NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023., 2. NATJEČAJNI ROK

NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023., 2. NATJEČAJNI ROK

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 15. rujna 2022. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 24. listopada 2022. – 30. srpnja 2024.

 

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis partnerskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries.

Broj mobilnosti prema partnerskim zemljama i broj kratkoročnih mobilnosti ograničeni su te ovise o dodijeljenim financijskim sredstvima Sveučilištu. Detaljnije informacije o uvjetima prijave nalaze se u Uputama za studente.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi.

 

 

DODATNE INFORMACIJE:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5, a najduže 30 dana.

ZELENO PUTOVANJE: za prijavu na zeleno putovanje potrebno je označiti odgovarajuću kućicu u prijavnom obrascu, na taj način si student rezervira financijski iznos u slučaju da se odluči putovati sredstvima zelenog putovanja (detaljno objašnjeno u Uputama za studente). IZJAVU O ČASTI nije potrebno dostavljati u sklopu natječaja, već prije samog odlaska na mobilnost, prije sastavljanja ugovora za financiranje.

 

 

POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA ZA MOBILNOST STUDENATA: obrazac je potrebno potpisati na dva mjesta (izjava o dvostrukom financiranju i motivacijsko pismo), od četiri ponuđene vrste mobilnosti student može izabrati jednu i sukladno tome popunjava prijavni obrazac. Sve ostale tablice koje ne popunjava obavezno ostavlja prazne (tablice koje se ne popunjavaju ne smiju se brisati). Potrebno je popuniti sve kategorije unutar odabrane mobilnosti, a ako u slučaju stručne prakse nemate dogovorenu mobilnost, napišite gdje biste htjeli ići. Pod kategorijom „godina studija“ popunjavate koja ste godina studija u 2022./2023. akademskoj godini.

 

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:

 1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC 
 2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE
 3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA (NE STARIJU OD 7 DANA!)
 4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA (PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI!)

 Dodatne dokumente (samo ako se student prijavljuje za status studenta s manje mogućnosti):

 1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA (PRILAŽE SE SAMO U SLUČAJU PRIJAVE ZA KATEGORIJU SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA)
 2. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE STATUSA STUDENTA S MANJE MOGUĆNOSTI (POGLEDATI DETALJNE OPISE U UPUTAMA ZA STUDENTE!)

 

 

  ROK ZA PRIJAVU: 7. LISTOPADA 2022.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra 2022./2023. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 24. listopada 2022. – 30. srpnja 2024.

 

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (ne mora biti potpisan) potrebno je poslati na e-mail adresu: jplesa@unios.hr (slati u DOC formatu, ne u PDF-u), a potpisani primjerak prijavnog obrasca (koji mora biti ručno potpisan na dva mjesta) i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 7.10.2022.

Trg Svetog Trojstva 3

31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

_______________________________________

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI:

*Napomena: Learning Agreement for Studies popunjava se isključivo preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok se Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjava u word dokumentu i šalje na potpis koordinatorima preko e-maila.

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Konzultacije za studente održavaju se od ponedjeljka do srijede od 10 do 13 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek (kontakt telefon: 031 224 171). Preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (jplesa@unios.hr).

 

Obavijest o obradi osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja te detaljnije informacije o obradi osobnih podataka, pristupu podacima i zaštićenosti podataka nalaze se u dokumentu Upute za studente te na poveznici: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement.

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb. Erasmus+ program sufinancira Europska unija.

Erasmus+ KA1 – Natjecaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2022./2023.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 20. listopada 2021. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA
U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1
ZA REALIZACIJU INDIVIDUALNE MOBILNOSTI NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA U ERASMUS+ PROGRAMSKIM ZEMLJAMA
u akademskoj godini 2022./2023.

*******************************************

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2022./2023. (dalje u tekstu: natječaj). Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i / ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu. Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći ugovor o djelu ili drugi oblik ugovora o poslovnoj suradnji. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa.
Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu asistenta i višeg asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti u okviru predmetnog natječaja je od 1. rujna 2022. do 31. listopada 2024.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje.

U okviru predmetnog natječaja, Erasmus+ mobilnost moguće je realizirati u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno ili najmanje 8 sati nastave tijekom boravka kraćeg od tjedan dana. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 1. PRIJAVNI OBRAZAC
 2. ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE ILI OBRAZAC ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SAMO POPUNITI OBRAZAC, NIJE POTREBNO SLATI POŠTOM ILI MAILOM)
 3. OBRAZAC NASTAVNOG PLANA (ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE) ILI OBRAZAC PLANA RADA (ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA)
 4. PRIHVATNO PISMO INOZEMNE USTANOVE (ACCEPTANCE LETTER) – U PRIJAVI JE DOVOLJNO DOSTAVITI SKEN PRIHVATNOG PISMA. DO DANA ODLASKA NA MOBILNOST POTREBNO JE DOSTAVITI ORIGINAL DOKUMENTA.
 5. ŽIVOTOPIS (EUROPASS FORMAT)
 6. KOPIJU DOMOVNICE ILI DOKAZA O DRŽAVLJANSTVU
 7. POTVRDU POSLODAVCA O STATUSU ZAPOSLENIKA ILI VANJSKOG SURADNIKA
 8. POTVRDU POSLODAVCA O ISPUNJAVANJU KRITERIJA POD REDNIM BROJEM 5., 6., 8. ZA ODRŽAVANJE NASTAVE I POTVRDU POSLODAVCA POD REDNIM BROJEM 5. I 7. ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (PRILOŽITI SAMO POTVRDE ZA KOJE PRISTUPNIK ISPUNJAVA KRITERIJ)
 9. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE (SAMO ZA OSOBLJE S INVALIDITETOM)

 

ROK ZA PRIJAVU:

20. svibnja 2022.

Prijave s ostalim dokumentima (skenirano) poslati elektroničkim putem (erasmus@unios.hr) i preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ natječaj
Trg Sv. Trojstva 3
31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt: erasmus@unios.hr, 031 224 126

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja

Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Sveučilište u Osijeku zadržava pravo izmjene i dopune natječaja sukladno uputama zaprimljenima od strane Agencije za mobilnost i programe EU Zagreb.

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

 

 


NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA ZIMSKI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 4. ožujka 2022. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

 

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.

Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 1. rujna 2022. – 31. srpnja 2024.

 

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis parterskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/part-a/eligible-countries

Broj mobilnosti prema partnerskim zemljama i broj kratkoročnih mobilnosti ograničeni su te ovisi o dodijeljenim financijskim sredstvima Sveučilištu. Detaljnije informacije o uvjetima prijave nalaze se u Uputama za studente.

 

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

 

DODATNE INFORMACIJE:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente.

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

Dužina razdoblja mobilnosti za kratkoročnu mobilnost (studij ili praksa) je najmanje 5, a najduže 30 dana.

 

ZELENO PUTOVANJE: za prijavu na zeleno putovanje potrebno je označiti odgovarajuću kućicu u prijavnom obrascu, na taj način si student rezervira financijski iznos u slučaju da se odluči putovati sredstvima zelenog putovanja (detaljno objašnjeno u Uputama za studente). IZJAVU O ČASTI nije potrebno dostavljati u sklopu natječaja, već prije samog odlaska na mobilnost, prije sastavljanja ugovora za financiranje.

 POPUNJAVANJE PRIJAVNOG OBRASCA ZA MOBILNOST STUDENATA: obrazac je potrebno potpisati na dva mjesta (izjava o dvostrukom financiranju i motivacijsko pismo), od četiri ponuđene vrste mobilnosti student može izabrati jednu i sukladno tome popunjava prijavni obrazac. Sve ostale tablice koje ne popunjava obavezno ostavlja prazne (tablice koje se ne popunjavaju ne smiju se brisati). Potrebno je popuniti sve kategorije unutar odabrane mobilnosti, a ako u slučaju stručne prakse nemate dogovorenu mobilnost, napišite gdje biste htjeli ići. Pod kategorijom „godina studija“ popunjavate koja ste godina studija u tekućoj, 2021./2022. akademskoj godini.

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:

 1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC 
 2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE
 3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA (NE STARIJU OD 2 TJEDNA!)
 4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA (PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI!)

 Dodatne dokumente:

 1. IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
 2. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE STATUSA STUDENTA S MANJE MOGUĆNOSTI (POGLEDATI DETALJNE OPISE U UPUTAMA ZA STUDENTE!)

