ŠIFRA: K1101
ECTS: 10
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Berislav Marković

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 75
 • seminari: 45
 • ukupno: 120

Opis predmeta:

Materija i energija, osnovni kemijski zakoni, mjerenja, ioni i molekule. Studij osnovnih pojmova i saznanja o atomskoj, molekulskoj i kristalnoj strukturi tvari, prirodi i tipovima kemijske veze, molekulskoj geometriji, molekulskim orbitalama, periodnom sustavu elemenata. Upoznavanje fizikalno-kemijskih zakonitosti izučavanjem svojstava plinova, otopina, krutih tvari. Uvod u kemiju kompleksnih spojeva, radio i nuklearnu kemiju. Osnove elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže. Osnove termokemije. Na seminarima se stječu potrebne rutine u rješavanju stehiometrijskih zadataka, utvrđuje gradivo predavanja i praktikuma uz korištenje suvremenih nastavnih pomagala.

Ishodi učenja:

 1. Usporediti osnovne kemijske pojmove poput atomske i molekulske građe, periodnog sustava elemenata i fizikalno-kemijskih zakonitosti.
 2. Analizirati građu atoma, molekula i kristala pomoću pojmova atomskih i molekulskih orbitala te molekulske geometrije.
 3. Poduprijeti stečeno znanje rješavanjem stehiometrijskih zadataka.
 4. Raspraviti fizikalno-kemijske razlike između plinova, otopina i krutih tvari.
 5. Razlikovati tipove kemijskih veza i drugih čestičnih međudjelovanja.
 6. Analizirati osnovne zakonitosti termodinamike, elektrokemije, kemijske kinetike i ravnoteže, nuklearne i radiokemije.
 7. Usporediti osnovne teorije i koncepte kiselina i baza te ih primijeniti na reakcijske sustave kao što su puferske otopine, taložni sustavi kao i reakcijske procese poput neutralizacije i hidrolize soli.

Literatura:

 1. R. Chang, J. Overby, General Chemistry: the Essential Concepts, 6. izd., McGraw-Hill, Inc., New York, 2011.
 2. M. Silberberg, Chemistry, the Molecular Nature of Matter and Change, 6. izd.,McGraw-Hill, Inc., New York, 2013.
 3. I. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I. Dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 4. M. Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga, Zagreb, 2008.

ŠIFRA: K1102
ECTS: 4
Nositelj: izv. prof. dr. sc. Berislav Marković

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • vježbe: 60
 • ukupno: 60

Opis predmeta:

Uvod: Uvodno predavanje: mjere sigurnosti pri radu i pružanje prve pomoći. Laboratorijski pribor i posuđe. Svojstva plamena plinskog plamenika i obrada stakla.  Mjerenje mase i gustoće uzoraka. Priređivanje otopina. Dekantiranje i filtriranje. Prekristalizacija. Frakcijska kristalizacija. Sublimacija. Destilacija. Destilacija vode pri sniženom tlaku. Ionski izmjenjivači i  deionizacija vode. Određivanje temperature vrenja. Određivanje temperature taljenja. Volumetrijska analiza. Određivanje ekvivalentne jedinke metala. Određivanje molarne mase lakoisparljive tvari Dumas-ovom metodom. Određivanje molarne mase CO2.

Ishodi učenja:

 1. Organizirati rad u kemijskom laboratoriju.
 2. Utvrditi osnovne kemijske pojmove i metode.
 3. Integrirati usvojene metode u svim područjima kemije.
 4. Prosuditi određivanje osnovnih fizikalno-kemijskih karakteristika tvari.
 5. Predvidjeti potrebnu aparaturu za pravilno izvođenje eksperimenata i točno očitanje rezultata.
 6. Primijeniti osnovna pravila za siguran rad u laboratoriju.

Literatura:

 1. M. Sikirica, B. Korpar-Čolig, Praktikum iz opće kemije, Školska knjiga Zagreb, 2001.
 2. I. Filipović i S. Lipanović, Opća i anorganska kemija, I i II. Dio, Školska knjiga, Zagreb, 1995.
 3. M. Sikirica, Stehiometrija, Šk. Knjiga, Zagreb, 2008.
 4. M. Silberberg, Chemistry, 3. izd., McGraw-Hill, Inc., New York, 2003.

ŠIFRA: K1201
ECTS: 6
Nositelj: doc. dr. sc. Ivana Kuzmanović Ivičić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 45
 • seminari: 30
 • ukupno: 75

Opis predmeta:

Uvod: Skupovi. Prirodni i cijeli brojevi. Princip matematičke indukcije. Racionalni i realni brojevi. Supremum i infimum. Apsolutna vrijednost. Kompleksni brojevi.

Funkcije: Pojam, načini zadavanja i neka svojstva funkcija. Kompozicija funkcija. Inverzna funkcija. Elementarne funkcije. Pojam i konvergencija niza. Neki specijalni nizovi. Granična vrijednost funkcije. Neprekidnost funkcije.

Diferencijalni račun:  Fizikalno i geometrijsko značenje derivacije. Pravila deriviranja. Derivacija implicitno zadane funkcije. Derivacije elementarnih funkcija. Derivacije višeg reda. Osnovni teoremi diferencijalnog računa. L’Hospitalovo pravilo. Primjene diferencijalnog računa (tangenta i normala, monotonost, lokalni ekstremi, konveksnost, točke infleksije, zakrivljenost). Parcijalne derivacije. Lokalni ekstremi funkcija više varijabli.

