ŠIFRA: K2205

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Ivana Sekol

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Opće karakteristike, pedagoške potrebe i problemi djece s posebnim potrebama. Definicije i terminologija posebnih potreba. Klasifikacija i etiologija posebnih potreba. Povijesni položaj i stavovi prema osobama s posebnim potrebama. Zakonske odrednice i značaj ranog otkrivanja  i  ranog  stručnog  tretmana  djece  s  teškoćama  u  razvoju. Timski rad u procesu dijagnosticiranja, odgoja, obrazovanja i rehabilitacije. Sustav odgoja i obrazovanja i rehabilitacije. Stereotipni stavovi. Filozofija inkluzije. Integrirani odgoj i  obrazovanje  djece  i  mladeži  s  teškoćama  u  razvoju. Marginalizirane skupine,  suvremene  tendencije i građanski odgoj. Socijalna i pravna skrb o djeci s teškoćama u razvoju. Praktični problemi uključivanja  djece  s  teškoćama  u  razvoju  u  redovnu  školu. Darovitost,  osobnost,  kreativnost.  Darovito  dijete  u  obitelji i školi. Obogaćeni programi praćenja i vođenja darovite djece i mladeži. Elementi cjelovitog sustava potpore darovitima. Pojam marginalnih grupa, procesi i dimenzije marginalnosti. Kompetencije suvremenog učitelja.

Menadžment škole i vođenje razreda. Pravila i disciplina. Suradnja u školi, s roditeljima i zajednicom. Cjeloživotno učenje i profesionalni razvoj.

Ishodi učenja:

 1. Klasificirati, komentirati i podržati u svome radu odredbe zakona, pravilnika i drugih dokumenata koji uređuju sustav odgoja i obrazovanja, učiteljsku profesiju i reguliraju integrirani odgoj i obrazovanje.
 2. Argumentirati razlike među ključnim pristupima učenicima s poremećajima u ponašanju, darovitim, učenicima s razvojnim teškoćama i teškoćama u učenju kao i potrebe učenika iz različitih sociokulturnih skupina te razviti i primijeniti tehnike i instrumente koji će omogućiti učeniku da samostalno provjerava svoje napredovanje i prilagođava strategije učenja.
 3. Podržati učenike s posebnim potrebama, socijalna i kulturalna obilježja osoba s kojima dolazi u doticaj te znati učinkovito  odgojno i obrazovno djelovati kako bi se uspostavilo razumijevanje i uspjeh učenika.
 4. Prepoznati i komentirati važnost uloge obitelji u učenju i cjelokupnom  razvoju djeteta i usvojiti oblike suradnje s roditeljima.
 5. Identificirati i analizirati nepovoljne okolnosti i prepreke za učenje te inicirati aktivnosti usmjerene na unapređivanje poticajnog i sigurnog školskog ozračja te unaprjeđivanja kvalitete nastave.
 6. Analizirati vođenje škole i razreda, prepoznati i primijeniti etičke i profesionalne vrijednosti u učećoj zajednici kroz poticanje cjeloživotnog učenja.

Literatura:

 1. Bouillet, D. i Uzelac, S. (2007). Osnove socijalne pedagogije. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Jensen, E. (2004). Različiti mozgovi, različiti učenici – Kako doprijeti do onih do kojih se teško dopire. Zagreb: Educa.
 3. Bouillet, D.  (2010). Izazovi integriranog odgoja i obrazovanja. Zagreb: Školska knjiga.

ŠIFRA: K2202

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Rahela Varga

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Osnovni pojmovi. Didaktika, obrazovanje, odgoj, nastava, edukacija,  naobrazba, izobrazba, školovanje. Nastava kao komunikacija. Interaktivnost nastave. Neverbalna nastavna komunikacija. Cilj ili ciljevi nastavne komunikacije. Bipolarnost nastave. Koncept kurikuluma. Svrha, ciljevi i zadaće obrazovanja i nastave. Opći ciljevi obrazovanja, individualni ciljevi, praćenje ostvarivanja ciljeva obrazovanja. Taksonomijsko određivanje ciljeva. Ciljevi i zadaće nastave.

Sadržajna utemeljenost nastave. Školski kurikulum. Nacionalni kurikulum. Nastavni plan i program. Opseg, dubina i slijed obrazovnog programa. Praćenje programskog oblikovanja sadržaja.

