ŠIFRA: K2102

ECTS: 6

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 30
ukupno: 60

Opis predmeta:

Metode znanstvenog rada u kemijskom obrazovanju. Ciljevi i zadatci nastave kemije u

srednjoj školi. Izrada pripreme za izvođenje nastavnog sata u redovitoj nastavi srednje

škole, izvanškolskim aktivnostima i natjecanjima.Razrada kriterija vrjednovanja znanja. Stjecanje i primjena znanja o poučavanju temeljnih kemijskih koncepata. Primjena računala i modernih tehničkih pomagala (npr. interaktivne elektroničke ploče) u nastavi kemije. Mjere opreza, zaštite i prve pomoći u razredu. Izrada mini projekata u nastavi osnovne i srednje škole. Seminarski radovi praćeni probnim predavanjima, pokusima i PowerPoint prezentacijama iz aktualnih tema u području metodike nastave kemije, suvremenih dostignuća u kemiji i njihove primjene. Metodičko znanje kemije (analiza nastavnog sadržaja i primjena stečenog znanja). Korištenje izvorne literature.

Ishodi učenja:

 1. Poduprijeti i osmisliti rad s učenicima s posebnim potrebama i s nadarenim učenicima.
 2. Predložiti elemente važne za odabir oblika rada u poučavanju određenog kemijskog sadržaja i osmisliti odgovarajuće problemske zadatke, organizirati i provesti projekt (radionicu) za učenike.
 3. Organizirati i preurediti kemijske pokuse i istraživački rad u prikladnim i u neprikladnim uvjetima te primjenjivati mjere opreza i zaštite u radu s kemikalijama.
 4. Preispitati vlastito poučavanje korištenim pristupima vrednovanja s ciljem unapređenja učenja i poučavanja.
 5. Kritički procijeniti upotrebu tehničkih i računalnih pomagala u nastavi kemije osnovne i srednje škole te koristiti računalom simulirane pokuse.
 6. Poduprijeti autonomiju učitelja pri implementaciji svih propisanih kurikuluma tijekom planiranja neposrednog odgojno-obrazovnog procesa.
 7. Razviti komunikaciju s međunarodnom zajednicom nastavnika kemije izmjenjujući iskustva.

Literatura:

 1. Sikirica, M., Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. Sikirica, M., Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje škole
 4. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 5. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 6. Tečić, Ocjenjivanje napretka i vrednovanje postignuća učenika u školama, Exp-Edit Šibenik, 2006.
 7. http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm
 8. Bognar, L., M. Matijević (1993), Didaktika, Školska knjiga, Zagreb.
 9. Jensen E. Super – nastava. Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa
 10. Matijević, M. (2004.) Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb.
 11. Matijević, M., Radovanović, D. (2011.) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb.
 12. Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, (2006.), Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb

ŠIFRA: K2104

ECTS: 5

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

vježbe: 60
ukupno: 60

Opis predmeta:

Izbor praktičnih vježbi iz nastavnih sadržaja kemije osnovnog i srednjeg obrazovanja i zagađenja okoliša, uključujući suvremene tehnike demonstracijskih pojedinačnih eksperimenata. Uvođenje studenata u metodiku i tehniku samostalnog izvođenja demonstracijskih pokusa iz područja opće, anorganske i fizikalne kemije.

Popis vježbi:

 1. Ugljik
 2. Zasićeni i nezasićeni ugljikovodici
 3. Aromatski ugljikovodici
 4. Alkoholi, aldehidi i ketoni
 5. Karboksilne kiseline i derivati
 6. Masti i ulja
 7. Sapuni i detergenti
 8. Šećeri
 9. Aminokiseline, bjelančevine i enzimi

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovna pravila laboratorijskog rada, mjere opreza i zaštite u kemijskom laboratoriju te osnovna pravila rukovanja kemikalijama i reagensima.
 2. Razviti vještinu improvizacije izvođenja pokusa u neprilagođenoj sredini.
 3. Odabrati učenje i poučavanje istraživačkim pristupom uz razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja.
 4. Potvrditi razumijevanje temeljnih kemijskih koncepata te samostalno i metodički ispravno izvođenje pokusa.
 5. Odabrati prikladne pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti.
 6. Integrirati stručna, metodička i pedagoška znanja u planiranju neposrednog odgojno – obrazovnog rada u nastavi kemije.
 7. Samovrednovati  eksperimentalni rad (identificirati odstupanja i pogreške  tijekom ekperimentalnog rada te predložiti postupke njihovog uklanjanja).

Literatura:

 1. Sikirica, M., Mrvoš-Sermek, D. i Mayer, V. (2000) Praktikum iz metodike nastave kemije, Skripta za internu upotrebu. PMF, Zagreb.
 2. Mayer, V. (1991) Eksperimentalna nastava kemije. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Sikirica, M. i Korpar-Čolig, B. (2005) Praktikum iz opće kemije. Školska knjiga, Zagreb.

