Milenko Korica

trajanje mobilnosti: 14.02.2022. – 04.03.2022.

institucija: University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Department of Chemistry and Biochemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje (ne)nastavnog osoblja

kratak opis aktivnosti: Glavni cilj usavršavanja je prijenos znanja, vještina i iskustava profesora i znanstvenika sa Fakulteta za kemiju i kemijsku tehnologiju, koji su priznati stručnjaci u područjima istraživanja naprednih funkcionalnih materijala iz područja organske, te anorganske i strukturne kemije. U sklopu ove mobilnosti glavne aktivnosti su bile fokusirane na usvajanje novih pristupa u provedbi sinteza i karakterizacija organskih makrocikličkih spojeva primjenom različitih tehnika i metoda. Karakterizacija i identifikacija je provođenja uporabom suvremenih analitičko – fizikalnih metoda i tehnika koje su trenutno nedostupne u Osijeku. Sama edukacija i usavršavanje je bilo fokusirano na praktičnom i teorijskom radu sa metodama karatkerizacije sintetiziranih materijala kao što su FTIR spektroskopija (ATR), Masena spektroskopija i Nuklearna magnetna rezonancija (NMR). Također cilj usavršavanja je bio i stjecanje znanja u primjeni učinkovitijih metoda i tehnika za pročišćavanje sintetiziranih uzoraka. Ovo usavršavanje svakako je od velike koristi pristupniku radi lakše implementacije stečenih znanja i vještina u karijerni znanstveni razvoj na matičnoj instituciji u Osijeku, na Odjelu za kemiju.


Igor Đerđ

trajanje mobilnosti: 16.01.2022. – 29. 01.2022.

institucija: University of Szeged, Faculty of Sciences and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: održavanje nastave

kratak opis aktivnosti: Cilj predloženog skupa predavanja je bio upoznati studente doktorskog studija kemije s modernim metodama kemijske i fizikalne sinteze funkcionalnih materijala te na brojnim vlastitim primjerima predavaca prikazati sinergiju različitih komplementarnih metoda strukturne i spektroskopske karakterizacije pripremljenih materijala u rasvjetljavanju odnosa struktura-svojstva. Predavanja su se fokusirala na nekoliko bitnih aktualnih tema istraživanja što uključuje fotokatalizu, heterogenu katalizu, magnetske materijale, materijale za pohranu i konverziju energije.


Sanja Petrušić

trajanje mobilnosti: 2.XI.2021. – 6.XI.2021.

institucija: University of Szeged, The Faculty of Science and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Nastavak aktivnosti iz prethodnog posjeta: posjet karijernom centru, uvid u načine podrške stranim studentima, razmjena iskustava o načinu podrške stranim studentima i mogućnostima studiranja na Sveučilištu u Szegedu kao i stipendiranju stranih studenata, razmjena iskustava oko suradnje s gospodarstvom.


Berislav Marković

trajanje mobilnosti: 2.XI.2021. – 6.XI.2021.

institucija: University of Szeged, Faculty of Sciences and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Nastavak aktivnosti iz predhodnog posjeta.

Izučavanje i karakterizacija novih, naprednih, ekološki prihvatljivih građevinskih materijala posebnih svojstava. Suradnja s profesorom A. Kukoveczom razvija se već nekoliko godina kroz kraće posjete u okviru bilateralne suradnje Odjela za kemiju i Sveučilišta u Segedinu. Kao rezultat dosadašnje suradnje, objavljeno je nekoliko znanstvenih radova u vrhunskim časopisima. Tijekom boravka u Segedinu korištena je vrhunska znanstvenoistraživačka oprema Odjela za primijenjenu i okolišnu kemiju (Nano-CT, SEM-EDS…), koja vrlo dobro nadopunjava opremu dostupnu na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku, a rezultati će nesumnjivo značajno doprinijeti ostvarivanju ciljeva ESF projekta Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja – Z2GRADE (KK.01.1.1.04.0105). Znanstveni radovi za koje očekujemo da će biti rezultat provedenih ispitivanja bit će objavljeni u znanstvenim časopisima s visokim faktorima utjecaja (impact factor), ali će imati i svoju primjenu u gospodarstvu u vidu dizajniranja novih građevinskih materijala posebnih karakteristika


Sanja Petrušić

trajanje mobilnosti: 9.IX.2021.-19.IX.2021.

institucija: University of Szeged, The Faculty of Science and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Upoznavanje sustava osiguranja kvalitete, usavršavanje jezičnih kompetencija, šire razumijevanje praksi, sustava i politika unapređenja sustava  kvalitete visokog obrazovanja, uvid u primjer dobre prakse upravljanja projektima.


Mirela Samardžić

trajanje mobilnosti: 9.IX.2021.-19.IX.2021.

institucija: University of Szeged, The Faculty of Science and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Upoznavanje s raspoloživom instrumentacijom za provedbu kvalitativne i kvantitativne analitičke analize. Analiza realnih uzoraka tekućinskom kromatografijom spregnutom s masenim spektrometrom.


