ŠIFRA: K1304

ECTS: 3

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predavanja: Uvod u toksikologiju. Povijesni pregled toksikologije. Klasifikacija otrova. Uzorkovanje. Ekstrakcija otrova iz materijala analize. Detekcija otrova. Apsorpcija, raspodjela, metabolizam i izlučivanje toksikanata. Toksikodinamika. Toksične tvari. Anorganske tvari. Plinoviti otrovi. Industrijske organske kemikalije. Lijekovi. Sredstva ovisnosti. Pesticidi. Otrovi živih organizama. Ekotoksikologija. Vojna toksikologija.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi učenja:

 1. Argumentirati što su otrovi, te kako mogu djelovati na organizam.
 2. Preporučiti pravilno rukovanje sa štetnim tvarima, te mjere opreza i zaštite.
 3. Rangirati toksične tvari.
 4. Preporučiti pravilno uzorkovanje za toksikološku analizu.
 5. Odabrati primjenjivu metodu ekstrakcije i detekcije toksičnih tvari.
 6. Utvrditi osnovne pojmove u ekotoksikologiji.
 7. Samostalno zaključivati o opasnostima koje pojedine štetne tvari predstavljaju

Literatura: 

 1. F. Plavšić, I. Žuntar, Uvod u analitičku toksikologiju, Školska knjiga, Zagreb, 2006.
 2. D. A. Wright, P. Welbourn, Environmental Toxicology, Cambridge Environmental Chemistry Series 11, Cambridge University Press, Cambridge, 2002.

ŠIFRA: K1309

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Olivera Galović

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Kroz primjere iz svakodnevnog života (lijekovi, detergenti, plastika, dodaci hrani, , kozmetički preparati, gnojiva), odabrane probleme i rješenja, prikazat će se značaj i uloga kemije u kriminalistici, ekologiji, tehnološkim postupcima, prometu, zbrinjavanju i recikliranju otpada, proizvodnji hrane i drugim djelatnostima.

Bolje upoznavanje i razumijevanje kemije i kemijskih zakonitosti, omogućuje kontrolu uporabe kemikalija uz maksimalnu korist i minimalnu štetu vezanu uz njihovu uporabu.

Ishodi učenja:

 1. Usporediti svakodnevne aktivnosti čovjeka sa kemijskim procesima koji se odvijaju u njegovom okruženju.
 2. Procijeniti čovjekov pozitivan i negativan utjecaj na prirodu i prirodne procese.
 3. Analizirati relevantnu znanstvenu literaturu.
 4. Primijeniti usvojene koncepte na rješavanje jednostavnijih problemskih zadataka.

Literatura: 

 1. J.W.Hill, Chemistry for Changing Times, McMillan Publishing Company, 1988
 2. Chemistry in context – Applying Chemistry to Society, American Chemical Society , 1994.

ŠIFRA: K1310

ECTS: 3

Nositelj: doc.dr.sc. Martina Šrajer Gajdošik

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 45
ukupno: 45

Opis predmeta:

Razine biološke organizacije, stanična organizacija kod prokariota i eukariota. Kompartimentizacija stanice, građa bioloških membrana i njihova uloga. Oblici transporta kroz biomembranu. Građa i funkcija staničnih organela (ribosom, mitohondrij, endoplazmatski retikulum, Golgijevo tijelo, lizosomi, peroksisomi, kloroplast, vakuole). Struktura i funkcija interfazne jezgre: kromosomi, DNA i geni. Stanični ciklus. Stanična signalizacija.

Ishodi učenja:

 1. Predložiti strukturu i funkciju staničnih komponenti
 2. Razlikovati građu prokariotske i eukariotske stanice
 3. Analizirati povezanost građe i procesa unutar stanica i između pojedinih staničnih organela
 4. Raščlaniti pojedine faze staničnog ciklusa i njihove procese
 5. Kategorizirati različite oblike membranskog transporta
 6. Povezati stečeno znanje s biokemijskim procesima u stanicama

Literatura:

 1. Alberts, A., Johnson, A., Lewis, J., Raff, M., Roberts, K., Walter, P., 2007: Molecular biology of the cell. 5th ed. Garland Science, New York – Abingdon.
 2. Cooper, G.M., Hausman, R.E., 2010: Stanica – molekularni pristup. Peto izdanje. (Urednik hrvatskog izdanja: Lauc, G.) Medicinska naklada Zagreb.
 3. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb.