nanosens
Istraživački projekt financiran od strane Hrvatske zaklade za znanost

Projekt: 9060 Primjena nanomaterijala u izradi potenciometrijskih tenzidnih senzora za primjenu u industriji i zaštiti okoliša

Akronim: NANOSENS

Trajanje projekta:  36 mjeseci  (01.07.2014. – 30.06.2017.)

Sažetak:

Glavni cilj ovog projekta je razviti potenciometrijski senzor za tenzide baziran na nanomaterijalima. Razvijeni senzor može se koristiti za određivanje koncentracije tenzida u sirovinama, proizvodima, farmaceutskim i kozmetičkim proizvodima, uzorcima iz okoliša itd. Novi senzor trebao bi eliminirati nedostatke standardne metode – dugotrajna ekstrakcija, spektrofotometrijske postupke i klasične ionsko selektivne senzore sa tekućim membranama. Razvijeni senzor može se koristiti za određivanje završne točke potenciometrijskom titracijom ionskog tenzida ili njihovim direktnim potenciometrijskim određivanjem.

Razvijeni senzor može se upotrijebiti kao specifičan detektor kod mikrofluidičkih tehnika, kao što su analiza s injektiranjem u protok, sekvencijska injekcijska analiza, te također u separacijskim tehnikama (HPLC), i time zamjenjuje skuplje, velike, nespecifične detektore kao što su optički ili konduktometrijski detektori.