ŠIFRA: K2206

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Rahela Varga

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Pojmovno određenje kurikuluma. Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikuluma (konceptualna određenja, kurikulumske koncepcije, načini legitimiranja i tipovi kurikuluma). Socijalno-političko, ekonomsko, kulturno i pravno utemeljenje i legitimiranje kurikuluma. Permanentno inoviranje odnosno razvijanje kurikuluma kao odgovor na nove tendencije u svijetu rada i kulturi (komparativna analiza na globalnoj odnosno nacionalnoj razini).

Metodologija planiranja i oblikovanja kurikuluma (teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli legitimiranja ciljeva učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriteriji i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka).

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi i argumentirati temeljne pojmove kurikuluma, različita kurikulumska polazišta, teorije i metodološke pristupe izradi kurikuluma.
 2. Analizirati i kritički promišljati kurikulumska pitanja i modele evaluacije.;
 3. Integrirati kurikulum u odgojno-obrazovnoj ustanovi;
 4. Analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikulumski pristup;
 5. Na temelju teorijsko-metodoloških pristupa preispitati jednostavnije istraživačke zadatke iz područja istraživanja kurikuluma.

Literatura:

 1. Marsch, J.C. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi, Zagreb:Educa
 2. Previšić, V. (ur.) (2007.), Kurikulum: Teorije, metodologija, sadržaj, struktura. Zagreb: Zavod za pedagogiju; Školska knjiga.
 3. Peko A., Varga R., Mlinarević, V., Munjiza E., Lukaš M.(2014.) Kulturom nastave (p)o učeniku,Osijek:Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku.
 4. Didaktičke teorije (1992.) (ured. Gudjons et.al.), Zagreb: Educa

ŠIFRA: K2106

ECTS: 2

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

vježbe: 30
ukupno: 30

Opis predmeta:

Kako u osnovnoj tako i u srednjoj školi, studenti su obvezni sudjelovati u 30 sati redovne nastave mentora, uključujući održavanje probnog i ocjenskog predavanja pred mentorom, razredom i kolegama studentima te aktivno sudjelovati u radu škole u skladu s preporukama mentora. Kroz pisanje pripreme i održavanje probnog i ocjenskog predavanja popraćeno pokusom, stječu iskustvo u neposrednoj nastavi kemije u razredu.

Studenti prate rad mentora u razredima srednje škole; upoznaju se s pedagoškom dokumentacijom, sadržajem imenika, dnevnika (e-dnevnika) i matične knjige, s načinom na koji se upisuje nastavni sat i  evidentira nazočnost učenika na nastavi; upoznaju se s problematikom roditeljskih sastanaka i konzultacija s učenicima i s roditeljima; dobivaju uvid u organizaciju škole, kalendar škole, stručne službe u školi, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze nastavnika i obveze razrednika; sudjeluju u analizi strukturnih elemenata i etapa nastavnog sata, te analizi uspjeha učenika na pojedinačnom istupu, kao i konačnog uspjeha na kraju polugodišta.

Ishodi učenja:

 1. Osmisliti i provesti nastavni sat u srednjoj školi na zadanu temu u okviru izvedbenog plana  mentora (nastavnika), primijeniti obrazovne i odgojne oblike rada te suvremene nastavne metode tijekom izvođenja nastavnog sata.
 2. Predvidjeti i spriječiti moguće nezgode tijekom nastavnog sata, pozitivno komunicirati s učenicima (verbalno i ne verbalno).
 3. Vrednovati učenička postignuća na kraju održanog nastavnog sata.
 4. Kritički prosuđivati vlastiti održani nastavni sat i održani sat kolega studenata te analizirati strukturne elemente i etape nastavnog sata u školi.
 5. Podržati i sudjelovati u  radu s nadarenom djecom i s djecom koju se podučava po posebnom programu.
 6. Organizirati izvanškolske aktivnosti uključujući pripreme za natjecanja iz kemije.
 7. Valorizirati praktično iskustvo u neposrednoj nastavi u razredu na temelju održanog probnog i ocjenskog predavanja popraćenog pripremom i izvedenim pokusom pred grupom studenata, mentorom i razredom, kako u osnovnoj, tako i u srednjoj školi.

Literatura:

 1. M. Sikirica: Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003
 2. N. Raos (urednik): Nove slike iz kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004
 3. M. Sikirica: Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011
 4. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za srednje škole
 5. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 6. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 1. Jokić (ur.) i sur. (2007.): Ključne kompetencije “učiti kako učiti” i “poduzetništvo” u osnovnom školstvu Republike Hrvatske, Istraživački izvještaj. Institut za društvena istraživanja, Zagreb
 2. Bezinović, P., Marušić, I., Ristić Dedić, Z. (2012.): Opažanje i unapređivanje školske nastave. Agencija za odgoj i obrazovanje, Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.