ŠIFRA: KD1102

ECTS: 5

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mirela  Samardžić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predavanja: Osnovni principi i metode analitičke kemije koji se koriste u kemiji okoliša. Specifične primjene metoda korištene u analizi okoliša. Biloški indikatori. Analize atmosferskih uzoraka. Elementi u tragovima u okolišu i njihovo određivanje. Zagađivači zraka, vode, tla, sedimenta i živih organizama. Uzimanje i priprema uzoraka. Zračenje i radioaktivnost u okolišu. Kontaminirani okoliš. Analize vode. Ekotoksikologija.

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi učenja:

 1. Razumjeti temeljne pojmove iz analitičke kemije okoliša.
 2. Navesti vrste analitičkih metoda koje se koriste u analizi okoliša  i njihove principe.
 3. Navesti primjenu pojedinih metoda korištenih u analizi okoliša.
 4. Znati riješiti probleme iz područja primjene analitičke kemije u analizi okoliša.
 5. Nabrojati i objasniti glavne zagađivače okoliša.
 6. Raspravljati o važnosti i ulozi analitičke kemije okoliša.
 7. Pretraživati literaturu i znanstvene radove iz područja analitičke kemije okoliša.

Literatura:

 1. Kaštelan-Macan, M. Petrović: Analitika okoliša, HINUS & Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, 2013.
 2. F.W Fifield, P.J. Haines: Environmental Analytical Chemistry, Blackwell Science, 2nd ed., 2000.
 3. D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler: Osnove analitičke kemije, Školska knjiga, Zagreb, 1999.

ŠIFRA: KD1103

ECTS: 5

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Mirela Samardžić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

vježbe: 60
ukupno: 60

Opis predmeta:

Rad s manjim grupama studenata. Primjena ukupnosti ranije stečenih znanja, te sprega klasičnih analitičkih i instrumentalnih metoda i tehnika u analizi složenih uzoraka različitog podrijetla. Primjena različitih postupaka i metoda,( spektroskopske metode, kromatografske metode, selektivne elektrode, IR, HPLC). Sadržaj je promjenjljiv, što znači ovisan kako o tipovima uzoraka, tako i o laboratorijskim uvjetima i raspoloživoj instrumentaciji. Primjeri složenih analiza su analiza vode (prirodne i pitke), kozmetičkih pripravaka, gnojiva, prehrambenih proizvoda,farmaceutskih proizvoda i slično.

Ishodi učenja:

 1. Usporediti metode analize tla, vode, gnojiva i prehrambenih proizvoda.
 2. Argumentirati kemijske reakcije koje se odvijaju pri provedenim kemijskim analizama.
 3. Argumentirati analitičke metode primjenjive na realnim uzorcima.
 4. Predvidjeti sustavno rješavanje problema analize složenih uzoraka.
 5. Preporučiti uspješnu analizu realnog uzorka.

Literatura:

Viši praktikum analitičke kemije (interna skripta)

ŠIFRA: KD2101

ECTS: 5

Nositelj: doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

 1. Struktura materijala
  1. Tvrdi materijali – ionski, kovalentni i metalni kristali; 3-D strukture kristala; polimorfizam; određivanje kristalnih struktura (difrakcijske metode); pogreške u kristalima i njihova uloga; nano-efekt; fazni dijagrami; fazne transformacije; stakla i kompozitni materijali.
  2. Meki materijali – polimeri (sinteza, prerada, svojstva); tekući kristali; gelovi; samo-organizirajući materijali.
 1. Svojstva materijala
  1. Mehanička i termička svojstva
  2. Električna svojstva
  3. Optička svojstva
  4. Magnetska svojstva
 2. Tehnike priprave, prerade i analize materijala s posebnim osvrtom na tehnologiju nanomaterijala.
 3. Primjena materijala (case studies)

Ishodi učenja:

 1. Integrirati znanja o vrstama materijala i njihovoj kemijskoj strukturi.
 2. Preispitati metode kvalitativnog određivanja vrsti i karakteristika kemijskih veza u određenom materijalu.
 3. Identificirati eksperimentalne tehnike najpogodnije za ispitivanje određenog materijala.
 4. Komentirati kemiju površina i njezin utjecaj na svojstva nano-materijala.
 5. Prezentirati metode sinteze i karakterizacije određenih vrsti materijala.
 6. Argumentirati praktične zahtjeve suvremenih materijala uključujući multikomponentne sustave (kompozitni materijali).
 7. Komentirati odnos struktura-morfologija-svojstva u raznima materijalima u rasponu od keramika do polimera.
 8. Rezultate valorizirati na osnovu recentne znanstvene literature.

Literatura:

 1. R. Allcock, Introduction to Materials Chemistry, 21st Ed., John Wiley & Sons, New York, 2008.
 2. W.D. Callister, D.G. Rethwisch, Materials Science and Engineering: An Introduction, John Wiley and Sons, 8th ed., 2010.

ŠIFRA: KD3101

ECTS: 5

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Dajana Gašo-Sokač

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predavanja obuhvaćaju:

 1. Uvod u organsku sintezu.
 2. Retrosintetska analiza
 3. Interkonverzija funkcionalnih skupina.
 4. Kemoselektivnost i zaštitne skupine.
 5. Regioselektivnost i stereoselektivnost.
 6. Asimetrična sinteza.
 7. Primjeri sinteza složenih organskih spojeva.

Tijekom seminara, studenti rješavaju zadatke vezane za određene organske sinteze, strategije i retrosinteze.

Ishodi učenja:

 1. Komentirati pojmove retrosintetske analize i samostalno predložiti smislene retrosintetske analize za jednostavne organske spojeve (ciljne molekule).
 2. Napisati ispravne mehanizme reakcija koje se koriste u organskim sintezama.
 3. Predložiti reakcije za interkonverzije funkcionalnih skupina i opisati uvjete tih reakcija.
 4. Predvidjeti stereokemijske ishode reakcija.
 5. Kritički procjeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. Clayden, N. Greeves, S. Warren and P. Wothers: Organic Chemistry, Oxford University Press, 2001.
 2. B. Smith and J. March: March’s Advanced Organic Chemistry, Reactions, Mechanisms, and Structure, 5th Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York 2001.
 3. S. H. Pine: Organska kemija, Školska knjiga, Zagreb, 1994.