ŠIFRA: K1103
ECTS: 4
Nositelj: doc.dr.sc. Vlatka Gvozdić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • vježbe: 60
 • ukupno: 60

Opis predmeta:

Preparacija klora. Preparacija KClO3.Preparacija HCl. Preparacija kisika. Preparacija sumporova (IV) oksida. Preparacija dušikova (II) oksida. Preparacija dušikova (IV) oksida. Preparacija amonijaka. Preparacija kromove stipse. Preparacija tetraaminbakrova (II) sulfata monohidrata. Preparacija željezova (II) sulfata heptahidrata. Preparacija olovova (II) klorida. Preparacija cinkova fosfata tetrahidrata. Ovisnost brzine kemijske reakcije o koncentraciji. Ovisnost brzine kemijske reakcije o temperaturi. Utjecaj zajedničkog iona na ravnotežu u otopini. Hidroliza. Utjecaj zajedničkog iona na topljivost NaCl-a. Produkt topljivosti. Određivanje molarne mase krioskopskom metodom. Priprema galvanskog članka. Elektroliza s netopljivom anodom. Elektroliza s topljivom  anodom. Faradayevi zakoni elektrolize. Seminarska vježba.

Ishodi učenja:

 1. Razlikovati osnovne kemijske procese, primjerice hidrolizu, solvataciju, neutralizaciju.
 2. Usporediti različite načine preparacije plinova, anorganskih soli i kompleksnih spojeva.
 3. Integrirati naučene  kemijske reakcije u druga područja kemije.
 4. Identificirati i okarakterizirati dobivene produkate.
 5. Utvrditi kemijske reakcije koje se odvijaju pri dobivanju plinova, anorganskih soli i kompleksnih spojeva.
 6. Integrirati naučene postupke: slaganje aparature i pravilno izvođenje pokusa  uz potrebne mjere opreza.

Literatura:

 1. M. Sikirica, B. Korpar Čolig, Praktikum iz opće kemije, Školska knjiga Zagreb 2001.
 2. I. Filipović, S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I i II dio. Školska knjiga, Zagreb,1955.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga Zagreb, 2008.
 4. M. Silberberg, Chemistry, 3.izd. Mc Graw-Hill, Inc., New York, 2003.

ŠIFRA: K1104
ECTS: 6
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 45
 • seminari: 30
 • ukupno: 75

Opis predmeta: 

Uvod u analitičku kemiju; Uzimanje uzoraka; Obrada analitičkih podataka; Ravnoteža u otopinama elektrolita; Teorije kiselina i baza; Aktivitet i koncentracija; Ravnoteža kiselina i baza; Puferi; Hidroliza; Titrimetrija; Kiselo-bazne titracije; Kompleksometrijske titracije; Taložne titracije; Oksidacijsko-redukcijske titracije.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi značaj i ulogu analitičke kemije.
 2. Argumentirati vrste kemijskih reakcija i kemijske ravnoteže.
 3. Odabrati najpogodniji način rješavanja računskih problema vezanih uz gradivo.
 4. Usporediti kvalitativnu i kvantitativnu analizu.
 5. Utvrditi principe volumetrije s primjerima praktične primjene i analitičkih izračunavanja.
 6. Utvrditi greške u kvantitativnoj analizi, uključujući i osnove statističke obrade analitičkih rezultata.

Literatura:

 1. D. A. Skoog, D. M. West i F. J. Holler, Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb,1999.
 2. Nj. Radić, L. Kukoč Modun, Uvod u analitičku kemiju, Školska knjiga, Zagreb,2016.

ŠIFRA: K1202
ECTS: 5
Nositelj: doc. dr. sc. Suzana Miodragović

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 45
 • seminari: 30
 • ukupno: 75

Opis predmeta:

Integralni račun: Pojam i svojstva određenog integrala. Teorem srednje vrijednosti za integral neprekidne funkcije. Newton – Leibnizova formula. Neodređeni integral. Metode integracije (parcijalna integracija, integracija supstitucijom). Tehnika integriranja. Primjene određenog integrala (duljina luka krivulje, površina pseudotrapeza, volumen rotacionog tijela, primjene u tehnici).  Nepravi integrali.

