživanje dizajniranjem novih MOF-ova upotrebom raznih još neistraženih ili barem nedovoljno istraženih strukturnih jedinica. Istraživački je plan dalje podijeljen u nekoliko glavnih koraka pri čemu svaki korak korespondira s obitelji ciljanih multiferoika bilo nekoliko grupa anorganskih kompleksnih oksida temeljenih na Te/W bilo različitim grupama multiferoičnih MOF-kandidata. Teluratni/volframatni kompleksi dizajnirat će se u skladu sa sljedećim općim kemijskim formulama:

 1. iA2B(Te/W)O6(A = Ba, Pb, Sr, Ca; B = Mn, Cu, Co, Ni);
 2. iiA3B2(Te/W)O9(A = Ba, Pb, Sr, Ca, Cd; B = Fe, Co, Ni, Cr, Mn).

Postojeći podaci o strukturnim, magnetskim i dielektričnim svojstvima ovih perovskita su rijetki te su stoga nužna daljnja detaljna istraživanja radi postizanja boljeg razumijevanja odnosa između strukture i svojstava. Perovskitni oksidi bazirani na željezu tipa A3Fe2TeO9 (A = Ba, Sr, Ca, Cd) pokazuju prilično neobična magnetska svojstva. Pokazano je da magnetske karakteristike jako koreliraju sa stupnjem kemijskog reda u B-podrešetki između paramagnetskih i dijamagnetskih kationa. Međutim, trenutno dostupni eksperimentalni podaci nisu dostatni da bi se napravila korelacija između dielektričnih/magnetskih svojstava i strukturalnog izobličenja.

Dio projekta vezan za MOF-ove realizirat će se dizajniranjem sljedećih hibrida definiranih prema strukturnim jedinicama:

 1. Troatomni ligandi poput cijanata, tiocijanata i selenocijanata (OCN, SCN, SeCN) kao i hidrogencijanamida NCNHi dicijanamida N(CN)2. Ovi troatomni mostovi, poput metanoata, pokazuju jako bogatu i različitu koordinaciju te mogućnosti premoštavanja metalnih centara, što ih čini pogodnim za izgradnju različitih zanimljivih struktura; nisu predugi za magnetsko sprezanje i omogućavaju osrednje ili jako fero- ili antiferomagnetsko međudjelovanje.
 2. Kombinacija troatomnih liganada s ligandima poput glicinata (NH3CH2COO) i propanoata (C2H5COO) koja može voditi k feroelektricitetu. Magnetsko sprezanje spinova na većoj udaljenosti, što obično znači da su uključene više od 4 jednostruke veze, može biti jako slabo. Stoga, posve očekivano, većina multiferoičnih MOF-ova koristi metanoatne ili katkad azidne ligande. Druga je mogućnost, koju i predlažemo, priprema MOF-ova kombinacijom kratkih liganada koji omogućuju magnetsku spregu s ligandima za koje se zna da mogu prozvesti polarizaciju. Nekoliko spojeva s glicinom pokazuje dobru feroelektričnost. Izvor njihove feroelektričnosti je ponajviše povezan s nerigidnošću zwitteriona glicina koji se lako transformiraju među brojnim rotacijskim konformerima zbog triju unutrašnjih rotacijskih stupnjeva slobode. Slično kao s derivatima glicina, red-nered promjene terminalnih metilnih grupa propanoata imaju ključnu ulogu u feroelektričnim faznim prijelazima.
 3. Templatni kationi bazirani na različito supstituiranim sekundarnim (R1R2NH) i tercijarnim aminima (R1R2R3N), diaminima, poliaminima i različitim cikličkim aminima. Templatna sinteza od velike je važnosti u modernoj kemiji. Dok koligandi mogu imati nekakav templatni učinak, kationi (ili anioni) mogu djelovati kao predlošci koji usmjeravaju reakciju k nastajanju antionskih (kationskih) metaloorganskih mreža specijalnih struktura i privlačnoga magnetskog ponašanja. Metil- i etil- supstituirani monoamini dosta su istraživani kod multiferoičnih MOF-ova s metanskom kiselinom, a i dalje različito supstituiranim aminima (no ne tako glomaznim kao (CH3CH2)2(CH3CH2CH2)NH+) kao i s cikličkim aminima i dalje pružaju nove mogućnosti istraživanja posebno u sprezi s ostalim troatomnim ligandima i/ili propanoatnim ili glicinatnim ligandima. Također, multiferoično ponašanje hibridnih organsko-anorganskih spojeva tipa [aminH+]2MIIX4ili [aminH+]MIIIX4 obično se istražuju korištenjem jednostavnih monoamina dok su ostale mogućnosti rijetko istraživane.
 4. Prijelazni metalni centri poput V2+ i Cr2+osjetljivi na zrak i 4d/5d prijelazni metali. Manje ili više svi dosad poznati multiferoični MOF-ovi sadrže 3d prijelazne metale dok je istraživanje 4d/5d metala znatno manje razvijeno.
 5. Razrijeđeni magnetski sustavi. Dok je većina razrijeđenih magnetskih sustava koja se dosad istraživala čisto anorganska (npr. oksidi, fluoridi, hidroksidi ili poluvodiči i metalne i intermetalne faze), istraživanje na molekularnim sustavima dosta je ograničeno mada je poznato da takvi sustavi, u kojima su magnetične komponente zamijenjene ili razrijeđene nemagnetičnima, postupno prekidaju sprezanje ili međudjelovanje između magnetskih mjesta vodeći k promjeni i razvoju magnetskih struktura i svojstava. Postoji svega nekoliko radova o razrijeđenim multiferoičnim MOF-ovima i to su: [CH3NH3][MnxZn1-x(HCOO)3], [NH2(CH3)2] [FeIIIMII(HCOO)6] (= Mg, Mn, Fe, Co, Ni, Zn) [NH4][MxZn1-x(HCOO)3] (M=Mn, Fe, Co). Uistinu, nakon razređenja cinka [NH4][MnxZn1-x(HCOO)3] pokazuje sustavno smanjenje temperature pri faznim prijelazima od para- prema feroelektričnim fazama.