Ishodi učenja:

 1. Integrirati znanja o skupovima  brojeva.
 2. Verificirati tvrdnje vezane za skup prirodnih brojeva.
 3. Identificirati elementarne funkcije u problemu i primijeniti njihova svojstva.
 4. Zaključiti u kojim primjenama se javljaju nizovi i primijeniti znanje o njihovoj konvergenciji.
 5. Odabrati prikladnu matematičku metodu za rješavanje problema u kojima se primjenjuje diferencijalni račun.
 6. Ustanoviti i riješiti probleme u kojima se javljaju ekstremi  funkcija više varijabli.

Literatura:

 1. D. Jukić, R. Scitovski, Matematika I, Prehrambeno tehnološki fakultet, Odjel za matematiku, Osijek 2000.
 2.  B. P. Demidović, Zadaci i riješeni primjeri iz više matematike s primjenom na     tehničke nauke, Tehnička knjiga, Zagreb, 1986.

ŠIFRA: K1207
ECTS: 3
Nositelj: mr. sc. Silvija Galić, predavač

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • vježbe: 45
 • ukupno: 45

Opis predmeta:

Na vježbama se najprije provjeravaju znanje i vještine studenata kako bi se obučavanje prilagodilo njihovim potrebama i vještinama. Posebno se provjerava stupanj vještina za rad s osnovnim aplikacijama MS Office-a: Word, Excel, PowerPoint, određuju grupe i studente dalje priprema za rad u mrežnome okruženju.

Poseban naglasak stavlja se na izradi tablica za istraživanja vezana uz struku. Studenti vježbaju koristiti mrežne službe, upoznaju se s logikom pretraživača. U sklopu ovog predmeta nužno se uvode novi sadržaji kako se mijenjaju/unapređuju dostupni alati i aplikacije.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi temeljne pojmove informacijske tehnologije.
 2. Kreirati datoteke.
 3. Razlikovati vrste računalnih mreža.
 4. Osmisliti i izraditi tekstualne materijale koristeći tekstualni editor.
 5. Osmisliti tablične
 6. Utvrditi prezentacijsku tehniku.

Literatura:

 1. Grupa autora: ECDL, osnovni program, Pro-mil, Varaždin, 2005.

ŠIFRA: K1206
ECTS: 4
Nositelj: prof. dr. sc. Damir Hasenay

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 30
 • seminari: 30
 • ukupno: 60

Opis predmeta:

Znanost o informacijama. Uvod u znanstveni rad. Metode i tehnike znanstvenog rada. Dokumenti. Povijest pisanih dokumenata. Proces pohranjivanja i upotrebe dokumenata. Znanstvene informacije. Konvencionalne i nekonvencionalne publikacije. Izvori informacija. Primarne, sekundarne i tercijarne publikacije. Rangiranje casopisa. Informacijske ustanove i službe CARNet, INTERNET. MULTIMEDIJ, višekomponentna kreativna pismenost. Strukovna društva. Znanost na tlu Hrvatske od Srednjeg vijeka do danas. Znanost o informacijama. Elektronički izvori informacija, baze podataka, web poslužioci u kemiji.

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovna obilježja znanosti i znanstvenoistraživačkog rada.
 2. Valorizirati metodologiju i metode znanstvenoistraživačkog rada.
 3. Prezentirati nove oblike informacijskih izvora, informacijske servise i baze podataka, posebno u kemiji.
 4. Pripremiti stručni i znanstveni rukopis.

Literatura:

 1. Kniewald, J.: Metodika znanstvenog rada, Multigraf, Zagreb, 1993.
 2. Težak, Đurđica: Pretraživanje informacija na internetu, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2002.
 3. Primjena metodologije stručnog i znanstvenog istraživanja, Ekonomski fakultet,  Osijek, 2000.

ŠIFRA: K1210
ECTS: 1
Nositelj: Vedran Budetić, naslovni predavač

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • vježbe: 30
 • ukupno: 30

Opis predmeta: 

Programsku jezgru čine skupovi raznovrsnih kinezioloških aktivnosti koje se mogu podijeliti na osnovni i posebni nastavni program. Za njih se studenti opredjeljuju s obzirom na interes, stupanj usvojenosti motoričkih znanja, razinu sposobnosti, zdravstveni status te materijalne uvjete kojima se na sveučilištu odnosno odjelu raspolaže. Osnovni program sadrži sljedeće kineziološke aktivnosti (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plesne strukture, plivanje, rukomet, stolni tenis,..) dok se posebni programi sastoje od aktivnosti koje su bile manje zastupljene u nastavnim programima osnovne i srednje škole (klizanje, fitness, aerobika, odbojka na pijesku, planinarsko pješačke ture, tenis, karate, teakwando, squash, kuglanje…).

Ishodi učenja:

 1. Usporediti aeroban i anaeroban trening.
 2. Argumentirati utjecaj pojedine vježbe na mišićnu skupinu.
 3. Izabrati opciju treninga i opterećenja prema vlastitim mogućnostima.
 4. Izmjeriti svoje rezultate usporediti ih s normama i drugim studentima.
 5. Odabrati svoj vlastiti program vježbanja.

Literatura:

 1. Pearl, B., Moran G. T. (2009). Trening s utezima, Gopal d.o.o, Zagreb

ŠIFRA: K1208
ECTS: 2
Nositelj: mr. sc. Lahorka Budić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

 • predavanja: 30
 • ukupno: 30

Opis predmeta:

Uvod u kemiju; kemijske promjene; otopine; kiseline i lužine; oprema u laboratoriju; plamenik;

Ishodi učenja:

 1. Interpretirati jednostavniji stručni tekst te njegove ključne informacije
 2. Primijeniti različite tehnike čitanja za provjeru informacija iz teksta
 3. Integrirati i primijeniti znanja iz struke i jezika u razumijevanju teksta
 4. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu
 5. Povezati stečena znanja o strukturi teksta u izradi seminarskog rada

Literatura:

 1. Lidija Obad, English for Students of Food Technology I; PTF Osijek, 2012.