Obične diferencijalne jednadžbe: Opće i partikularno rješenje diferencijalne jednadžbe. Obične diferencijalne jednadžbe prvog reda (separacija varijabli, homogena, linearna). Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda. Linearna diferencijalna jednadžba drugog reda s konstantnim koeficijentima

Linarna algebra: Vektori u prostoru. Operacije s vektorima. Vektorski prostor. Linearna zavisnost i nezavisnost vektora. Projekcija vektora. Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Skalarni produkt. Vektorski produkt. Mješoviti produkt. Matrice. Operacije s matricama. Rang matrice. Regularne matrice. Determinante.  Sustavi linearnih algebarskih jednadžbi. Gaussova metoda eliminacije. Gauss – Jordanova metoda. Diskusija rješenja sustava linearnih jednadžbi. Kramerova metoda.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovne integralnog računa i teorije diferencijalnih jednadžbi.
 2. Samostalno primjenjivati tehniku integralnog računa.
 3. Usporediti i primijenjivati različite tehnike rješevanja differencijalnih jednadžbi.
 4. Valorizirati osnove linearne algebre.
 5. Argumentirano donositi samostalne zaključke.
 6. Razviti potrebna predznanja za primjenu stečenih znanja u drugim kolegijima.

Literatura:

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Prehrambeno tehnološki fakultet, Odjel za matematiku, Osijek 2000.
 2. B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na     tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

ŠIFRA: K1203
ECTS: 6
Nositelj: prof. dr. sc. Igor Đerđ

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 45
 • seminari: 30
 • ukupno: 75

Opis predmeta:

Uvod u fiziku (Fizikalne veličine, jedinice i dimenzije fizikalnih veličina, SI sustav, Dimenzijska analiza, prefiksi u SI sustavu, Grčki alfabet). Gibanje, brzina (srednja i trenutna brzina), akceleracija, jednoliko i jednoliko ubrzano gibanje po pravcu, slobodni pad. Složena gibanja (kosi, horizontalni i vertikalni hitac). Kinematika kružnog gibanja materijalne točke (centripetalno ubrzanje, kutna brzina i kutno ubrzanje). Newtonovi zakoni. Troma i teška masa.  Težina i sila teže. Sila trenja. Impuls i količina gibanja. Zakon o očuvanju količine gibanja. Dinamika kružnog gibanja materijalne točke. Centripetalna sila. Galileijev princip relativnosti. Inercijalni i neinercijalni sustavi. Centrifugalna sila. Rad (matematička definicija rada). Snaga. Energija. Oblici mehaničke energije (kinetička, gravitacijska potencijalna i elastična potencijalna). Zakon o očuvanju mehaničke energije. Sraz (elastični i neelastični). Rotacija krutog tijela oko čvrste osi. Moment sile. Newtonov zakon za rotaciju. Moment tromosti. Teorem o paralelnim osima. Momenti tromosti nekih tijela (štap, valjak, disk (prsten), kugla). Moment količine gibanja. Zakon o očuvanju momenta količine gibanja. Newtonov zakon gravitacije. Određivanje univerzalne gravitacijske konstante. Keplerovi zakoni. Gravitacijsko polje (teška i troma masa, gravitacijska potencijalna energija). Razlika gravitacijske sile i sile teže. Kozmičke brzine. Statika fluida (tlak, Pascalov zakon, hidrostatski tlak, Torricellijev pokus, tlakomjeri). Uzgon, Arhimedov zakon. Dinamika fluida (jednadžba strujanja idealnog fluida – Bernoullijeva jednadžba, Torricellijev teorem, Venturijeva i Pitotova cijev). Harmonijsko titranje (elastična sila, harmonijski oscilator, grafički prikaz harmonijskog titranja, prigušeno titranje). Njihalo (matematičko njihalo, fizikalno njihalo, reducirana duljina fizikalnog njihala – središte titranja). Prisilno titranje i rezonancija. Valno gibanje (transverzalni i longitudinalni poremećaji, brzine širenja transverzalnih i longitudinalnih valova). Pojave pri rasprostiranju valova (interferencija, refleksija i transmisija valova). Huygensov princip. Valna jednadžba (izvod valne jednadžbe za transverzalni i val). Stojni valovi. Zvučne pojave (priroda zvuka, jakost zvuka, ultrazvuk). Dopplerov efekt. Temperatura, termometri, temperaturne skale, toplinsko rastezanje tvari (čvrsta tijela i tekućine). Količina topline i specifični toplinski kapacitet, mjerenje specifičnog toplinskog kapaciteta čvrstih tijela i tekućina (Richmannovo pravilo). Toplinska svojstva plinova, plinski zakoni (Boyle-Mariotteov, Charlesov i Gay-Lussacov zakon), jednadžba stanja idealnog plina, Avogadrov zakon. Toplina i unutarnja energija. Prenošenje topline, vođenje topline, prenošenje konvekcijom, zračenje topline (Stefan-Boltzmannov zakon zračenja). Molekularna kinetička teorija idealnog plina, temperatura plina. Specifični toplinski kapaciteti u svjetlu molekularno-kinetičke teorije plinova. Izmjena topline i rada (rad pri promjeni stanja plina. izoterme i adijabate, Poissonova jednadžba). Kružni procesi (reverzibilni i ireverzibilni procesi, Carnotov kružni proces, stupanj iskorištenja). Zakoni termodinamike (I., II. i III. zakon termodinamike). Entropija (promjena entropije u zatvorenom sustavu, entropija i statistička zakonitost).

Ishodi učenja:

 1. Integrirati osnovne fizikalne veličine u mehanici.
 2. Usporediti uvjete primjenjivosti najvažnijih zakonitosti u mehanici.
 3. Utvrditi osnovne zakonitosti na rješavanje jednostavnih konceptualnih i numeričkih problema u mehanici i termodinamici;
 4. Prezentirati principe rada pojedinih mjernih instrumenata.
 5. Utvrditi matematičke izraze za pojedine izvedene fizikalne veličine.
 6. Ustanoviti pojedine izvedene fizikalne zakone iz osnovnih zakona i principa.
 7. Vrednovati značaj i primjenu osnovnih fizikalnih zakonitosti u mehanici i termodinamici u predmetima i uređajima kojima se služimo u svakodnevnom životu te analizirati osnovne principe rada na kojima ti uređaji funkcioniraju.

Literatura:

 1. Cindro, Fizika 1, Školska knjiga, Zagreb, 1988.
 2. Kulišić i sur., Riješeni zadaci iz mehanike i topline, Školska knjiga, Zagreb, 1986.
 3. Henč-Bartolić i sur., Riješeni zadaci iz valova i optike, Školska knjiga, Zagreb, 1992.
 4. E. Babić, R. Krsnik, M. Očko, Zbirka riješenih zadataka iz fizike, Školska knjiga, Zagreb, 1985.

ŠIFRA: K1108
ECTS: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Tomislav Balić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 45
 • seminari: 30
 • ukupno: 75

Opis predmeta:

Osnovni pojmovi atomske i elektronske strukture, kemijske veze i strukture molekula i

kristala. Teorija kovalentne veze i teorija molekulskih orbitala za homonuklearne i heteronuklearne molekule. Nuklearne reakcije, kinetika nuklearnog raspada i primjena nuklearnih reakcija. Kristalne slagaline, ionska veza, objašnjenje metalne veze teorijom vrpci, vodljivost metala i poluvodiča. Osnove rentgenske strukturne anlalize  i primjena u anorganskoj kemiji. Koordinacijska kemija, teorija kristalnog polja, magnetska i optička svojstva kompleksnih spojeva, nomenklatura. Osnovni reakcijski mehanizmi u anorganskoj kemiji.

Na seminarima se obrađuju aktualne teme iz područja anorganske kemije na temelju radova iz znanstvene literature (studenti sami referiraju radove), te utvrđuje gradivo kroz rješavanje zadataka.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi elektronsku strukturu atoma, iona i molekula te građu kristalne tvari.
 2. Analizirati razlike između osnovnih vrsta kemijskih veza te između uobičajenih. kemijskih i nuklearnih reakcija.
 3. Usporediti građu ionskih, metalnih i molekulskih slagalina.
 4. Utvrditi osnovne koordinacijske poliedre i uobičajene primjere istih.
 5. Integrirati koncepte građe kristalne tvari i metode rendgenske difrakcije.
 6. Kritički primijeniti stečeno znanje u izradi seminarskog rada, rješavanju zadataka i pretraživanju relevantne znanstvene literature.

Literatura:

 1. F. A. Cotton, G. Wilkinson and P. L. Gaus, Basic Inorganic Chemistry, 3. izd., John Wiley & Sons, New York, 1995.
 2. G. Rayner-Canham, T. Overton, Descriptive Inorganic Chemistry, Freeman & Co., 4. izd., New York, 2006.
 3. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, 9. izd., Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 4. D. Grdenić, Molekule i kristali, 5. izd., Školska knjiga, Zagreb, 2005.

ŠIFRA: K1211
ECTS: 1
Nositelj: Vedran Budetić, naslovni predavač

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • vježbe: 30
 • ukupno: 30

Opis predmeta: 

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi učenja:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

 1. Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

ŠIFRA: K1209
ECTS: 2
Nositelj: mr. sc. Lahorka Budić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 30
 • ukupno: 30

Opis predmeta:

Opasnosti u laboratoriju;  zaštitna oprema; priroda organske kemije; razlika organske i anorganske kemije; biokemija; ekologija

Ishodi učenja:

 1. Analizirati jednostavniji stručni tekst i interpretirati ključne informacije.
 2. Utvrditi različite tehnike čitanja u pronalaženju informacija.
 3. Povezati stečena znanja u izradi seminarskog rada.
 4. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.
 5. Integrirati znanje iz struke i jezika u razumijevanju stručnog diskursa.

Literatura:

 1. Lidija Obad, English for Students of Food Technology I; PTF Osijek, 2012.