Organizacijska utemeljenost nastave. Nastavni izvori. Nastavne metode. Nastavne tehnike. Društveno radni oblici u nastavi. Čelni rad, skupni rad, rad u paru, individualni i individualizirani rad. Suradničko učenje. Projektna nastava.

Tijek nastavnoga procesa. Pripremanje, prijam i obradba sadržaja, vježbanje, ponavljanje, vrednovanje. Snimanje i analiza nastave. Vrednovanje obrazovanja.

Nastavni sustavi. Pojmovna određenja i vrste. Predavačka i predavačkoprikazivačka nastava. Katehetička i majeutička nastava. Egzemplarna nastava. Problemska nastava. Mentorska nastava. Programirana nastava. Simulacija i igra u nastavi. Individualizirana nastava. Od nastavnikova poučavanja do učenikova samostalnog učenja. Osposobljavanje učenika za samoobrazovanje. Poučavanje i učenje izvan škole. Instrukcija i obučavanje. Samoorganizirano učenje.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi i komentirati temeljne pojmove didaktike, različite didaktičke teorije, pravce i modele.
 2. Predložiti i analizirati nastavni plan i program uvažavajući kurikularni pristup nastavi.
 3. Osmisliti nastavni sat primjenom suvremenih nastavnih strategija.
 4. Kreirati materijal za samostalno učenje.
 5. Pripremiti i argumentirati izbor nastavne tehnologije.
 6. Osmisliti i primijeniti tehnike procjenjivanja i ocjenjivanja postignuća učenika.
 7. Osmisliti i provesti jednostavnije istraživačke zadatke iz područja didaktike.

Literatura:

 1. Bognar, L., Matijević, M. (2002.), Didaktika. Zagreb: Školska knjiga.
 2. Pranjić, M. (2005.), Didaktika. Zagreb: Golden marketing.
 3. Meyer, H. (2005.), Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
 4.  Peko, A. (1999.), Obrazovanje, U: Osnove suvremene pedagogije (ur.: Mijatović, A., Vrgoč, H., Peko, A., Mrkonjić, A., Ledić, J.), Hrvatsko pedagoško-književni zbor, Zagreb, str. 203.-223.
 5. Jelavić, F. (1995.), Didaktičke osnove nastave. Jastrebarsko: Naklada Slap.
 6. Terhart, E.(2001.), Metode poučavanja i učenja. Zagreb: Educa.

ŠIFRA: K2207

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Daniela Šincek

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

 1. Motivacija
 2. Razumijevanje emocija – uloga emocija u procesu učenja
 3. Poučavanje
 4. Planiranje obrazovnog procesa
 5. Mjerenje i ocjenjivanje znanja
 6. Evaluacija rada učitelja
 7. Grupni procesi i grupna dinamika
 8. Upravljanje razredom i disciplina
 9. Neprilagođeno ponašanje
 10. Alternativni pristupi obrazovanju

Ishodi učenja:

 1. Argumentirati osnovne pojmove iz različitih teorija motivacije i emocija
 2. Komentirati i usporediti alternativne pristupe obrazovanju
 3. Analizirati i odabrati postupke za motivaciju učenika u nastavi
 4. Kritički analizirati različite činitelje školskog (ne)uspjeha
 5. Usporediti različite grupne procese i grupnu dinamiku
 6. Kritički analizirati razredne procese i odabrati prikladne načine upravljanja razredom i disciplinom
 7. Odabrati i planirati različite metode mjerenja i evaluacije znanja u pojedinim akademskim domenama

Literatura:

Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.

ŠIFRA: K2101

ECTS: 6

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač-Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 30
ukupno: 60

Opis predmeta:

Predmet i zadatci metodike nastave kemije. Ciljevi i zadatci nastave kemije u osnovnoj

školi. Analiza programskih sadržaja i udžbenika za osnovnu i srednju školu. Uvježbavanje komunikacije u obradi kemijskih sadržaja i socijalne komunikacije. Organiziranje

nastavnih prostorija. Nastavne metode, sredstva i pomagala. Izrada pripreme za

izvođenje nastavnog sata u redovitoj nastavi osnovne i srednje škole, izvanškolskim

aktivnostima i natjecanjima. Primjena pedagoških i didaktičkih načela u nastavi kemije.