Suradnici na projektu:

 1. prof. dr. sc. Zvonko Jagličić – suradnik

Institute of Mathematics, Physics and Mechanics, University of Ljubljana

http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20190306103247-11892.html

 1. izv. prof. dr. sc. Berislav Marković – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=116951

 1. izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač – suradnik

Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=231541

 1. doc. dr. sc. Tomislav Balić – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=297026

 1. doc. dr. sc. Brunislav Matasović – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=268656

 1. dr. sc. Anamarija Stanković – suradnik

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339183

 1. dr. sc. Goran Štefanić – suradnik

Institut Ruđer Bošković

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=227030

 1. dr. sc. Mirjana Bijelić – suradnik

Fizički odsjek, PMF, Sveučilište u Zagrebu

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=353726

 1. Jelena Bijelić – doktorand

Odjel za kemiju, Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=370501

Studenti:

Studenti uključeni u projekt rade znanstvena istraživanja u okviru svojih završnih i diplomskih radova.

 • Studenti diplomskog sveučilišnog studija za izradu diplomskih radova
  1. Filip Bolić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Razvoj sinteze bez otapala uz pomoć planetarnog kugličnog mlina za Ca-Fe sustave složenih metalnih oksida

Status: diplomski rad obranjen 10.07.2020.

 1. Dominik Goman

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Optimizacija hidrotermalne metode za sintezu složenih metalnih oksida na bazi mangana

Status: diplomski rad obranjen 11.09.2020.

 1. Marina Sekulić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Sol-gel sinteza složenih metalnih oksida sa strukturama dvostrukih i trostrukih perovskita

Status: diplomski rad obranjen 11.09.2020.

