Objavljen rad u časopisu Journal of Physical Chemistry C

U Journal of Physical Chemistry C objavljen je članak “Rational Sol-Gel-Based Synthesis Design and Magnetic, Dielectric and Optical Properties Study of Nanocrystalline Sr3Co2WO9 Triple Perovskite” skupine autora s Odjela za kemiju Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (doktorandica Jelena Bijelić, dr. sc. Anamarija Stanković, doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović, izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, prof. dr. sc. Igor Đerđ). U radu je predstavljen dio rezultata HRZZ projekta IP-2016-06-3115 pod nazivom “Istraživanje složenih multiferoičnih materijala pripravljenih metodama otopinske kemije” voditelja prof. dr. sc. Igora Đerđa.

Sažetak rada:

Kompleksni perovskiti su privukli veliku pažnju zbog svojih fizikalnih svojstava i novih karakteristika zbog istovremenog postojanja ferro/ferri-magnetskog osnovnog stanja i poluvodičkih svojstava u istom materijalu. U ovom je radu trostruki perovskit Sr3Co2WO9 uspješno sintetiziran po prvi puta u nanokristalitnom obliku s prosječnom veličinom kristalita od 23 nm u velikom iskorištenju (81 %) vodenom citratnom sol-gel metodom. Na sobnoj temperaturi ovaj je spoj kubičan, prostorna grupa Fm-3m i parametrom jedinične ćelije  a= 7.9073(6) Å. Nastanak Sr3Co2WO9 tijekom kalcinacije proučavan je in situ rentgenskom difrakcijom na prahu te su prikupljeni difraktogrami analizirani Rietveldovom metodom. Detektirana krivulja histereze s postojećom remanentnom magnetizacijom i poprilično velikim koercitivnim poljem rezultat su ferimagnetskog uređenja s Curievom temperaturom od 144 K. Izmjereni efektivni magnetski moment od 3  odgovara očekivanoj vrijednosti za rijetko viđeno intermedijarno spinsko stanje Co3+ (S = 1), no može se opisati i kombinacijom visokospinskog (S = 2) i niskospinskog (S = 0) stanja. Otkriveno je da materijal posjeduje poluvodička svojstva s optičkim energijskim procijepima od 3.52 eV (indirektni) i 3.76 eV (direktni) što je potvrđeno i mjerenjima AC vodljivosti koja se u mjerenom temperaturnom rasponu (25 – 500 ℃ na 1 kHz) nalazi u interval od 10-5 do 10-4 Ω−1 cm−1. Kako bi se opisala frekvencijski ovisna dielektrična konstanta, primijenjen je Maxwell-Wagnerov model. Frekvencijski ovisna AC vodljivost prati opći Jonscherov zakon. Budući da posjeduje i magnetska i poluvodička svojstva, ovaj bi materija mogao postati obećavajući kandidat za primjenu u uređajima u kojima bi njegova poluvodička svojstva bila spinski kontrolirana.

 

Link za pristup radu: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jpcc.0c02973

Link objave na HRZZ mrežnoj stranici: https://hrzz.hr/znanstvenici-s-odjela-za-kemiju-sveucilista-j-j-strossmayera-objavili-clanak-u-casopisu-journal-of-physical-chemistry/

Znanstvenica s Odjela za kemiju ispitivala je utjecaj katodne polarizacije na elektrokemijsku reaktivnost titana

Znanstvenica s Odjela za kemiju, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku doc. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović u suradnji s dr. sc. Abdelilah Asserghinom, prof. dr. sc. Liviom Nagy i prof. dr. sc. Gezom Nagy (Department of General and Physical Chemistry, Faculty of Sciences, University of Pécs) te prof. dr. sc. Ricardom M. Soutom (Institute of Materials Science and Nanotechnology, University of La Laguna) objavila je znanstveni članak u časopisu Sensors and Actuators B-Chemical (IF = 6,393) pod naslovom:„ A study of the electrochemical reactivity of titanium under cathodic polarization by means of combined feedback and redox competition modes of scanning electrochemical microscopy“ (https://www.sciencedirect.com/science /article/abs /pii/ S09254005 20306845). Časopis Sensors and Actuators – Chemical objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja u području kemijskih senzora i biosenzora, kemijskih aktuatora i analitičkih mikrosustava

U znanstvenom članku je ispitivan utjecaj katodne polarizacije na elektrokemijsko ponašanje tankog sloja titanijevog dioksida nastalog na površini čistog komercijalnog titana, koji se koristi kao biomaterijal, tijekom anodnog predtretmana titana. Za praćenje navedenih procesa korištena je elektrokemijska skenirajuća mikroskopija (SECM). Kvantitativne informacije o konstanti prijenosa elektrona (keff) na površini titana dobiveni su u SECM „feedback modu“ uz uporabu ferocen metanola (FcMeOH) kao elektrokemijskog medijatora. Uočeno je povećanje vrijednosti keff sa negativiranjem polarizacijskog potencijala.

Prikaz 2D slika uzorka titana prekrivenog slojem titanovog dioksida snimljenih pomoću SECM u otopini NaCl (c = 0,1 mol dm-3) i FcMeOH (c = 5 mmol dm-3) pri polarizacijskim potencijalima: A) potencijal otvorenog kruga (OCP), B) -0,40 V; C) -0,60 V te D) -0,80 V.

Navedeni rezultat je u skladu sa rezultatima elektrokemijske impedancijske spektroskopije (EIS), koji su pokazali da se otpor titanovog dioksida smanjuje sa povećanjem katodne polarizacije. Daljnja SECM mjerenja u redoks kompeticijskom modu su pokazala da na površini titanovog dioksida dolazi do interkalacije vodika u film titanovog dioksida, što dovodi do značajne promjene u električnoj vodljivosti i intenziviranja reakcija prijenosa elektrona na međupovršini titanov dioksid/elektrolit. Iz dobivenih rezultat se može zaključiti da se proces korozije titana može brže odvijati u fiziološkim uvjetima, te time utjecati na smanjenje broja stanica u okolnom tkivu.