ŠIFRA: K2201

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Maja Brust Nemet

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predmet pedagogijske znanosti. Sustav pedagogijskih disciplina. Povijesni razvoj pedagogije. Teorije odgoja i odgojne prakse u svijetu i u Hrvatskoj. Socijalizacija. Akulturacija. Odgoj i obrazovanje. Odgojno-obrazovni sustav. Filozofska i antropološka polazišta odgoja, teorije, proces i čimbenici odgoja. Učenik – aktivni sudionik odgoja. Osobnost učitelja i učiteljski poziv. Metode i sredstva odgoja. Moć i nemoć odgojnih metoda i sredstava. Teorije škole. Učenje i poučavanje. Metode i stilovi učenja i poučavanja. Obiteljski odgoj. Odgoj u domovima. Odgoj u slobodnom vremenu. Odgoj i suvremena informacijsko-komunikacijska tehnologija. Odgojno-socijalni rad. Preventivni rad u odgoju i obrazovanju. Metodologija pedagogije. Vrste pedagogijskih istraživanja. Kvantitativna i kvalitativna paradigma pedagogijskih istraživanja.

Ishodi učenja:

 1. Argumentirati pedagogijsku znanost, njezino utemeljenje i terminologiju i alternativne pedagoške koncepcije.
 2. Komentirati i analizirati strukturu i proširenu djelatnost škole i nastave.
 3. Kritički analizirati suvremenu pedagošku teoriju i povezati sa školskom praksom
 4. Samostalno osmisliti i ostvariti pedagošku radionicu
 5. Utvrditi i analizirati odgojne probleme  u nastavnoj praksi
 6. Samostalno napisati seminar s manjim istraživanjem učinkovitosti prakticiranih oblika odgajanja i obrazovanja.

Literatura:

 1. Gudjons H. (1994), Pedagogija. Temeljna znanja. Zagreb: Educa
 2. Mijatović, A. (ur.) (1998), Osnove suvremene pedagogije. Zagreb:HKZ “MI” HPKZ.
 3. Vukasović, A. (2001), Pedagogija. Zagreb: HKZ “MI”.

ŠIFRA: K2203

ECTS: 3

Nositelj: doc. dr. sc. Daniela Šincek

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 15
seminari: 15
vježbe: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

1. Uvod u znanstvenu psihologiju
2. Definiranje područja psihologije obrazovanja
3. Biološke osnove ponašanja
4. Razvoj pojedinca
5. Kognitivne sposobnosti i kreativnost
6. Ličnost i individualne razlike
7. Pamćenje
8. Učenje
9. Učenici s teškoćama u učenju i posebnim obrazovnim potrebama

Ishodi učenja:

 1. Utvrditi osnovne pojmove iz psihologije odgoja i obrazovanja.
 2. Komentirati biološke osnove ponašanja.
 3. Razlikovati i usporediti faze razvoja pojedinca.
 4. Preispitati odnos procesa poučavanja, procesa pamćenja i ishoda učenja
 5. Preispitati odnos između razvoja pojedinca (kognitivni), osobina ličnosti i procesa obrazovanja
 6. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s teškoćama u učenju
 7. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s posebnim potrebama
 8. Komentirati specifičnosti u poučavanju učenika s poremećajima u ponašanju

Literatura:

 1. Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M. i Miljković, D., (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP- VERN.
 2. Zarevski, P. (2007). Psihologija učenja i pamćenja (5. izdanje). Jastrebarsko: Naklada Slap.