 1. Sanja Zorić

Mentor: doc. dr. sc. Tomislav Balić

Naslov: “Sinteza i karakterizacija polinuklearnih karboksilatnih kompleksa bakra(II), željeza(III) i kroma(III)

Status: diplomski rad obranjen 24.10.2019.

https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos%3A287

Studenti preddiplomskog studija za izradu završnih radova

 1. Roberto Basara

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelj: Jelena Bijelić

Naslov: “Sinteza organsko-anorganskih hibrida

Status: završni rad obranjen 23.09.2020.

2. Anna-Marija Milardović

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Sinteze u čvrstom stanju

Status: završni rad obranjen 28.09.2020.

 1. Mia Samardžija

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić

Naslov: “Sinteza metalo-organskih mreža

Status: završni rad obranjen 25.09.2020.

 1. Antonia Vicić

Mentor: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Neposredni voditelji: Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković

Naslov: “Hidrotermalna sinteza složenih metalnih oksida

Status: završni rad obranjen 28.09.2020.

Izvorni znanstveni CC radovi

 1. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Matasović, Brunislav; Marković, Berislav; Bijelić, Mirjana; Skoko, Željko; Popović, Jasminka; Štefanić, Goran; Jagličić, Zvonko; Zellmer, Sabrina; Preller, Tobias; Garnweitner, Georg; Đorđević, Tamara; Cop, Pascal; Smarsly, Bernd; Djerdj, Igor.

Structural characterization and magnetic property determination of nanocrystalline Ba3Fe2WO9 and Sr3Fe2WO9 perovskites prepared by a modified aqueous sol–gel route. // Crystengcomm21(2019); 218227 (članak, znanstveni).

DOI: 10.1039/c8ce01483c

URL: https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2019/ce/c8ce01483c

 

 1. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Marković, Berislav; Cop, Pascal; Sun, Yu; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha; Vukmirovic, Jelena; Markovic, Dean; Kukovecz, Ákos; Jaglicic, Zvonko; Smarsly, Bernd M.; Djerdj, Igor

Rational Sol-Gel-Based Synthesis Design and Magnetic, Dielectric and Optical Properties Study of Nanocrystalline Sr3Co2WO9 Triple Perovskite // The Journal of Physical Chemistry C, 124 (2020), 23; 12794-12807 (članak, znanstveni)

DOI: 10.1021/acs.jpcc.0c02973

URL: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.jpcc.0c02973

 

 1. Bijelić, Jelena; Tatar, Dalibor; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha; Kim, Sang Jae; Jagličić, Zvonko; Djerdj, Igor

Nanocrystalline Antiferromagnetic High-κ Dielectric Sr2NiMO6 (M = Te, W) with Double Perovskite Structure Type // Molecules, 25 (2020), 3996, 17 (članak, znanstveni)

doi:10.3390/molecules25173996

URL: https://www.mdpi.com/1420-3049/25/17/3996

 

 1. Bijelić, Jelena; Tatar, Dalibor; Sahu, Manisha; Jagličić, Zvonko; Djerdj, Igor

Size-Reduction Induced Properties Modifications of Antiferromagnetic Dielectric Nanocrystalline Ba2NiMO6 (M = W, Te) Double Perovskites // Oxford Open Materials Science, 1 (2021), 1; itaa003, 9 (članak, znanstveni)

doi: 10.1093/oxfmat/itaa003

URL: https://academic.oup.com/ooms/article/1/1/itaa003/5934103

 

 1. Sahu, Manisha; Hajra, Sugato; Bijelić, Jelena; Oh, Dongik; Djerdj, Igor; Kim, Hoe Joon

Triple Perovskites Based Triboelectric Nanogenerator: A Facile Method of Energy Harvesting and Self-Powered Information Generator // Materials today: Energy, 20 (2021), 100639, 8 (članak, znanstveni)

doi: 10.1016/j.mtener.2021.100639

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2468606921000046#!