 

  ROK ZA PRIJAVU:

31. OŽUJKA 2022.

za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom zimskog semestra 2022./2023. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju:

1. rujna 2022. – 31. srpnja 2024.

 

UPUTE ZA PRIJAVU:

Prijavni obrazac u elektroničkom obliku (ne mora biti potpisan) potrebno je poslati na e-mail adresu: jplesa@unios.hr (slati u DOC formatu, ne u PDF-u), a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat

Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 31.03.2022.

Trg Svetog Trojstva 3

31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.

Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI:

*Napomena: Learning Agreement for Studies popunjava se preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok se Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjava u word dokumentu i šalje na potpis koordinatorima preko e-maila.

Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute

Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Konzultacije za studente održavaju se od ponedjeljka do srijede od 10 do 13 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek (kontakt telefon: 031 224 171). Preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (jplesa@unios.hr).

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.


Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2021./2022.

 

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU

objavljuje

NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA
U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1
ZA REALIZACIJU INDIVIDUALNE MOBILNOSTI NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA U ERASMUS+ PROGRAMSKIM ZEMLJAMA
u akademskoj godini 2021./2022.

*******************************************

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama u akademskoj godini 2021./2022. (dalje u tekstu: natječaj). Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave u bilo kojem znanstvenom i umjetničkom području i / ili stručno usavršavanje s naglaskom na razvitak pedagoških vještina i vještina razvoja kurikuluma u visokom obrazovanju. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nenastavno osoblje je stručno usavršavanje za obavljanje poslova definiranih ugovorom o radu ili ugovorom o djelu. Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja.

Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći ugovor o djelu ili drugi oblik ugovora o poslovnoj suradnji. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ programa.
Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu asistenta i višeg asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja. Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti u okviru predmetnog natječaja je od 15. prosinca 2021. do 31. listopada 2023.

Obavijest o obradi osobnih podataka

Svi osobni podaci kandidata dani u prijavi kao i u postupku koji slijedi prijavu, obrađuju se za potrebe provedbe predmetnog natječaja, uključujući vrednovanje podnesenih prijava. Rezultati natječaja se javno objavljuju radi podizanja transparentnosti samog postupka. Osnova za obradu osobnih podataka je prijava kandidata – obrada osobnih podataka je nužna za poduzimanje radnji koje prethode sklapanju ugovora kao i za eventualno naknadno sklapanje ugovora. Europska komisija je voditelj obrade osobnih podataka u dijelu u kojem se obrada provodi za potrebe Erasmus + programa. Više informacija o samoj obradi možete saznati ovdje.

U okviru predmetnog natječaja, Erasmus+ mobilnost moguće je realizirati u programskim zemljama. Programske zemlje su države članice EU (Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska), te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Turska i Srbija.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu održavanja nastave i stručnog usavršavanja na inozemnoj visokoškolskoj ustanovi su Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi sklopljeni između Sveučilišta u Osijeku i prihvatne visokoškolske ustanove. Nastavnik je obvezan održati najmanje 8 sati nastave tjedno ili najmanje 8 sati nastave tijekom boravka kraćeg od tjedan dana. Za realizaciju aktivnosti stručnog usavršavanja na ustanovi koja nema status visokog učilišta nije potrebno sklopiti Erasmus+ međuinstitucijski sporazum.

Dužina razdoblja mobilnosti za održavanje nastave je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručno usavršavanje je najkraće 2 dana, a najduže 2 mjeseca.
Dani provedeni na putu ne uračunavaju se u razdoblje mobilnosti.

Prijava na natječaj treba sadržavati:

 1. PRIJAVNI OBRAZAC
 2. (NOVO!) ONLINE PRIJAVNI OBRAZAC ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE ILI OBRAZAC ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA (SAMO POPUNITI OBRAZAC, NIJE POTREBNO SLATI POŠTOM ILI MAILOM)
 3. OBRAZAC NASTAVNOG PLANA (ZA AKTIVNOST ODRŽAVANJA NASTAVE) ILI OBRAZAC PLANA RADA (ZA AKTIVNOST STRUČNOG USAVRŠAVANJA)
 4. PRIHVATNO PISMO INOZEMNE USTANOVE (ACCEPTANCE LETTER) – U PRIJAVI JE DOVOLJNO DOSTAVITI SKEN PRIHVATNOG PISMA. DO DANA ODLASKA NA MOBILNOST POTREBNO JE DOSTAVITI ORIGINAL DOKUMENTA.
 5. ŽIVOTOPIS (EUROPASS FORMAT)
 6. KOPIJU DOMOVNICE ILI DOKAZA O DRŽAVLJANSTVU
 7. POTVRDU POSLODAVCA O STATUSU ZAPOSLENIKA ILI VANJSKOG SURADNIKA
 8. POTVRDU POSLODAVCA O ISPUNJAVANJU KRITERIJA POD REDNIM BROJEM 5., 6., 8. ZA ODRŽAVANJE NASTAVE I POTVRDU POSLODAVCA POD REDNIM BROJEM 5. I 7. ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE (PRILOŽITI SAMO POTVRDE ZA KOJE PRISTUPNIK ISPUNJAVA KRITERIJ)
 9. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE (SAMO ZA OSOBLJE S INVALIDITETOM)

 

ROK ZA PRIJAVU:

19. studenog 2021.

Prijave s ostalim dokumentima (skenirano) poslati elektroničkim putem (erasmus@unios.hr) i preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ natječaj
Trg Sv. Trojstva 3
31000 Osijek

Neispravno popunjeni prijavni obrasci, prijave s nepotpunom dokumentacijom ili prijave poslane nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Kontakt: erasmus@unios.hr, 031 224 126

UPUTE ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Dodatne informacije:

Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Kalkulator za izračun udaljenosti putovanja

Tablica za izračun životnih troškova (dnevnica) i paušalnog putnog troška

Pravilnik o Erasmus+ programu međunarodne mobilnosti

Sveučilište u Osijeku zadržava pravo izmjene i dopune natječaja sukladno uputama zaprimljenima od strane Agencije za mobilnost i programe EU Zagreb.

Erasmus+ program mobilnosti provodi se u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU Zagreb

 


NATJEČAJ ZA ERASMUS+ KA1 MOBILNOST STUDENATA ZA LJETNI SEMESTAR U AKADEMSKOJ GODINI 2021./2022.

Sveučilištu u Osijeku je u prosincu 2020. godine odobren novi Erasmus Charter for Higher Education, čime je omogućeno sudjelovanje Sveučilišta u programu Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 30. rujna 2021. objavljuje natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima koji odlaze na inozemne visokoškolske ustanove ili organizacije. Svrha boravka u inozemstvu je studijski boravak ili stručna praksa ili kombinirani studijski boravak i stručna praksa ili kratkoročna (kombinirana) mobilnost.

Na natječaj se mogu prijaviti svi redoviti i izvanredni studenti Sveučilišta u Osijeku.
Važeće razdoblje za realizaciju mobilnosti je 1. prosinca 2021. – 31. listopada 2023.

Mobilnost u svrhu studijskog boravka i/ili stručne prakse moguće je realizirati na visokoškolskim ustanovama ili organizacijama u Erasmus+ programskim zemljama (države EU: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Latvija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska; te Island, Lihtenštajn, Norveška, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska) te Erasmus+ partnerskim zemljama samo u onim institucijama s kojima postoji mogućnost potpisivanja međuinstitucijskih sporazuma (institucija koje su zainteresirane za potpisivanje sporazuma sa Sveučilištem u Osijeku) (popis parterskih zemalja po Regijama nalazi se na ovoj poveznici: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_hr. Broj ovakvih mobilnosti ograničen je, a detaljnije informacije nalaze se u Uputama za studente.

Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu studijskog boravka su sklopljeni Erasmus+ međuinstitucijski sporazumi. Preduvjet za realizaciju mobilnosti u svrhu stručne prakse su sklopljeni ugovori o stručnoj praksi (Learning Agreement for Traineeships) s organizacijama u kojima će studenti obavljati stručnu praksu.

 

Dodatne informacije:
Popis inozemnih partnerskih sveučilišta i Erasmus+ ugovora

Dužina razdoblja mobilnosti za studijski boravak je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.
Dužina razdoblja mobilnosti za kombinirani studijski boravak i stručnu praksu je najmanje 2 mjeseca, a najduže 12 mjeseci.