Kriteriji i pristupi vrjednovanju znanja i samovrednovanje. Primjena računala u nastavi kemije. Mjere opreza, zaštite i prve pomoći u razredu. Razrada plana ploče i različitih načina pisanja pripreme. Pronalaženje optimalnih riješenja za rješavanje problema u realizaciji nastave kemije. Primjena dokimologije u oblikovanju i pisanju svih oblika pisanog vrednovanja učenika. Seminarski radovi praćeni probnim predavanjima, pokusima i PowerPoint prezentacijama iz aktualnih tema u području metodike nastave kemije, suvremenih dostignuća u kemiji i njihove primjene. Korištenje izvorne literature i primjena IKT u nastavi kemije.

Ishodi učenja:

 1. Organizirati rad u razredu sukladno propisanom kurikulumu.
 2. Razviti načine asertivne komunikacije s roditeljima, kolegama i školskim osobljem.
 3. Kritički prosuđivati način organizacije rada u školi s aspekta učitelja/nastavnika kemije, razrednika, člana Učiteljskog/Nastavničkog vijeća te drugih uloga koju može obavljati učitelj/nastavnik kemije u osnovnoj ili srednjoj školi.
 4. Procijeniti nastavne strategije, metode, postupke i tehnike učenja za ostvarivanje ciljeva u nastavi kemije.
 5. Odabrati kemijske pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti u prikladnim i neprikladnim uvjetima u učionici te primjenjivati mjere opreza i zaštite u radu s kemikalijama.
 6. Samoprocjeniti nastavni rad/samovrednovanje i refleksija provedenih nastavnih aktivnosti.
 7. Podržati komunikaciju i suradnju s osobama izvan škole izmjenjujući iskustva i pronalazeći optimalna rješenja u realizaciji nastave.
 8. Procijeniti potrebe pojedinog učenika prilikom kognitivno aktivnog učenja u cilju stjecanja znanja na višim kognitivnim razinama.

Literatura:

 1. Sikirica, M., Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003.
 2. Sikirica, M., Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011.
 3. Svi od MZOS-a odobreni udžbenici, priručnici za nastavnike, radne bilježnice i zbirke zadataka za osnovne i srednje škole
 4. Važeći Nastavni plan i program iz kemije za osnovne i srednje škole (MZOS)
 5. Ispitni katalog za državnu maturu iz kemije (NCVVO)
 6. Tečić, Ocjenjivanje napretka i vrednovanje postignuća učenika u školama, Exp-Edit Šibenik, 2006.
 7. http://www.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm
 8. Bognar, L., M. Matijević (1993), Didaktika, Školska knjiga, Zagreb.
 9. Jensen E. Super – nastava.  Nastavne strategije za kvalitetnu školu i uspješno učenje, Zagreb: Educa
 10. Matijević, M. (2004.) Ocjenjivanje u osnovnoj školi, Tipex, Zagreb.
 11. Matijević, M., Radovanović, D. (2011.) Nastava usmjerena na učenika, Školske novine, Zagreb.
 12. Priručnik za stručni ispit učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu, (2006.), Zavod za školstvo Republike Hrvatske, Zagreb

ŠIFRA: K2103

ECTS: 5

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

vježbe: 60
ukupno: 60

Opis predmeta:

Izbor praktičnih vježbi iz nastavnih sadržaja kemije osnovnog i srednjeg obrazovanja i zagađenja okoliša, uključujući suvremene tehnike demonstracijskih pojedinačnih eksperimenata. Uvođenje studenata u metodiku i tehniku samostalnog izvođenja demonstracijskih pokusa iz područja opće, anorganske i fizikalne kemije.