 

 1. Balić, Tomislav; Jagličić, Zvonko; Sadrollah, Elaheh; Jochen Litterst, Fred; Počkaj, Marta; Baabe, Dirk; Kovač-Andrić, Elvira; Bijelić, Jelena; Gašo-Sokač, Dajana; Djerdj, Igor

Single Crystal Growth, Structural Characterization and Magnetic Properties Study of an Antiferromagnetic Trinuclear Iron(III) Acetate Complex with Uncoordinated Hexamine // Inorganica Chimica Acta, 520 (2021), 120292, 9 (članak, znanstveni)

doi: 10.1016/j.ica.2021.120292

URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0020169321000487

 

Pregledni radovi

Trenutno nema radova.

 

Stručni radovi

Trenutno nema radova.

 

Ocjenski radovi

 1. Jelena Bijelić: “Modificirana vodena sol-gel metoda za sintezu složenih metalnih oksida na bazi volframa” – diplomski rad, voditelj prof. dr. sc. Igor Đerđ

URL: https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos%3A204

DATUM OBRANE: 17.08.2017.

 

 1. Sanja Zorić: “Sinteza i karakterizacija polinuklearnih karboksilatnih kompleksa bakra(II), željeza(III) i kroma(III)” – diplomski rad, voditelj doc. dr. sc. Tomislav Balić

URL: https://repozitorij.kemija.unios.hr/islandora/object/kemos%3A287

DATUM OBRANE: 24.10.2019.

 

 1. Filip Bolić: “Razvoj sinteze bez otapala uz pomoć planetarnog kugličnog mlina za Ca-Fe sustave složenih metalnih oksida” – diplomski rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelji: doc. dr. sc. Anamarija Stanković, Jelena Bijelić

URL: https://www.bib.irb.hr/1082279

DATUM OBRANE: 10.07.2020.

 

 1. Dominik Goman: “Optimizacija hidrotermalne metode za sintezu složenih metalnih oksida na bazi mangana” – diplomski rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; suvoditelja: doc. Dr. sc. Anamarija Stanković; neposredni voditelji: Jelena Bijelić, Dalibor Tatar

URL: https://www.bib.irb.hr/1082280

DATUM OBRANE: 11.09.2020.

 

 1. Marina Sekulić: “Sol-gel sinteza složenih metalnih oksida sa strukturama dvostrukih i trostrukih perovskita” – diplomski rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; suvoditelja: doc. Dr. sc. Anamarija Stanković; neposredni voditelji: Jelena Bijelić, Dalibor Tatar

URL: https://www.bib.irb.hr/1082281

DATUM OBRANE: 11.09.2020.

 

 1. Roberto Basara: “Sinteza organsko-anorganskih hibrida” – završni rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelj: Jelena Bijelić

URL: https://www.bib.irb.hr/1082286

DATUM OBRANE: 23.09.2020.

 

 1. Mia Samardžija: “Sinteza metalo-organskih mreža” – završni rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelj: Jelena Bijelić

URL: https://www.bib.irb.hr/1082287

DATUM OBRANE: 25.09.2020.

 

 1. Anna-Marija Milardović: “Sinteze u čvrstom stanju” – završni rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelj: Jelena Bijelić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković

URL: https://www.bib.irb.hr/1082289

DATUM OBRANE: 28.09.2020.

 

 1. Antonia Vicić: “Hidrotermalna sinteza složenih metalnih oksida” – završni rad, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ; neposredni voditelj: Jelena Bijelić, doc. dr. sc. Anamarija Stanković

URL: https://www.bib.irb.hr/1082291

DATUM OBRANE: 28.09.2020.

 

 1. Jelena Bijelić: “Električna i magnetska svojstva dvostrukih i trostrukih volframatnih i teluratnih perovskite” – doktorska disertacija, voditelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ

URL: https://repozitorij.pmf.unizg.hr/islandora/object/pmf%3A9669

DATUM OBRANE: 26.05.2021.