 

Iznosi financijske potpore za studente ovise o zemlji, vrsti i trajanju aktivnosti za koju se studenti prijavljuju u okviru ovog Natječaja i navedeni su u Uputama za studente. Od 2021./2022. akademske godine u Erasmus+ program uvode se novosti vezane uz priznavanje naknada za putovanje (sve detaljne informacije nalaze se u Uputama za studente (7.str.). Obrazac Izjave o časti za odobravanje zelenog putovanja nalazi se na poveznici (Izjavu o časti nije potrebno slati prilikom prijave na natječaj). Upute za studente i prijavni obrasci sastavni su dio ovog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku http://www.unios.hr/natjecaj-za-eras…godini-2021-2022/.

 

Prijava za mobilnost studenata treba sadržavati obvezne dokumente:
1. POPUNJEN PRIJAVNI OBRAZAC (OBAVEZNO POTPISATI NA SVIM POTREBNIM MJESTIMA (2); POPUNJAVATI TABLICE ZA MOBILNOST KOJU ODABIRETE I NE BRISATI TABLICE KOJE NE POPUNJAVATE!)
2. KOPIJU DOMOVNICE (ZA HRVATSKE DRŽAVLJANE) ILI DRUGI DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU ZA STRANE STUDENTE
3. POTVRDU O STATUSU STUDENTA
4. PRIJEPIS OCJENA SVIH POLOŽENIH ISPITA SA SVIH RAZINA STUDIJA

Dodatne dokumente:
1. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA S INVALIDITETOM ILI POSEBNIM POTREBAMA
2. PRIJAVNI OBRAZAC ZA DODATNO FINANCIRANJE STUDENATA NIŽEG SOCIOEKONOMSKOG STATUSA I IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA
3. OBRAZAC I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA DOKAZIVANJE STATUSA STUDENTA S MANJE MOGUĆNOSTI (POGLEDATI DETALJNIJE U UPUTAMA ZA STUDENTE!)

 

 

ROK ZA PRIJAVU:
22. listopada 2021.
za mobilnost u svrhu studijskog boravka koja će se realizirati tijekom ljetnog semestra 2021./2022. ili za mobilnost u svrhu obavljanja stručne prakse koja će se realizirati u razdoblju: 1. prosinca 2021. – 31. listopada 2023.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVU:
Prijavni obrazac u elektroničkom obliku potrebno je poslati na e-mail adresu: jplesa@unios.hr, a potpisani primjerak prijavnog obrasca i ostale dokumente za prijavu na natječaj poslati isključivo preporučenom poštom na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku – Rektorat
Za ERASMUS+ KA1 Natječaj, rok: 22.10.2021.
Trg Svetog Trojstva 3
31000 Osijek

Napomena: Neispravno popunjeni prijavni obrasci, nepotpisane prijave, prijave s nepotpunom dokumentacijom i prijave poslane poslije zadanog roka neće se razmatrati.
Prijave moraju biti poslane isključivo preporučenom poštom do krajnjeg roka za prijavu. Datum poštanskog pečata koji se nalazi na omotnici prijave ne smije biti kasniji od krajnjeg datuma određenog za prijavu. Prijave koje Sveučilište zaprimi samo elektroničkim putem ili prijave poslane poštom nakon krajnjeg roka za prijavu smatrat će se nevažećima.

 

 

OBRASCI ZA PROVEDBU MOBILNOSTI:
*Napomena: Learning Agreement for Studies od ove akademske godine popunjava se preko online platforme na koju se potrebno registrirati/prijaviti putem linka: https://learning-agreement.eu/ , dok će se Learning Agreement for Traineeships i dalje popunjavati u word dokumentu i na potpis koordinatorima slati preko e-maila.
Learning Agreement for Studies (Sporazum o učenju u svrhu studija) + upute
Learning Agreement for Traineeships (Sporazum o učenju u svrhu stručne prakse) + upute

 

Konzultacije za studente održavaju se od ponedjeljka do srijede od 10 do 13 sati u Rektoratu Sveučilišta (Ured za međunarodnu suradnju, 2. kat), Tvrđa, Trg Sv. Trojstva 3, Osijek (kontakt telefon: 031 224 171). S obzirom na epidemiološku situaciju, preporučuju se konzultacije telefonski ili preko e-maila (jplesa@unios.hr).

 

Erasmus+ KA1 program individualne mobilnosti studenata provodi se u okviru Erasmus+ Programa Europske komisije, u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU, Zagreb.