Popis vježbi:

 1. Mjere sigurnosti, prva pomoć, indikatori, rukovanje plinovima
 2. Razdvajanje smjesa
 3. Osnovni kemijski zakoni
 4. Vodik i voda
 5. Kisik i ozon
 6. Dobivanje i svojstva klora
 7. Sumpor
 8. Dušik, amonijak i dušična kiselina
 9. Elektrokemija
 10. Zagađenost zraka
 11. Zagađenost vode

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovna pravila laboratorijskog rada, mjere opreza i zaštite u kemijskom laboratoriju te osnovna pravila rukovanja kemikalijama i reagensima.
 2. Razviti vještinu improvizacije izvođenja pokusa u neprilagođenoj sredini.
 3. Odabrati učenje i poučavanje istraživačkim pristupom uz razvijanje kritičkog i kreativnog mišljenja.
 4. Potvrditi razumijevanje temeljnih kemijskih koncepata te samostalno i metodički ispravno izvođenje pokusa.
 5. Odabrati prikladne pokuse za razvijanje učeničke prirodoslovne pismenosti.
 6. Integrirati stručna, metodička i pedagoška znanja u planiranju neposrednog odgojno – obrazovnog rada u nastavi kemije.
 7. Samovrednovati  eksperimentalni rad (identificirati odstupanja i pogreške  tijekom ekperimentalnog rada te predložiti postupke njihovog uklanjanja).

Literatura:

 1. Sikirica, M., Mrvoš-Sermek, D. i Mayer, V. (2000) Praktikum iz metodike nastave kemije, Skripta za internu upotrebu. PMF, Zagreb.
 2. Mayer, V. (1991) Eksperimentalna nastava kemije. Školska knjiga, Zagreb.
 3. Sikirica, M. i Korpar-Čolig, B. (2005) Praktikum iz opće kemije. Školska knjiga, Zagreb.

ŠIFRA: K2105

ECTS: 9

Nositelj: doc. dr. sc. Elvira Kovač- Andrić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

vježbe: 90
ukupno: 90

Opis predmeta:

U osnovnoj školi, studenti su obvezni sudjelovati u 30 sati redovne nastave mentora, uključujući održavanje probnog i ocjenskog predavanja pred mentorom, razredom i kolegama studentima te aktivno sudjelovati u radu škole u skladu s preporukama mentora. Kroz pisanje pripreme i održavanje probnog i ocjenskog predavanja popraćeno pokusom, stječu iskustvo u neposrednoj nastavi kemije u razredu.

Studenti prate rad mentora u razredima osnovne škole; upoznaju se s pedagoškom dokumentacijom, sadržajem imenika, dnevnika i matične knjige, s načinom na koji se upisuje nastavni sat i  evidentira nazočnost učenika na nastavi; upoznaju se s problematikom roditeljskih sastanaka i konzultacija s učenicima i s roditeljima; dobivaju uvid u organizaciju škole, kalendar škole, stručne službe u školi, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze nastavnika i obveze razrednika; sudjeluju u analizi strukturnih elemenata i etapa nastavnog sata, te analizi uspjeha učenika na pojedinačnom istupu, kao i konačnog uspjeha na kraju polugodišta.

Ishodi učenja:

 1. Procijeniti organizaciju i rad škole te planiranje i ostvarivanje odgojno-obrazovnog programa osnovne škole.
 2. Upravljati s pedagoškom dokumentacijom u školi .
 3. Predvidjeti problematiku roditeljskih sastanaka i konzultacija, tip i razinu suradnje između roditelja i škole, obveze učitelja/nastavnika i obveze razrednika u školi.
 4. Vrednovati učenički rad te probna i ocjenska predavanja kolega studenata.
 5. Analizirati strukturne elemente i etape nastavnog sata u školi, što je stečeno kroz obvezu slušanja i analize niza predavanja mentora i svih probnih i ocjenskih predavanja kolega studenata.
 6. Odabrati jasne i mjerljive ciljeve učenja u nastavi kemije u skladu s nastavnim programom.
 7. Osmisliti, pripremiti i izvesti nastavni sat u osnovnoj školi u skladu s nastavnim planom i programom i načelima suvremene istraživačke usmjerene nastave kemije te isti samovrednovati.
 8. Razviti praktično iskustvo u neposrednoj nastavi u razredu.

Literatura:

 1. M. Sikirica: Metodika nastave kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2003
 2. N. Raos (urednik): Nove slike iz kemije, Školska knjiga, Zagreb, 2004
 3. M. Sikirica: Zbirka kemijskih pokusa za osnovnu i srednju školu, Školska knjiga, Zagreb, 2011
 4. I. de Zan: Metodika nastave prirode i društva, Školska knjiga, Zagreb, 1999
 5. S. K. Hall, Safety in the Laboratory, Lewis Publishers, 1994
 6. Udžbenici i priručnici iz kemije i srodnih predmeta za osnovne škole