 

Kongresno priopćenje (sažeci) u ostalim časopisima

 1. Djerdj, Igor; Marković, Berislav; Bijelić, Jelena; Filipović, Nikolina; Matasović, Brunislav; Kovač-Andrić, Elvira; Popović, Jasminka; Skoko, Željko; Jagličić, Zvonko; Pajić, Damir; Mal, Suraj; Weller, Tobias; Marschall, Roland; Voepel, Pascal; Suchomski, Christian; Smarsly, Bernd. Aqueous sol-gel route toward selected quaternary metal oxides with single and double perovskite-type structure containing tellurium or tungsten. // Abstracts of papers of the American chemical society. 254 (2017); (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  poster
 2. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Sun, Yu; Beck, Giuliana; Marković, Berislav; Srdić, Vladimir; Jagličić, Zvonko; Kukovecz, Akos; Popović, Jasminka; Skoko, Željko; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor.
  Structural Investigation of Triple Perovskite Sr3Fe2WO9 and Determination of Magnetic, Dielectric and Optical Properties// 26th Conference of the Serbian Crystallographic Society (2019); (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
  predavanje 

Sudjelovanja na konferencijama

 1. Bijelić, Jelena; Marković, Berislav; Stanković, Anamarija; Matasović, Brunislav; Kovač-Andrić, Elvira; Đorđević, Tamara; Bijelić, Mirjana; Djerdj, Igor.
  Modified Aqueous Sol-Gel Route towards Complex Metal Oxides Containing Tungsten// 24th Conference of the Serbian Crystallographic Society / Vršac, Serbia,  (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  poster
 2. Djerdj, Igor; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Matasović, Brunislav; Marković, Berislav; Bijelić, Mirjana; Skoko, Željko; Popović, Jasminka; Štefanić, Goran; Jagličić, Zvonko; Zellmer, Sabrina; Preller, Tobias; Garnweitner, Georg. Structural characterization and magnetic properties determination of nanocrystalline Ba3Fe2WO9 and Sr3Fe2WO9 perovskites prepared by the modified aqueous sol-gel route // 7th EuCheMS Chemistry Congress / Liverpool, UK, 2018. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  poster
 3. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Matasović, Brunislav; Marković, Berislav; Bijelić, Mirjana; Štefanić, Goran; Skoko, Željko; Jagličić, Zvonko; Zellmer, Sabrina; Preller, Tobias; Garnweitner, Georg; Đerđ, Igor. Modified aqueous sol-gel route towards quaternary metal oxides containing tungsten // 1st Young Scientist Day – PhD Conference / Osijek, 2018. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
  predavanje
  certifikat
 4. Bolić, Filip; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Cop, Pascal; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. Solvent-free sinteza trostrukog perovskite Ca3Fe2WO9 uz pomoć planetarnog kugličnog mlina // Studentski kongres o inženjerstvu materijala – eSKIM / Zagreb, Hrvatska, 2019. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni).
  poster
  certifikat
 5. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Kovač- Andrić, Elvira; Marković, Berislav; Bijelić, Mirjana; Popović, Jasminka; Skoko, Željko; Štefanić, Goran; Jagličić, Zvonko; Cop, Pascal; Smarsly, Bernd; Garnweitner, Georg; Đerđ, Igor. Investigation of nanocrystalline tungsten‐ and tellurium‐based triple perovskites// 26th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers with international participation and 4th Symposium Vladimir Prelog / Zagreb, 2019.  (poster,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).
  poster 
 6. Goman, Dominik; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Samrsly, Bernd; Đerđ, Igor.
  The Optimization of Hydrothermal Method for the Synthesis of Triple Perovskites with a Sr3Mn2(W/Te)O9 Structure Type // 2nd Young Scientist Days / Osijek, 2019. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
  predavanje
 7. Sekulić, Marina; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Samrsly, Bernd; Đerđ, Igor. An Aqueous Sol-Gel Synthesis of Double and Triple Perovskites with an A2Ni(Te/W)O6 and A3Co2TeO9 Structure Type// 2nd Young Scientist Days / Osijek, 2019. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni).
  predavanje
 8. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Popović, Jasminka; Bijelić, Mirjana; Skoko, Željko; Cop, Pascal; Marković, Berislav; Kukovecz, Akos; Jagličić, Zvonko; Garnweitner, Georg; Smarsly, Bernd; Djerdj, Igor.
  Investigation of nanocrystalline tungsten- and tellurium-based double and triple perovskites prepared by solution chemistry methods// Sca.Lake 3.0 Total Scattering for Nanotechnology / Como, 2019. (predavanje, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni). 
  predavanje
 9. Djerdj, Igor; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Sekulić, Marina; Marković, Berislav; Cop, Pascal; Sun, Yu; Jagličić, Zvonko; Kukovecz, Akos; Garnweitner, Georg; Smarsly, Bernd. Aqueous citrate sol-gel synthesis and characterization of double A2Ni(Te, W)O6 and triple A3(Fe, Co)2(Te, W)O9 perovskites// International Sol-Gel Conference – Next Generation / St. Petersburg, Rusija, (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster 
