ŠIFRA: KD1101

ECTS: 5

Nositelj: doc.dr.sc. Olivera Galović

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Predavanja:

Pregled instrumentalnih metoda kemijske analize:
Tipovi instrumenata za analizu; Komponente instrumenata; Kalibracija; Značajke mjerenja; Odnos signal-šum.
Atomska spektroskopija:
Atomska apsorpcijska i atomska fluorescencijska spektroskopija; Atomska emisijska spektrometrija; Optička emisijska spektrometrija s induktivno spregnutom plazmom.
Molekulska spektroskopija:
UV-Vis apsorpcijska spektrometrija; Infracrvena spektrometrija, Ramanova spektroskopija.
Elektroanalitičke metode:
Potenciometrija; Kulometrija; Elektrogravimetrija; Voltametrija.
Kromatografske metode:
Principi kromatografije; Plinska kromatografija, Tekućinska kromatografija

Tijekom seminara, studenti iznose svoje seminarske radove i zadaće te raspravljaju o zadanoj tematici.

Ishodi učenja:

 1. Usporediti principe instrumentalnih metoda koje se koriste u analitičkoj kemiji.
 2. Utvrditi način rada pojedine analitičke metode.
 3. Potvrditi usvojene koncepte kroz rješavanje računskih zadataka.
 4. Zaključiti koje instrumentalne metode se najčešće koriste.
 5. Kritički procijeniti relevantnu znanstvenu literaturu.

Literatura:

 1. Piljac, Elektroanalitičke metode: Teorijske osnove, mjerne naprave i primjena, RMC, Zagreb, 1995.
 2. F. Scholz, Electroanalytical Methods, Springer Verlag GmbH, 2005.

ŠIFRA: KD2201

ECTS: 5

Nositelj: izv. prof. dr. sc. Berislav Marković, doc. dr. sc. Tomislav Balić

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Prikaz razvoja kemije čvrstog stanja. Studij svojstava tvari u čvrstom stanju.  Struktura, kemijska veza i svojstva kristalnih i amorfnih tvari. Elektronska teorija metala (Drude-Lorentzova, Sommerfeldova, zonalna teorija, pojasi erergijskih nivoa). Teorija poluvodiča i izolatora. Supravodljivost (BCS teorija, tipovi supravodiča). Električna svojstva tvari (termoelektrički efekt, piezo-, piro-, i feroelektricitet). Magnetska svojstva tvari (para-, fero-, feri- i antiferomagnetizam). Optička svojstva tvari (luminescencija, laseri). Kristalni defekti i nestehiometrija (atomski, linijski i planarni defekti, centri boje). Difuzija (mehanizmi, Fickov zakon). Ionska vodljivost (čvrsti elektroliti). Fazne transformacije i interpretacija faznih diagrama. Preparativne metode (vrste reakcija, dobivanje tankih filmova, rast monokristala). Intersticijske faze i refraktorni materijali. Amorfni materijali (staklo, staklo-keramika, metalna stakla). Cementi (Portland, aluminatni i Sorel cement).

Ishodi učenja:

 1. Prepoznati osnovna kemijska i fizička svojstva čvrstih tvari.
 2. Analizirati odnose i pojave koje su karakteristične za tvari koje se nalaze u čvrstom stanju.
 3. Objasniti elektronsku teoriju metala i teorije koje opisuju kemijske veze u poluvodičima i izolatorima.
 4. Objasniti preparativne metode primjenjive kod čvrstog stanja.
 5. Analizirati Intersticijske faze.
 6. Vrjednovati materijale koji pokazuju posebna svojstva (električna, magnetska, optička, refraktorna it.d), te cemente i stakla.
 7. Zaključiti na koji način o strukturi spoja u čvrstom stanju ovise kemijska i fizička svojstva tog spoja.
 8. Predložiti odnos između sastava, strukture i svojstava spojeva koji se nalaze u čvrstom stanju.