Berislav Marković

trajanje mobilnosti: 9.IX.2021. – 19.IX.2021.

institucija: University of Szeged, Faculty of Sciences and Informatics, Department of Applied and Environmental Chemistry

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: izučavanje i karakterizacija novih, naprednih, ekološki prihvatljivih građevinskih materijala posebnih svojstava. Suradnja s profesorom A. Kukoveczom razvija se već nekoliko godina kroz kraće posjete u okviru bilateralne suradnje Odjela za kemiju i Sveučilišta u Segedinu. Kao rezultat dosadašnje suradnje, objavljeno je nekoliko znanstvenih radova u vrhunskim časopisima. Tijekom boravka u Segedinu korištena je vrhunska znanstvenoistraživačka oprema Odjela za primijenjenu i okolišnu kemiju (Nano-CT, SEM-EDS…), koja vrlo dobro nadopunjava opremu dostupnu na Odjelu za kemiju Sveučilišta u Osijeku, a rezultati će nesumnjivo značajno doprinijeti ostvarivanju ciljeva ESF projekta Razvoj i primjena naprednih građevinskih materijala za izgradnju zdravih zgrada: zaštita od neionizirajućeg zračenja – Z2GRADE (KK.01.1.1.04.0105). Znanstveni radovi za koje očekujemo da će biti rezultat provedenih ispitivanja bit će objavljeni u znanstvenim časopisima s visokim faktorima utjecaja (impact factor), ali će imati i svoju primjenu u gospodarstvu u vidu dizajniranja novih građevinskih materijala posebnih karakteristika.


Marija Jozanović

trajanje mobilnosti: 21.VI.2021. – 5.VII.2021.

institucija: University of Pecs, Medical School, Institute of Bioanalysis

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Upoznavanje s osnovnim principima rada uređaja za kapilarnu elektroforezu. Upoznavanje sa različitim detektorskim sustavima za elektroforetska mjerenja (maseni detektor (MS), UV detektor (DAD)). Analiza realnih uzoraka kapilarnom elektroforezom spregnutom sa MS detektorom.


Milenko Korica 

trajanje mobilnosti: 14.VI.2021. – 2.VII.2021.

institucija: Universität Wien, Institut für Anorganische Chemie – funktionelle Materialien (University of Vienna, Department for Inorganic Chemistry – functional materials)

razlog mobilnosti: stručno usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Glavni cilj usavršavanja je prijenos znanja, vještina i iskustava profesora i znanstvenika sa Instituta za anorgansku kemiju i funkcionalne materijale iz Beča, koji su priznati stručnjaci u područjima istraživanja naprednih funkcionalnih materijala iz područja anorganske i strukturne kemije. U sklopu ove mobilnosti glavne aktivnosti su bile fokusirane na usvajanje novih pristupa u provedbi sinteza i karakterizacija nanomaterijala i makrocikličkih spojeva primjenom različitih tehnika i metoda. Karakterizacija i identifikacija je provođena uporabom suvremenih analitičko – fizikalnih metoda i tehnika koje su trenutno djelomično nedostupne u Osijeku. Sama edukacija i usavršavanje je bilo fokusirano na praktičnom i teorijskom radu sa metodama karakterizacije sintetiziranih materijala kao što su temperaturno ovisna rentgenska difrakcija na prahu (XRPD), analiza specifične površine primjenom plinsko-fizikalne adsorpcije (BET analiza), termo-gravimetrijska analiza (TGA), spektroskopske metode kao što su UV-VIS i XPS spektroskopija (X-ray photoelectron spectroscopy), te na uređajima za elektronsku mikroskopiju (SEM i TEM). Ovo usavršavanje svakako je od velike koristi pristupniku radi lakše implementacije stečenih znanja i vještina u karijerni znanstveni razvoj na matičnoj instituciji u Osijeku, na Odjelu za kemiju.


Brunislav Matasović

trajanje mobilnosti: 2.V.2021. – 29.VI.2021.

institucija: Department of Geosciences, Faculty od Science, University of Malta

razlog mobilnosti: usavršavanje

kratak opis aktivnosti: Statistička analiza velike količine podataka (preko 20 godina) izmjerenog ozona s pozadinske nadzorne stanice “svjetionik Giordan” (https://hr.wikipedia.org/wiki/Svjetionik_Giordan) na otoku Gozu (Għawdexu). Potom daljnja analiza i usporedba podataka za ozon i drugih komponenata atmosfere te meteoroloških podataka na dnevnom, sezonskom i godišnjem nivou. Usporedba dobivenih podataka sa sličnim stanicama u Evropi, posebno Mediteranu. Izravna mjerenja na stanici. Uspostava suradnje između znanstvenih grupa.


Igor Đerđ

trajanje mobilnosti:

a) travanj 2021.

b) svibanj/lipanj 2021.

institucija:

a) Fakultet za kemiju I kemijsku tehnologiju, University of Ljubljana

b) Tehnološki fakultet Novi Sad, University of Novi Sad

razlog mobilnosti: održavanje nastave

kratak opis aktivnosti: 

Na obje institucije sam održavao nastavu za studente dodiplomskih studija u Ljubljani, te za studente diplomskih i doktorskih studija u Novom Sadu. Predavanja koja sam održavao vezana su uz moju ekspertizu i svakodnevni znanstveno-istraživački rad, a obuhvaćaju slijedeće cjeline:

  1. Načini priprave i vrste sinteza različitih funkcionalnih materijala
  2. XRD analiza od teorije do praktične primjene uključujući Rietveldovu analizu
  3. X-ray apsorpcija
  4. X-ray fotoelektronska spektroskopija
  5. Električna i magnetska svojstva novih složenih perovskita
  6. Primjena metalnih oksida kao plinskih senzora
  7. Primjena cerijevih oksida u heterogenoj katalizi