 10. Marković, Berislav; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Goman, Dominik; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Sun, Yu; Jagličić, Zvonko; Kukovecz, Akos; Smarsly, Bernd; Djerdj, Igor. Hydrothermal synthesis and structural investigation of perovskite-like mixed oxides of manganese with tungsten or tellurium// American-Chemical-Society (ACS) National Meeting and Exposition – Chemistry & Water / San Diego, SAD, 2019.  (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster 
 11. Bolić, Filip; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Cop, Pascal; Smarsly, Bernd; Djerdj, Igor. Razvoj sinteze bez otapala uz pomoć planetarnog kugličnog mlina za Ca-Fe sustave složenih metalnih oksida// Šesti simpozij studenata kemičara – SiSK6 / Zagreb, Hrvatska, 2019. (predavanje, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
  predavanje 
 12. Sekulić, Marina; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Korica, Milenko; Samardžija, Mia; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Sun, Yu; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. Modifikacija vodene sol-gel metode za sintezu trostrukih perovskita tipa Sr3Co2MO9 (M = W, Te, Mo)// Šesti simpozij studenata kemičara – SiSK6 / Zagreb, Hrvatska, 2019. (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 13. Goman, Dominik; Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Basara, Roberto; Cop, Pascal; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. Optimizacija hidrotermalne metode pri sintezi složenih metalnih oksida na bazi molibdena// Šesti simpozij studenata kemičara – SiSK6 / Zagreb, Hrvatska, 2019. (poster, domaća recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster 
 14.  Bijelić, Jelena; Tatar, Dalibor; Milardović, Anna-Marija; Vicić, Antonia; Stanković, Anamarija; Cop, Pascal; Werner, Sebastian; Jagličić, Zvonko; Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. Advantage of solution methods towards synthesis of Sr3Fe2WO9// 18th Ružička days “Today Science-Tomorrow Industry” / Vukovar, Hrvataska, 2020. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
  potvrdnica
 15. Bijelić, Jelena; Stanković, Anamarija; Medvidović-Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Sun, Yu; Kukovecz, Ákos; Jagličić, Zvonko; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha;             Smarsly, Bernd; Đerđ, Igor. The study of nanocrystalline ferrimagnetic semiconductor triple perovskite Sr3Co2WO9 prepared by sol-gel route//  Materials, Methods & Technologies / Burgas, Bugarska, 2020. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
  potvrdnica
 16. Bijelić, Jelena; Kukovecz, Ákos; Jagličić, Zvonko; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha; Djerdj, Igor. The electric and magnetic properties study of nanocrystalline triple perovskite Sr3Co2WO9 prepared by the modified sol-gel route// Ninth International Conference on Radiation in Various Fields of Research / Herceg Novi, Crna Gora, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 17. Đerđ, Igor; Bijelić, Jelena; Medvidović- Kosanović, Martina; Cop, Pascal; Kukovecz, Ákos; Jagličić, Zvonko; Hajra, Sugato; Smarsly, Bernd M. Sol-gel based synthesis and magnetic, dielectric and optical properties study of nanocrystalline Sr3Co2WO9 triple perovskite // Twenty-second Annual Conference YUCOMAT 2021 / Herceg Novi, Crna Gora, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 18. Djerdj, Igor; Bijelić, Jelena; Tatar, Dalibor; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha; Jagličić, Zvonko. Rational Sol-Gel-Based Synthesis Design and Magnetic and Dielectric Properties Study of Selected Nanocrystalline Double and Triple Perovskites// International research and practice conference: Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2021) / Lviv, Ukrajina, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 19. Đerđ, Igor; Bijelić, Jelena; Tatar, Dalibor; Hajra, Sugato; Sahu, Manisha; Jagličić, Zvonko. Rational Sol-Gel-Based Synthesis Design and Magnetic and Dielectric Properties Study of Selected Nanocrystalline Double and Triple Perovskites// Slovenski kemijski dnevi 2021 / Portorož, Slovenija, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 20. Bijelić, Jelena; Sahu, Manisha; Hajra, Sugato; Oh, Dongik; Kim, Hoe Joon; Djerdj, Igor. Triple Perovskite-based Triboelectric Nanogenerator: A Facile Method of Energy Harvesting and Self-powered Information Generator // 27th Croatian Meeting of Chemists and Chemical Engineers – 27HSKIKI / Veli Lošinj, Hrvatska, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster
 21. Djerdj, Igor; Bijelić, Jelena; Sahu, Manisha; Hajra, Sugato; Oh, Dongik; Kim, Hoe Joon. Triple Perovskite-based Triboelectric Nanogenerator: A Facile Method of Energy Harvesting and Self-powered Information Generator // 2nd International Conference on Nanomaterials, Nanofabrication and Nanocharacterization – NANOMACH 2021 / Oludeniz, Turska, 2021. (poster, međunarodna recenzija, sažetak, znanstveni)
  poster

