NASTAVNI VIDEO MATERIJALI

Nastavne video materijale pod naslovom “Praktikum fizikalne kemije” izradili su mag. chem. Dominik Goman i izv. prof. dr. sc. Martina Medvidović-Kosanović s Odjela za kemiju u suradnji s Matejom Šagom, stručnim suradnikom s Odjela za biologiju.

Video materijali su dostupni na sljedećim linkovima:

1. Potenciometrijska titracija (https://youtu.be/xprBfj-t9qI)
2. Potenciometrija 1 (https://youtu.be/USxJPTPTsvg)
3. Napetost površine (https://youtu.be/Y3GPGN6ruT0)
4. Konduktometrijska titracija (https://youtu.be/LrGCLNNvxOk)
5. Konstanta ravnoteže (https://youtu.be/kXVt4aWYNYo)
6. Konduktometrija 2 (https://youtu.be/sBI3B00s6RI)
7. Kemijska kinetika (https://youtu.be/_gAaGTDuGl4)
8. Kalorimetrija (https://youtu.be/pAXlNWpUCgA)
9. Adsorpcija 1 (https://youtu.be/6u0qqbXCV5c)
10. Adsorpcija 2 (https://youtu.be/HkbHp4FFX5g)
11. Spektrofotometrija (https://youtu.be/aGy0macZwzE)
13. Prijenosni broj iona (https://youtu.be/Jo_JlHC_oEw)