Literatura:

 1. R. West: Solid State Chemistry and its Applications, Wiley, New York, 1998.
 2. D. Grdenić: Molekule i kristali, Školska knjiga, Zagreb

ŠIFRA: KD3102

ECTS: 5

Nositelj: prof. dr. sc. Ljubica Glavaš-Obrovac, doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

predavanja: 30
seminari: 15
ukupno: 45

Opis predmeta:

Uvod u spektroskopske metode i primjena kvantne teorije. Fluorescencija i fosforescencija, principi i mjerni instrumenti. Optičke metode mjerenja zasnovane na zamućenosti koloidnih otopina (nefelometrija i turbidimetrija), refraktometriji i polarimetriji. Plamena fotometrija. Uvod u elektrokemijske metode, teoriju određivanja pH i odabir elektrode. Radiokemijske metode i vrste zračenja kao u primjena radioaktivnih elemenata u dijagnostici i terapiji. Kromatografija i elektroforeza. Kemiluminiscencije i bioluminiscencija. Osnovne instrumentalne analitičke metode u molekularnoj biologiji.

Ishodi učenja:

 1. Usporediti različite tehnike analize i njihovu primjenu.
 2. Predložiti odgovarajući izbornu metodu za analizu uzorka prema njegovo podrijetlu.
 3. Osmisliti eksperimentalni dio istraživanja.
 4. Kritički analizirati rezultate.

Literatura:

 1. Čvorišćec D, Čepelak I. Štrausova medicinska biokemija, Medicinska naklada, Zagreb, 2009.
 2. Janković S. i Eterović D. Fizikalne osnove i klinički aspekti medicinske dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb, 2002.
 3. Štraus B, Stavljenić-Rukavina A, Plavšić F. Analitičke tehnike u kliničkom laboratoriju. Medicinska naklada, Zagreb, 1997.
 4. W. Atkins: Physical Chemistry, Oxford University Press, 6th Ed., Oxford, 1998.
 5. Becker WM (1986) Principles and techniques of microscopy. U: The World of the Cell. Menlo Park: The Benjamin/Cumming Publishing Company, Inc., str. 783-812.

ŠIFRA: KD3102

ECTS: 5

Nositelj: doc. dr. sc. Martina Šrajer Gajdošik

Semestralno opterećenje (po vrsti nastave):

seminari: 20
vježbe: 40
ukupno: 60

Opis predmeta:

Upoznavanje sa radom biokemijskog laboratorija (specifični zahtjevi i aparatura vezana za analizu nukleinskih kiselina, proteina). Priprema uzorka, metode izolacije DNA, RNA i proteina, određivanje koncentracije, čistoće i kvalitete uzorka. Elektroforetske tehnike u razdvajanju makromolekula. Analiza podataka, kvantifikacija. Povezivanje sa određenim biokemijskim poremećajima u ljudskom organizmu. Rješavanje problemskih zadataka o najnovijim metodama istraživanja u biokemiji i molekularnoj biologiji.

Ishodi učenja:

 1. Ovladati suvremenim metodama analize DNA, RNA i proteina
 2. Steći osnovu za rad u znanstveno-dijagnostičkom laboratoriju
 3. Evaluirati rezultate i povezati ih sa dostupnom literaturom
 4. Samostalno odraditi pripremne radnje za izradu znanstvenog rada

Literatura:

 1. Berg, J.M., Tymoczko, J.L., Stryer, L., prevoditelji: Weygand-Đurašević, I., Jernej, B., Kućan, Ž., 2013:  Biokemija, 6. izd. (englesko), Školska knjiga, Zagreb
 2. Pećina-Šlaus, N., 2009: Odabrane metode molekularne biologije. Medicinska naklada, Zagreb.
 3. Ambriović Ristov, A., Brozović, A., Bruvo Mađarić, B., Ćetković, H., Herak Bosnar, M., Hranilović, D., Katušić Hećimović, S., Meštrović Radan, N., Mihaljević, S., Slade, N., Vujaklija, D., Metode u molekularnoj biologiji, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, 2007.