 

STRUČNA USAVRŠAVANJA

AG SMARSLY tijekom 2018. godine

Sudionik: Jelena Bijelić

Institucija: Institute for Physical Chemistry, Justus Liebig University of Giessen

Mjesto: Giessen, Njemačka

Financiranje: BMBF projekt

Period: 9 tjedana

 1. 02.2018. – 04.03.2018. (3 tjedna)
 2. 07.2018. – 17.07.2018. (2 tjedna)
 3. 11.2018. – 03.12.2018. (4 tjedna)

POTVRDNICA 

AG SMARSLY tijekom 2019. Godine

Sudionik: Jelena Bijelić

Institucija: Institute for Physical Chemistry, Justus Liebig University of Giessen

Mjesto: Giessen, Njemačka

Financiranje: ERASMUS+ program mobilnosti

Period: 2 tjedna (08.07.2019. – 22.07.2019.)

POTVRDNICA  

RG GATTI tijekom 2019. Godine

Sudionik: Jelena Bijelić

Institucija: Institute for Physical Chemistry, Justus Liebig University of Giessen

Mjesto: Giessen, Njemačka

Financiranje: MZO-DAAD projekt

Period: 2 tjedna (30.09.2019. – 14.10.2019.)

POTVRDNICA 

RADIONICE

Sudionik: Jelena Bijelić

Naziv: Atomic Layer Deposition: Fundamentals and Applications, COST action HERALD

Mjesto: Rijeka, Hrvatska

Period: 21.09.2017.-22.09.2017.

POTVRDNICA 

Sudionik: Jelena Bijelić

Naziv: 8th Szeged International Workshop on Advances in Nanoscience

Mjesto: Szeged, Mađarska

Period: 07.-10.10.2018.

POTVRDNICA 

LJETNE/ZIMSKE ŠKOLE

Sudionik: Jelena Bijelić

Naziv: AIC International Crystallography School 2018: Powder Diffraction: Theory, Software and Applications

Mjesto: Bari, Italija

Period: 29.08.-02.09.2018.

POTVRDNICA 

Sudionik: Jelena Bijelić

Naziv: To.Sca.Lake 3.0 Total Scattering for Nanotechnology

Mjesto: Como, Italija

Period: 27.-31.05.2019.

POTVRDNICA